TİSK 24. Genel Kurul Çalışma Raporu 11-12 Aralık 2010

Book : TİSK 24. Genel Kurul Çalışma Raporu 11-12 Aralık 2010

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-67-3

Published Date : Aralık 2010

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 6916

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL KONULAR
EKONOMİK KRİZ, YENİ KÜRESEL EĞİLİMLER VE ÜLKEMİZİN YENİ VİZYON İHTİYACI_
İKİNCİ BÖLÜM: KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
I. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

1. Küresel Kriz ve Etkileri

2. Kriz'e Karşı Alınan Tedbirler

3. Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış

II. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

1. Milli Gelir ve Büyüme

2. Sanayi Üretimi

3. Sabit Sermaye Yatırımları

4. Enflasyon

5. Kamu Maliyesi

6. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

7. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

8. Özelleştirme Uygulamaları

9. Sonuç
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
I. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE YAŞANAN SON GELİŞMELER

1. Lizbon Antlaşması

2. Avrupa 2020 Stratejisi

3. AB Üyesi Ülkelerde Borç Krizi ve Euro'nun Geleceği

II. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

1. Müzakere Sürecinin İşleyişi

2. Yeni Avrupa Birliği Stratejisi

3. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin İşleyişi ve Sorunları

4. Türkiye-AB Dış Ticaretindeki Gelişmeler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İSTİHDAM, İŞSİZLİK VE KAYITDIŞI SEKTÖR
I. EKONOMİK KRİZ VE İSTİHDAM

II. TÜRKİYE'DE İŞSİZLİĞE VE KAYITDIŞI İSTİHDAMA

NEDEN OLAN FAKTÖRLER

III. İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR

IV. KADINLARIN, GENÇLERİN VE ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI

1. Kadın İstihdamında Mevcut Durum ve Sorunlar

2. Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Politikalar

3. Genç İstihdamında Mevcut Durum ve Sorunlar

4. Genç İşsizliği Sorununu Çözmeye Yönelik Politikalar

5. Özürlü İstihdamında Mevcut Durum ve Sorunlar

6. Özürlü İstihdamının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
BEŞİNCİ BÖLÜM: EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ
I. EĞİTİMDE KÜRESEL BOYUT

II. TÜRKİYE'DE EĞİTİM SİSTEMİ VE ULUSLARARASI KIYASLAMALAR.

1. Mesleki Eğitim

2. Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Rehberlik ve

Mesleki Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi
3. Eğitimde Teşvik Tedbirleri

4. İşletmelerin Eğitimdeki Yeri

5. TİSK'e Üye İşveren Sendikalarında ve Bağlı İşletmelerde Eğitim Faaliyetleri

III. EĞİTİM SİSTEMİNİN YENİDEN DÜZENLEMESİ: ÖNERİLER

IV. MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİK
ALTINCI BÖLÜM : ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN SOSYAL ORTAM
I. ÇALIŞMA HAYATINDAKİ GELİŞMELER VE SOSYAL DİYALOG

1. Türkiye'de Sosyal Diyalog Mekanizmaları

2. Sosyal Diyalog Alanında Kaydedilen Gelişmeler

3. Daha Etkin Bir Sosyal Diyalog İçin Yapılması Gerekenler

II. SOSYAL SORUMLULUK__

1. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Alanındaki TİSK Faaliyetleri

2. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehber Standardı ve TİSK Görüşleri.
YEDİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK
I. GÜVENCELİ ESNEKLİK KAVRAMI

II. TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATI VE GÜVENCELİ ESNEKLİK

III.TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATINDA GÜVENCELİ ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI_

1. İş Kanunu'nun Esneklik Hükümlerine İlişkin Uygulama

Sorunları ve Çözüm Önerileri

2. Kıdem Tazminatı Müessesesinin Yeniden Düzenlenmesi

3. Esnek Çalışma Modellerinin Teşvik Edilmesi

4. Sosyal Güvenlik Mevzuatında Esnek Çalışma Modellerine

İlişkin Boşlukların Giderilmesi
SEKİZİNCİ BÖLÜM: 2821 VE 2822 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI
I. BİLİM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN KANUN TASLAĞI

II. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NCA

HAZIRLANAN 18 KASIM 2005 TARİHLİ TASARI TASLAĞI

III. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NCA

HAZIRLANAN 29 MART 2006 TARİHLİ TASARI TASLAĞI

IV. SOSYAL TARAFLARIN SÜRECE DAHİL OLMASI VE

BURSA MUTABAKATI

V. TÜRK-İŞ TARAFINDAN AKADEMİSYENLERE

HAZIRLATILAN KANUN TASLAĞI

VI. YEDİ AKADEMİSYENE HAZIRLATILAN

YENİ KANUN TASLAKLARI (EKİM 2009)

VII. 10 MART 2010 TARİHLİ ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU NDA

SOSYAL TARAFLARA VERİLEN KANUN TASLAĞI (MART 2010)

VIII. 10 MART 2010 TARİHLİ SENDİKALAR KANUNU TASLAĞINA İLİŞKİN TİSK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
DOKUZUNCU BÖLÜM ÇALIŞMA HAYATININ HUKUKİ YÖNÜ
I. ÇALIŞMA HAYATIMIZA İLİŞKİN YASAL DEĞİŞİKLİKLER

