Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü Birinci Ara Rapor

Book : Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü Birinci Ara Rapor

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Published Date : Ekim 1989

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 7039

INDEX

SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTER PLAN ETÜDÜ BİRİNCİ ARA RAPOR
İÇİNDEKİLER I

BÖLÜM 1 GİRİŞ VE GENEL PLAN

GİRİŞ: Hedefler ve Yaklaşım

Birinci Ara Raporun Rolü ve Amacı

Genel Bakış:

Sorunlar ve İlk Sonuçlar

Hedefler ve Politika

Planlama Sistemleri ve Süreci

Yönetim

Organizas

Kaynaklar :

Finansman ve Maliyetler

Sonuçlar ve İlerideki Aşamalar

BÖLÜM 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ POLİTİKALARI VE HEDEFLERİ

Giriş

Bilgi Kaynakları

Anayasa, Temel Sağlık Yasaları, Beş Yıllık Kalkınma Planları

Sektördeki Uzmanlarla Mülakatlar

Önemli Politika Dokümanları

Akademik Literatür

Sağlık Politikası Oluşturulması Sürecinin Kilit Katılımcıları

Sağlık Sektörü Politikasının 1961-89 Gelişmesi

Anayasa

Beş Yıllık Kalkınma Planları

1961 ve 1987 tarihli Temel Sağlık Yasalarının Bir Mukayesesi

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında Sağlık Sektörü Politikası

Giriş

Beşinci Plan Döneminde Sağlık Sektöründeki Başarılar ve Başarısızlıklar

Altıncı Plan Döneminde Politikalar ve Hedefler

Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Sağlık Sektörünün Gelişmesine İlişkin öncelikler

Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Politikası Çalışma Grubu

Avrupa Bölgesine ait Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Hedefleri
Dünya Bankası Sağlık Sektörü Raporu ve Birinci Sağlık Projesi

Sağlık Politikasının Değerlendirilmesi

Giriş

Altıncı Beş Yıllık Plan

Sağlık Bakanlığı Öncelikleri

Ulusal Sağlık Politikası Taslak Raporu

Sonuçlar

Sağlık Sonuçları Hedefleri

Stratejik Hedefler

Kısa vadeli önlemler

Politika Hedeflerinin Başarılarının İzlenmesi

BÖLÜM 3 TÜRKİYE NÜFUSUNUN DEMOGRAFİSİ VE EPİDEMOLOJİ:

Giriş

Nüfus Hacmi ve Büyümesi

Türkiye Demografik Geçişi

Nüfus Yapısı

Yaşamsal Oranlar

Türkiye'de Beslenme Durumu

Türkiye Nüfusunun Epidemolojisi

Yorumlama Yapabilmek için Verilerin Yeterliliği

Sonuçlar

Ölümlerle İlgili Sosyal Faktörler

Anne ve Çocuk Sağlığı

Bebek Ölümleri

BÖLÜM 4 ORGANİZASYON, YÖNETİM VE PERSONEL Giriş

Organizasyon İlkeleri

Türkiye Sağlık Sektörünün Organizasyonu

Sağlık Bakanlığı

Sosyal Sigortalar Kurumu

Üniversite Hastaneleri

Belediye, İktisadi Devlet Teşkilatı ve Diğer Bakanlıklar

Diğer Kurumlar : Dernekler, Azınlıklar, Yabancı ve Özel Hastaneler

Görevler ve Sorumluluklar

Sağlık Personeli
Sağlık Personelinin Sayısı

İşgücü Planlaması

Eğitim Tesisleri

BÖLÜM 5 SAĞLIK SEKTÖRÜ FİNANSMANI VE MALİYETLERİ

Giriş

Sağlık Finansmanının Kaynakları

Sağlık Sektörü Maliyetleri

Sağlık Ekonomisinin Rolü

Birim Maliyetler

Maliyet Tahsisi ve Muhasebesine İlişkin Bir Çerçeve

HİZMET SUNUMU Giriş

BÖLÜM 6 HALK SAĞLIĞI VE KORUYUCU HİZMETLER

Halk Sağlığı

Koruyucu Hizmetler

Türkiye'de Halk Sağlığı ve Koruyucu Hizmetler

Tüberküloz Kontrolü

Sıtma Kontrolü

Cüzzam Kontrolü

Frengi Kontrolü

Trahom Kontrolü

Çevre Sağlığı

Diğer Bulaşıcı Hastalık Kontrolü

ÖZEL GRUPLAR VE KORUYUCU HİZMETLER

Çocuk Sağlığı Hizmetleri

Okul Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Ana Sağlık Hizmetleri

Aile Planlama Hizmetleri
BÖLÜM 7 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Nüfus Taraması
BÖLÜM 8 İKİNCİ SEVİYE SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastane Hizmetleri

Hastane Ayakta Tedavi Gören Hastalar

Hastane Yatakta Tedavi Gören Hastalar

İhtisas Yatakta Tedavi Hizmetleri

Göğüs Hastalıkları Hastaneleri

Doğumevleri

Akıl ve Ruh Sağlığı Hastaneleri

Kemik Hastalıkları Hastaneleri

BÖLÜM 9 MESLEK HASTALIKLARI HİZMETLERİ