SBF Dergisi 65(4)

Book : SBF Dergisi 65(4)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2010

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6875

INDEX

Yener Coşkun

Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasasının Gelişmesinde Düzenlemelerin Etkisi /

Developmerıt of Corporate Bond Market: Regulatory Impact

Fatih Çetin - Ali Fıkırkoca

Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel ve Tutumsal Faktörlerle Öngörülebilir mi? /

Can the Extra Role Positive Behaviors Be Predicted by Personal and Attitudinal Factors?

Evrim Imer-Ertunga

Küresel Mali Dalgalanmalar: Gelişen Ülkelerin Euro-Tahvil Getirileri Açısından Bir Değerlendirme / The Effects of Global Liquidity from the point of Eurobond Returns of Some Emerging Market Countries

Aykut Göksel - Belgin Aydıntan - Dursun Bingöl

Örgütlerde Bilgi Paylaşım Davranışı: Sosyal Sermaye Boyutundan Bir Bakış /

Knowledge Sharing Behavior in Organizations: A View from Social Capital Dimension

Türkmen Göksel

Teknoloji, Piyasa Rekabeti ve Refah / Technology, Market Competitiveness and Welfare

Cem Harun Meydan - Mustafa Polat

Liderin Güç Kaynakları Üzerine Kültürel Bağlamda Bir Araştırma / A Study in Cultural Context on Leader Power Bases

Sevda Yapraklı

Türkiye'de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı / The Determinants of Foreign Trade Defıcits Under Floating Exchange Rate Regime: Bounds Test Approach

Senay Yürür - Aşkın Keser

tşe Bağlı Gerginlik ile İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü /

The Mediating Role of Emotional Exhaustion on Job Related Strain and Job Satisfaction Relationship

Mehmet Emin Karabayır - Emrah Ertugay

Kronik: Finansal Raporlama Standartlarının Dünü ve Bugünü

Umut Bekcan

Kitap İncelemesi