Temel Hatlarıyla Kıdem Tazminatı

Book : Temel Hatlarıyla Kıdem Tazminatı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6610-24-4

Published Date : Ağustos 2011

Publisher : Türk Metal Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7041

INDEX

SUNUŞ

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

TEMEL HATLARIYLA KIDEM TAZMİNATI

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

1- Çalışma Yaşamı Tarihçesine Kısa Bir Bakış

1.1 Osmanlı Devleti Dönemi

1.2 Cumhuriyet Dönemi

2- Dönemler İtibariyle Kıdem Tazminatı Düzenlemeleri

2.1 3008 Sayılı Kanun Dönemi

2.1.1 3008 Sayılı Kanunda, 5518 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

2.1.2 3008 Sayılı Kanunda, 5868 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

2.2 931 Sayılı Kanun Dönemi

2.3 1475 Sayılı Kanun Dönemi

2.3.1 1475 Sayılı Kanunda, 1927 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

2.3.2 1475 Sayılı Kanunda Çeşitli Kanunlar İle Yapılan Değişiklikler

2.3.2.1 23.10.1980 Gün ve 2320 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

2.3.2.2 08.05.1981 Gün ve 2457 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

2.3.2.3 01/01/1983 Gün ve 2762 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

2.3.2.4 29/07/1983 Gün ve 2869 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

2.3.2.5 8/9/1999 Gün ve 4447 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
İKİNCİ BÖLÜM

1- İşçi Tarafının Kıdem Tazminatına Bakışı

2- İşveren Tarafının Kıdem Tazminatına Bakışı

3- Akademik Görüşler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıdem Tazminatını Hak Etme Koşulları

1- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun md.25/ll Fıkrasında Gösterilen Nedenler Dışında Feshi

2- İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedilmesi

2.1 İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından İş Kanunu

24. Madde Uyarınca Feshi

2.2 İş Sözleşmesinin, İş Tarafından Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle Feshedilmesi

2.3 İş Sözleşmesinin, İşçi Tarafından Yaşlılık Aylığı (Emeklilik) veya Malullük Aylığı Yahut

Toptan Ödeme Almak Amacıyla Feshi

2.4 İş Sözleşmesinin Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Sigortalılık Süresini ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçi Tarafından Feshi

2.5 Kadın İşçinin Evlenmesi Nedeniyle

İş Sözleşmesini Feshetmesi

3- İşçinin ölümü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1- İş güvencesi ve İşsizlik Sigortasının İşlevselliği

1.1 İşsizlik Sigortası

1.2 İş Güvencesi

2- Kıdem Tazminatı Fonu

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Sorular, Cevaplar ve Bunlara İlişkin Yargıtay Kararları

1 - Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak İçin Çalışılması Gereken

En Az Süre Nedir? Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

2- İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Halinde İşçinin

Kıdem Tazminatı Hakkı Bundan Nasıl Etkilenir?

3- İşverence, İşçinin Bir Başka İşyerine Gönderilerek Çalıştırılması Halinde Kıdem Tazminatından

Hangi İşveren Sorumlu Olur?

4- Hizmetlerin Birleştirilmesinin Kıdem Tazminatına

Etkisi Nedir?

5- Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdemi ve Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

6- İşyerinin Nakli Halinde, Yeni İşyerine Gitmek İstemeyen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Doğar mı?

7- Evlenme Sebebiyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir mi?

8- Aynı İşyerinde Girdi Çıktı Yapılmak Suretiyle Çalıştırılan

Bir İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

9- Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde

Kıdem Tazminatı Hakkı Doğar mı?

10- Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçilerin

Kıdem Tazminatı Hakları Nasıl Belirlenir?

11- Tutukluluk Nedeniyle İşe Gelemeyen

Bir İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

12- Kadın İşçi Doğum Yapması Nedeniyle

Kıdem Tazminatı Alarak İşten Ayrılabilir mi?

13- Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir mi?

14- Kıdem Tazminatı Alacağında Hangi Faiz Oranı Uygulanır Ve Faiz Nasıl Hesap Edilir?

15- Kıdem Tazminatının Ödenmesi Sırasında İşveren Tarafından Alınan İbranamede İşçinin Fazlaya İlişkin Haklarını

Saklı Tuttuğu Yönünde İhtirazi Kayıt Koymaması Veya Tam Tersi Fazlaya İlişkin Haklarımdan Feragat Ediyorum Şeklinde Beyanda Bulunması Halinde Ne Olur?

ALTINCI BÖLÜM

Genel Değerlendirme

Sonuç
EKLER

Ek.1 Türk-İş'in 24 İlkesi

Ek.2 Kıdem Tazminatına İlişkin

Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler

1- 04.07.1975 tarih ve 1927 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri; (kıdem tazminatı yönünden)

2- 17.10.1980 tarih ve 2320 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri; (kıdem tazminatı yönünden)

3- 10.12.1982 tarih ve 2762 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri; (kıdem tazminatı yönünden)

4- 29.07.1983 tarih ve 2869 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri; (kıdem tazminatı yönünden)

Ek.3 Dönemler İtibariyle Kıdem Tazminatı Tavanı
YARARLANILAN KAYNAKLAR