1. Anayasa Değişiklikleri

2. 4857 Sayılı İş Kanunu Değişiklikleri

3. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

4. Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

5. Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
6. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

7. Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

8. Çevre Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

9. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

10. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

11. Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

II. ÇALIŞMA HAYATIMIZA YENİ KATILAN BAZI DÜZENLEMELER

1. 5978 Sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu

3. 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Kanunu

4. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

5. 5947 Sayılı Tam Gün Yasası

6. 5941 Sayılı Çek Kanunu

7. 5840 Sayılı Kadm-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Kanunu ve Başbakanlık Genelgesi

8. 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu

9. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

10. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

III. ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN KANUN TASARI VE TASLAKLARI

1. Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Değişiklik Taslakları

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı

3. Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı

4. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı

5. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

6. Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

7. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Taslağı

8. Avrupa Birliği Müktesebatı'na Uyum Çalışmaları

Kapsamında Öngörülen Değişiklikler

IV. MEVZUAT YAPIMINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ONUNCU BÖLÜM: ÇALIŞMA MEVZUATINDA İKİ KRONİK SORUN: KIDEM TAZMİNATI VE ALT İŞVERENLİK
I. KIDEM TAZMİNATI

1. Genel Olarak

2. Kıdem Tazminatı ile İlgili Sistem Değişiklik Önerileri

II. ALT İŞVERENLİK

1. Genel Olarak

2. Alt İşverenlik Yönetmeliği'nin Hukuksal Analizi

3. Alt İşverenlik Yönetmeliği'nin Değiştirilmesine Yönelik Çalışmalar

4. Alt İşverenlik Yönetmeliği Değişiklik Taslağı

5. Sonuç__
ONBİRİNCİ BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİK
I. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI VE

5754 SAYILI KANUN İLE BAŞLAYAN YENİ DÖNEM

II. YÜRÜRLÜĞE GİREN İKİNCİL MEVZUAT

III. KURUMSAL YAPI VE 5510 SAYILI KANUN'UN

İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR

1. Kurumların Tek Çatı Altında Toplanması ve Finansman Sorunları.

2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Hakim Olan Temel Sorunlar

3. Sosyal Güvenlikte Yeni Teşvik Mekanizmalarına Olan İhtiyaç

4. Genel Değerlendirme
IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ VE YAŞANAN SORUNLAR

V. SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER
ONİKİNCİ BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ ULUSLARARASI GELİŞMELER

1. Avrupa Birliği'ndeki Gelişmeler

2. ILO Bünyesindeki Gelişmeler

3. Dünya Sağlık Örgütü'ndeki Gelişmeler

II. TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1. 5763 Sayılı Kanun ile İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Değişiklikler

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı ve TİSK Görüşleri

3. 2009 - 2013 Politika Belgesi

4. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Zorunluluğu

5. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nde Değişiklik

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Danıştay

Kararları ile 6009 Sayılı Kanun

7. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geleceği_

III. TİSK'E ÜYE İŞVEREN SENDİKALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÜCRET VE İŞGÜCÜ MALİYETİ
I. TESPİTLER

II. ÖNERİLER
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEVRE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ
I. ÇEVRE POLİTİKALARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

1. Kimyasallara İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatına Yönelik Bilgilendirme ve Uyum Çalışmaları

2. Ambalaj Atıklarına İlişkin Mevzuatta Yaşanan Sorunlara Yönelik Olarak Yürütülen Çalışmalar

3. Çevre Faslının Müzakereye Açılması

4. İklim Değişikliği

II. ENERJİ

1. Uluslararası Enerji Trendleri ve Projeksiyonları

2. Yakıt Türüne Göre Dünya Enerji Piyasaları

3. Kullanıcı Sektörlere Göre Dünya Enerji Tüketimi

4. Dünya Karbondioksit Emisyonları

5. Türkiye'de Enerji Arz ve Maliyet Sorunu
ONBEŞİNCİ BÖLÜM: KONFEDERASYON FAALİYETLERİ
I. TEMSİL FAALİYETLERİ

1. Yurtdışı Temsil Faaliyetleri

2. Yurtiçi Temsil Faaliyetleri

II. TİSK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. Çalışan Çocuklarla İlgili TİSK Faaliyetleri

2. TİSK'in İştirak Ettiği Projeler

3. İmzalanan İşbirliği Protokolleri

4. Düzenlenen Seminer ve Toplantılar

5. Ziyaret ve Toplantılar

III. KONFEDERASYON ORGANLARININ TOPLANTILARI.

1. Zorunlu Organlar

2. Diğer Kurullar

3. TİSK Komisyonları
IV. YAYIN FALİYETLERİ

1. Süreli Yayınlar_

2. Belirsiz Süreli Yayınlar

3.Elektronik Yayıncılık

V. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

1. Yayın ve Rapor Tanıtımı

2.Yazılı ve Görsel Basın

3.Halkla İlişkiler
EKLER
EK 1- Yasal Kıdem Tazminatı Tavanları

EK 2- Günlük Asgari Ücretler

EK 3- Sosyal Güvenlik Kurumu Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları.