2022 Sayılı Yasa'nın Türk Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri

Book : 2022 Sayılı Yasa'nın Türk Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri

Author : * Sinan Binbir

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1995

Publisher : T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri ilişkileri A.B.D

Language : Turkish

Document Type : Thesis

Book No : 7055

INDEX

GÎRlŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

I- KAVRAMSAL ÇERÇEVE

A- SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL YARDIM ve KAMU YARDIMI

1- Sosyal Güvenlik

2- Sosyal Yardım

3- Kamu Yardımı

B- YAŞLILIK

1- Kavram Olarak Yaşlılık

2- Yaşlılık Sigortası

3- ILO ve Yaşlılık

C- MUHTAÇLIK

D- SAKATLIK VE MALÜLLÜK

1- Yasalar İtibariyle Sakatlık ve Malüllük

a) İş Yasası Bakımından

b) 657 sayılı Devlet Memurları Yasası Bakımından

c) Sosyal Güvenlik Yasaları Bakımından

(1) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası

(2) 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasası

(3) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası

(4) 2022 Sayılı Yasa

(5) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Yasası

2- Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Kulanılan

Tanımlar

a) ILO'nun Tanımı

b) Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Tanımı

II- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

A- GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GELÎŞİMÎ

1- Ulusal Düzeydeki Gelişmeler
2- Çağdaş Anlamda Sosyal Güvenliğe öncülük Eden Sistemler

a) Yeni Zellanda Sosyal Güvenlik Sistemi

b) A.B.D. Sosyal Güvenlik Yasası

c) Beveridge Raporu

3- Uluslararası Alandaki Düzenlemeler

a) Atlantik Paktı

b) Filedelfiya Bildirgesi

c) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

d) Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Uluslararası Çalışma örgütü'nün 102 Sayılı Sözleşmesi

e) Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)

f) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

B- TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

1- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

2- T.B.M.M. Hükümeti ve Cumhuriyet Dönemleri

3- 1961 Anayasası Dönemi ve 65 Yaş Yasası

4- 1982 Anayasası Dönemi

İKİNCİ BÖLÜM

I- BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIMLAR

A- BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

B- BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI

C-YAŞLILAR, MUHTAÇLAR ve SAKATLARA YÖNELİK PROGRAMLAR

1- Yaşlı Nüfus ve Sorunları

a) Demografik Gelişme

b) Kırsal Yaşamdan Şehir Uygarlığına Geçiş

c) Nüfusun Yaşlanması ve Emeklilik Sorunu

d) Emeklilik Aylığının Finansman Sorunu
2- Sakatlara ve Yoksullara Yönelik Programlar

D- TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ve YAŞLILARIN KORUNMASI

1- Genel Olarak

2- Anayasa ve Sosyal Güvenlik Hakkı

3- Kalkınma Planlarında Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler

a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)

b) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

c) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)

d") Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)

e) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-

1989)

f) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)

4- Primsiz Rejimler ve 2022 Sayılı Yasa

5-Yaşlıların Sosyal Güvenliği

a) Yaşlılarla İlgili Sayısal Bilgiler

b) Ekonomik Olarak Aktif Yaşlı Nüfus

c) Aylık Alan Yaşlı Nüfus

d) Yoksul Yaşlılar İçin Bakımevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

I- 2022 SAYILI YASA VE UYGULAMASI

A- 2022 SAYILI YASA'NIN YASALAŞMA SÜRECİ

B- 2022 SAYILI YASA'NIN GEREKÇESİ

C- 2022 SAYILI YASA'NIN İLK ŞEKLİ ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

D- 2022 SAYILI YASA'DAN YARARLANMA KOŞULLARI

1- 65 Yaş

2- Kimsesizlik

3- Muhtaçlık
4- Türk Vatandaşlığı

5- Çalışma Gücü

6- Başvuru

E-2022 SAYILI YASA'NIN SAĞLADIĞI OLANAKLAR

1-Parasal Olanaklar

2- Ayni Olanaklar

—- II- KAMU YARDIMINDAN YARARLANANLAR

A- 2022 SAYILI YASA'DAN AYLIK ALANLAR

B- KAMU YARDIMI ÎÇÎN AYRILAN FONLAR

1- Finansman ilkeleri

2- Kullanılan Fonlar

III- 2022 SAYILI YASA'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- MUHTAÇLIK

B- YAŞLILIK VE 65 YAŞ SINIRI

C- KAMU YARDIMININ TUTARI

SONUÇ

KAYNAKLAR