İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları

Book : İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6610-23-7

Published Date : Haziran 2011

Publisher : Türk Metal Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7076

INDEX

SUNUŞ
GİRİŞ

I. BÖLÜM

İŞKAZASI, MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI

Genel Olarak

Ülkemizde iş kazaları, meslek hastalığı sigortası

II. BÖLÜM

İŞKAZASI, TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI

(İlgili Yasa Maddesi)

İş kazası, meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

İş kazasının tanımı

Hizmet akdi ile çalışan sigortalı bakımından

1- Kazaya uğrayan kişinin sigortalı olması

Sigortalılık hallerinin birleşmesi

2- Zararlandırıcı olayın (Kazanın) Yasada belirtilen

hal ve durumlarda meydana gelmesi

3- Sigortalının bedenen ve ruhen özüre uğraması

4- Zararlandırıcı olayla sonuç arasında illiyet

bağının bulunması

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalı bakımından iş kazası

İş kazası sayılan hal ve durumlar

Hizmet akdi ile çalışan sigortalı bakımından

1- Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
2- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle

3- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi

nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

4- Sigortalı işçi kadına iş mevzuatı gereğince

çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

5- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla

işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı bakımından

1- İş yerinde bulunduğu sırada

2- Yürütmekte olduğu iş nedeniyle iş yeri dışında

İş kazasının bildirilmesi ve bildirim süresi..,

Genel olarak

Hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalı bakımından

iş kazasının bildirimi ve süresi..

İş kazasını Kuruma bildirme süresi

İş kazasının Kuruma bildirilme şekli

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı

bakımından iş kazasının bildirimi ve süresi

İş kazasını bildirme yükümlülüğünü yerine

getirmemenin sorumluluğu

Genel olarak

işverenin sorumluluğu

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının

sorumluluğu

İş kazasını bildirmeyen işverenin ve kendi adına

bağımsız çalışan sigortalının cezai sorumlulukları

İş kazasının soruşturulması

Genel olarak

İş kazasının soruşturulması ve gerçeğe aykırı bilgi veya

belge verenler hakkında uygulanacak yaptırım
İşverenin iş kazasına uğrayan sigortalıya gerekli sağlık yardımlarını sağlama yükümlülüğü

İşverenin gerekli sağlık yardımlarını derhal sağlama yükümlülüğü

İşverenin gerekli sağlık yardımlarını derhal sağlama yükümlülüğünü ihmal etmesinin geciktirmesinin yaptırımı

III. BÖLÜM MESLEK HASTALIĞININ TANIMI,

BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI

(Yasanın ilgili maddesi)

Meslek hastalığının tanımı

Meslek hastalığının unsurları

1- Kişini sigortalı olması

2- Hastalığın, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğine bağlı olması

3- Sigortalının hastalanması, bedensel veya

ruhsal özüre uğraması

4- Hastalığın, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin yönetmelik eki listede yer alması ve ya ön görülen

sürede ortaya çıkması

5- Hastalığın, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin hekim raporu ile saptanması

6- Hastalık, bedensel veya özürlülük halleri ile sigortalının çalıştığı yada yaptığı iş arasında uygun neden sonuç bağının bulunması

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar bakımından meslek hastalığı

Meslek hastalığının saptanması

Meslek hastalığının bildirilmesi

Genel olarak

Hizmet akdi ile çalışan sigortalı bakımından meslek hastalığının Kuruma bildirimi ve süresi
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı

bakımından meslek hastalığının Kuruma bildirimi ve süresi

Meslek hastalığını bildirme yükümlülüğünü yerine

getirmemenin sorumluluğu

Genel olarak

İşverenin sorumluluğu

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının

sorumluluğu

Meslek hastalığının soruşturulması

Genel olarak

İşverenin meslek hastalığına tutulan sigortalıya

gerekli sağlık yardımlarını sağlama yükümlülüğü

IV. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN

SAĞLANAN HAKLAR

İş kazası, meslek hastalığı analık sigortasından sağlanan haklar

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Sigortalıya ve hak sahiplerine sağlanan yardımlar

Sigortalıya ve hak sahiplerine sağlanacak parasal yardımlar

Sigortalıya sağlanan parasal yardımlar

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük

geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi

(Yasanın ilgili maddeleri)

Geçici iş göremezlik ödeneğini hak etme (istirahat raporu)

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan

sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle

geçici iş göremezlik gelirini hak etmesi

Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı ve hesaplanması

Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresi ve ödenmesi
Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi

Geçici iş göremezlik ödeneği miktarının yükseltilmesi

Geçici iş göremezlik ödeneğinin birleşmesi

Geçici iş göremezlik ödeneğinin kesilmesi,

azaltılması veya hiç ödenmemesi

Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması

(İlgili yasa maddesi)

Genel olarak

Sürekli iş göremezlik halinin saptanması

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma

Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması

Sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıcı ve ödenmesi

Birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali

Sürekli iş göremezlik gelirlerinin aylıkla birleşmesi

(İlgili Yasa Maddesi)

Genel olarak

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ve ödenmesi

Kontrol muayenesi sonucuna göre sürekli iş göremezlik gelirinin değişmesi veya kesilmesi

(İlgili yasa maddesi)

