Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar

Book : Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-5782-81-8

Published Date : Eylül 2011

Publisher : Siyasal Kitabevi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7054

INDEX

KISIM I KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

Bölüm 1 Sosyal Politikanın Konusu

Bölüm 2 Sosyal Politikanın Araştırmalarında Yöntemler ve Yaklaşımlar

Bölüm 3 Tarih ve Sosyal Politika

Bölüm 4 Toplumsal İhtiyaçlar, Toplumsal Sorunlar, Toplumsal

Refah ve Esenlik

Bölüm 5 Eşitlik, Haklar ve Sosyal Adalet

Bölüm 6 Verimlilik, Hakkaniyet ve Seçim

Bölüm 7 Özgecilik, Karşılıklılık ve Yükümlülük

KISIM II TEMEL PERSPEKTİFLER

Bölüm 8 Neo-Liberalizm

Bölüm 9 Muhafazakâr Gelenek

Bölüm 10 Sosyal Demokrasi

Bölüm 11 Sosyalist Perspektif

Bölüm 12 Üçüncü Yol Yaklaşımları

Bölüm 13 Feminist Yaklaşım

Bölüm 14 Yeşillerin Yaklaşımı

Bölüm 15 Postmodern Yaklaşım

KISIM III BAĞLAM

Bölüm 16 Toplumsal Ayrışma ve Farklılık

Bölüm 17 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

Bölüm 18 Refahın Dağılım

Bölüm 19 Sosyal Politika ve Ekonomi Politikası

Bölüm 20 Kültür ve Medeniyet

Bölüm 21 Sosya Politika ve Aile Politikası

Bölüm 22 Siyasal Süreç

Bölüm 23 Bulgu ve Değerlendirme

KİSİM IV REFAHIN ÜRETİMİ ve SUNUMU

Bölüm 24 Devlet Refahı

Bölüm 25 Ticari Refah

Bölüm 26 Mesleki Refah

Bölüm 27 Gönüllü Refah

Bölüm 28 Enformel Bakım

Bölüm 29 Refahın Bedelini Ödemek

Bölüm 30 Yurttaşlık ve Refaha Erişim
KİSİM V REFAH YÖNETİŞİMİ

Bölüm 31 Hizmet Yönetimi ve Sunumu

Bölüm 32 Refah Alanında Hesap Verebilirlik

Bölüm 33 Refahtan Yararlanmalar ve Sosyal Politika

Bölüm 34 Yerel ve Bölgesel Yönetim, Yönetişim ve Sosyal Politika

Bölüm 35 Sosyal Politika ve Yetki Devri

Bölüm 36 Sosyal Politika ve Avrupa Birliği

Bölüm 37 Sosyal Politika ve Uluslarüstü Yönetişim

KISIM VI REFAH HİZMETLERİ

Bölüm 38 Gelir Desteği ve Sosyal Güvenlik

Bölüm 39 İstihdam

Bölüm 40 Sağlık Bakımı

Bölüm 41 Okul Eğitimi

Bölüm 42 Yaşam Boyu Öğrenme ve Eğitim

Bölüm 43 Konut Politikası

Bölüm 44 Sosyal Bakım

Bölüm 45 Ceza Adaleti

KISIM VII BELİRLİ GRUPLARA YÖNELİK HİZMETLER

Bölüm 46 "Irk" ve Sosyal Refah

Bölüm 47 Çocuklar

Bölüm 48 Gençler

Bölüm 49 Yaşlılar

Bölüm 50 Engellilik

Bölüm 51 Göçmenler ve Mülteciler

KISIM VIII ULUSLARARASI SORUNLARI

Bölüm 52 Sosyal Politikada Karşılaştırmalı Çalışmaların Rolü

Bölüm 53 Küreselleşme ve Sosyal Politika

Bölüm 54 Avrupa'da Sosyal Politika

Bölüm 55 Liberal Piyasa Toplumlarında Sosyal Politika

Bölüm 56 Doğu Asya Toplumlarında Sosyal Politika

' Bölüm 57 Gelişmekte Olan Toplumlarda Sosyal Politika

DİZİN