M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:29/2

Book : M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:29/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-7262

Period : 6 monthly

Published Date : 2010

Publisher : Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6977

INDEX

Prof.Dr.Ali Sait YÜKSEL

Özgeçmiş

Prof.Dr.Pınar BAKIR

Hocam'a

Doç.Dr.Aslı YÜKSEL MERMOD

Babam için

Dr. Ülkü YÜKSEL

Babama
İKTİSAT / ECONOMICS Prof.Dr. Suat OKTAR - Dr. Levent DALYANCI

Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler
Prof.Dr.Nesrin SUNGUR ÇAKMAK-Dr. Ercan SARIDOĞAN

Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayine Etkileri

Doç.Dr.Mehmet ŞİŞMAN- Ozan ÖZTÜRK

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Vergi Rekabeti: Bir Literatür Araştırması

Yard.Doç.Dr.Erkan TOKUCU- Öğr..Gör.Dr. Ercan SARIDOĞAN

Kriz ve Maliye Politikalarının Geri Dönüşü Çerçevesinde Fonksiyonel Maliye: Bir Literatür Çalışması

Yard.Doç.Dr. Tuba DİREKÇİ - Doç.Dr. Ömer ÖZÇİÇEK

Reel Kurun Türkiye 'de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi

Araş. Gör.Dr.Bahar BERBEROĞL U

Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Oluşturma Yolunda Türkiye ve Avrupa Birliği Öğr. Gör.Dr.Neslihan SAM

Soylulaştırma Süreçlerine Ekonomik Bir Yaklaşım: Rant Farkı

Öğr.Gör.Dr. Devrim DUMLUDAĞ

A. Comparison Of Foreign Direct Investment In Turkey And Egypt: Motivations And Obstacles
Araş.Gör.Mehmet CURAL

Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı
Öğr. Gör.Nadide HÜSNÜOĞLU - Araş. Gör. Aslı GÜLER

Krizin Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi: Giresun îli Uygulaması

Yener YÜCEL

Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi

İŞLETME / BUSINESS ADMINISTRATION

Prof.Dr. Niyazi BERK - Dr. Cem BERK

Yükümlülük Karşılama Yeterliliği ve Riske Maruz Değerin Belirlenmesi

Prof.Dr. Mina ÖZEVREN - Araş. Gör.Dr. Sabahattin YILDIZ

Entelektüel Sermayenin Ölçüm Yöntemleri ve Kriterlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Orhan ŞENER - Öğr. Gör.Dr. Faruk AKIN

Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye 'de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Sezayi DUMANOĞLU

ÎMKB'de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının Topsıs Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Aslı YÜKSEL MERMOD

Dünya Ticaret Örgiitii'nün Yönlendirdiği Dünya İktisat Düzeni ve Türkiye 'de Tekstil Sektörü Açısından Bir inceleme

Yard. Doç. Dr.Mustafa İME

İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemi

Yard. Doç. Dr. İclal AİTİLA

Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Ayten ÇETİN-Araş. Gör. Dr. Ayça AKARÇAY ÖGÜZ

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Türkiye Açısından İncelenmesi

Yard. Doç. Dr. Ömer TEKŞEN

TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri İle Türkiye'de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından incelenmesi

Yard. Doç. Dr. Betül ÖZKAYA

Reklam Aracı Olarak Advergaming
Öğr. Gör. Dr. Ayşe PAMUKÇU

Bilanço Dışı Finansman Yöntemleri ve Muhasebeleştirme İşlemleri.

Dr. Ülkü YÜKSEL - Muneeza MİRZA

Consumers Of The Postmodern World: Tlıeories Of Anti-Consumptionn And
Impression Management

Öğr. Gör. Arzu ÖZSÜZGÜN - Araş. Gör. Emel ESEN

Insider Trading From The Perspectives OfJustice And Virtue Ethics

Araş. Gör. Eyüp Aygiin TAYŞİR

An Alternative Metlıod For Teaching The Concept Of Theory In Research Methodology Courses: Lessons From House M.D

EKONOMETRİ / ECONOMETRICS

Araş. Gör. Özlem YORULMAZ - Prof. Dr. Karun NEMLİOĞLU

Var Modelin Dayanıklı Tahmini: İktisadi Biiyiime - Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir inceleme

Doç. Dr. Selçuk PERÇİN - Yard. Doç. Dr. Tuba YAKICI AYAN

AHS ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi

Öğr. Gör. Dr. Ersoy ÖZ - Yard. Doç. Dr. Semra ÖZPOLAT

Çok Değişkenli Markov Zinciri Modeli ve Bir Uygulama

Araş. Gör. Serkan ÇINAR

OECD Ülkelerinde Kişi Başına GYSİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS
Yard.Doç.Dr.Erhan DOĞAN

İnsanın Çevreye, Topluma ve Kendine Yabancılaşması Sorununu "Radikal Şeffaflık" ve "SosyalDeğer" Kavramları İle Yeniden Düşünmek