Genel olarak

Kontrol muayenesini yaptırmama veya geç yaptırma

V. BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN HAK SAHİPLERİNE YAPILAN PARASAL YARDIMLAR
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

Genel olarak

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının

hak sahiplerine gelir bağlanması

Ölen Sigortalının Hak sahipleri

Sigortalının eşine bağlanan gelirin oranı

Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirin oranı

Ana ve babaya gelir bağlanması ve oranı

Hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin başlangıcı,

kesilmesi ve yeniden bağlanması

(İlgili Yasa Maddesi)

Genel olarak

Dul eşin gelirinin kesilmesi, yeniden bağlanması

Erkek çocukların gelirinin kesilmesi, yeniden bağlanması

Kız çocukların gelirinin kesilmesi, yeniden bağlanması

Malul çocukların gelirinin kesilmesi, yeniden bağlanması

Ana ve Babanın Gelirleri

Hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin öteki gelir

ve aylıklarla birleşmesi

Kendi adına bağımsız çalışan sigortalıların hak sahiplerine

ölüm geliri bağlanması

Gelirlerin düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi

ve yoklama işlemleri

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Gelirlerin ödenmesi ve yükseltilmesi

Gelirlerin yoklama işlemleri

Hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmayacak haller

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak
İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan haklarda zaman aşımı

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Ekim/2008 ayı başından itibaren iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm sonucu bağlanacak gelir ve aylıklarda zaman aşımı

İş kazası, meslek hastalığı ve ölüme bağlı gelirve aylıkta hakkı

doğuran olay tarihinin Ekim/2008 ayı başından önce olması

Ekim/2008 ayı başından önce bağlanmış gelir

ve/veya aylığın beş yıl içinde alınmaması

Haklı sebebin varlığı

Evlenme ve cenaze ödeneği verilmesi

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Evlenme ödeneği verilmesi

Cenaze ödeneğinin verilmesi

VI. BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN SİGORTALI İLE HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK SAĞLIK YARDIMLARI

(Yasanın ilgili maddeleri)

Sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar

Genel olarak

Koruyucu sağlık hizmetleri

iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık nedeniyle sunulacak sağlık yardımları

Analık nedeniyle sunulacak sağlık yardımları

Ağız ve diş tedavileri

Teşhis ve tedaviler için öngörülen diğer sağlık yardımları

Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri

(Yasanın ilgili maddesi)
Genel olarak

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Yurt dışında tedavi

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Geçici görevle yurt dışına gönderilenlere

sağlık hizmetlerinin sağlanması

Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlere

sağlık hizmetlerinin sağlanması

Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişilerin

yurt dışında tedavilerinin sağlanması

Hastanın yapacağı işlemler

Kurum tarafından yapılacak işlemler

Tahlil ve Tetkik İşlemlerinin yurtdışında yaptırılması

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Katılım payı alınması ile katılım payı alınmayacak haller,

sağlık hizmetleri ve kişiler

(Yasanın ilgili maddeleri)

Katılım payı alınması

Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

Genel olarak

Katılım payı alınması

Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

Hizmet basamakları ve sevk zinciri

Genel olarak

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi

ve sağlık giderlerinin ödenmesi
(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Sağlık hizmeti sunucularının alacakları ilave ücretler

İlave ücret alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

VII. BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVERENİN VE ÜCÜNÇÜ KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI, RÜCU VE TAZMİNAT DAVALARI

(İlgili Yasa Maddesi)

Genel olarak

İş kazası ve meslek hastalığında işverenin sorumluluğun amacı

Kurumun rücu hakkının hukuksal niteliği

İşverenin iş kazasının ve meslek hastalığının oluşumuna bağlı olarak Kuruma karşı sorumluluğu

1- İş kazası veya meslek hastalığının işverenin

kastı eylemi yüzünden meydana gelmesi

2- İşverenin sigortalıların sağlığını koruma

ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmesi

İşveren sorumluluğunun sınırı

Üçüncü kişilerin kuruma karşı sorumlulukları

Maddi tazminat davası

Manevi tazminat davası

Destekten yoksun kalma tazminatı

Sigortalısını yasal süresinde kuruma bildirmeyen işverenin sorumluluğu

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Yasal süresinde bildirilmeyen sigortalı için

Kurumun rücu hakkının koşulları

Yasal süresinde bildirilmeyen sigortalılarda sorumluluk
Sigortalısını bünyece uygun işte çalıştırmayan

işverenin sorumluluğu

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

Sigortalısını bünyece uygun işte çalıştırmayan işverenin Kuruma karşı sorumluluğunun doğması ve sınırı

Tazminat ve rücu davalarında zamanaşımı

(Yasanın ilgili maddesi)

Genel olarak

VIII. BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK HALLERİNDE SİGORTALININ SORUMLULUĞU

(İlgili Yasa maddesi)

Genel olarak

Sigortalının hekimin bildirdiği tedbir

ve tavsiyelere uymaması

Sigortalının ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğraması, meslek hastalığına tutulması yada hastalanması

Sigortalının kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğraması, meslek hastalığına tutulması yada hastalanması

Sigortalının tedavi gördüğü hekimden çalışabileceğine dair belge almadan çalışması

KAYNAKÇA