Türkiye'de Sağlık Hizmeti Üretiminin DÖnüşümü

Book : Türkiye'de Sağlık Hizmeti Üretiminin DÖnüşümü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2011

Publisher : T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.

Language : Turkish

Document Type : Thesis

Book No : 6940

INDEX

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR LİSTESİ

GİRİŞ

LSAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ: YAZINSAL

DEĞERLENDİRME VE YENİ BİR KURAMSAL YAKLAŞIM ÖNERİSİ

1.1. Sağlık Hizmetlerindeki Dönüşümü Çözümleme Aracı Olarak Emek Süreci Kuramı

I.2.Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliğinde Dönüşüm

1.3 Kamusal Alanının Kurumsal Yapısının Düzensizleştirilmesi Ve Kamusal Sağlık Hizmetlerinin Piyasalaştırılması

1.3.1. Kamusal Sağlık Hizmetlerinin Metalaştırılması:

1.4. Kamu Hizmetlerinde Mesleki Dönüşüm Ve Sağlık Emek Sürecinde Meydana Gelen Temel Değişiklikler

1.5. Yurttaştan Müşteriye, Hastadan Tüketiciye

1.6. Kamusal Alanın Mekânsal Dönüşümü ve Sağlık Hizmetlerinin Uluslararası Ticareti

II. SAĞLIK EMEK SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜ

2.1. Kamusal Sağlık Hizmetlerinde Yönetsel Stratejilerin ve Denetim Biçimlerinin Dönüşümü

2.1.1. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Uygulamaları

2.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Denetimin Dönüşümü

2.2.İşbölümü ve Aşırı Uzmanlaşma

2.2.1 .Modern Tıpta Uzmanlaşmanın Kökenleri

2.2.2. Mesleki İşbölümünün Dönüşümü

2.2.3. Uzmanlaşma ve Vasıfsızlaşma İlişkisi

2.3.Sağlık Hizmetlerinin Standardizasyonu: "Hasta Yok Hastalık Var"

2.4.Sağlık Hizmetlerinde Vasıfsızlaşma ve İşin Değersizleşmesi

2.5. Sağlık Çalışanlarının Profesyonelleşmesi ve Proleterleşmesi

2.5.1. Profesyonellik ve Tıbbi Mesleklerin Profesyonelleşme Süreci

2.5.2. Profesyonelleşme ve Profesyonelliğin Yitirilmesi Tartışmaları

2.5.3.Proleterleşme Tartışmaları

2.5.4. Proleterleşme ve Sınıf Yazınının Sağlık Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi

2.6.Sağlık Hizmetlerinde Teknolojik Dönüşüm

, 2.6.1. Sağlık Hizmetlerinde Metalaşma ve Teknoloji Kullanımının Hız

Kazanması

2,6. 2. Teknolojik Dönüşüm ve Vasıfsızlaşma İlişkisi

III. TÜRKİYE'DE SAĞLIK EMEK SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜ

3.1. Sağlık Hizmetlerinde Dönüşümün Tarihsel Arka Planı

3.1.1. 1923- 1960: Ulus İnşası ve Modern Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması
ve Sonrası

3.1.3. 1980- 1989 Sermayenin Karşı Saldırısı ve Sağlıkta Metalaşma

3.1.4. 1989- 2002 Dönemi Sağlık Hizmetleri: Uluslararası Finans Kapitalin Gölgesinde Sağlık Reformları

3.1.5. 20002'den günümüze Sağlık Hizmetleri: Kürek Çeken Değil Dümen Tutan Sağlık Bakanlığı

3.2. Türkiye'de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü

3.2.1. Yönetsel Dönüşüm ve Emek Sürecine Etkileri

3.2.2. Sağlık Hizmetlerinde Esnekleşme: İstihdam ve Ücret Sisteminin Dönüşümü

3.3. Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının Profesyonelleşmesi ve Proleterleşmesi

3.3.1. Hekimlerin Proleterleşmesi Tartışmaları

3.3.2. Türkiye'de Hemşirelik Mesleği ve Hemşirelerin Profesyonelleşmesi IV. KURAMDAN ALANA: TÜRKİYE'DE SAĞLIK EMEK SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

4.1. Sağlık Hizmet Üretimini Araştırmanın Metodolojisi Üzerine

4.2. Bulguların Işığında Sağlık Emek Sürecinde Dönüşüm

4.2.1. Etimesgut 1 No'lu Sağlık Ocağı: Bir Modelin Trajik Öyküsü

4.2.2. Yenice Sağlık Ocağı: Tarla-Tapan Sağlıktan İlevsizleşmiş Polikliniğe

4.2.3. Gazi (Üniversitesi) Hastanesi Örnek Olay Çalışması

4.2.4. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örnek Olay Çalışması

4.2.5. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örnek Olay Çalışması

SONUÇ

KAYNAKÇA

ÖZET

ABSTRACT