İş Sağlığı İş Güvenliği Hemşireliği

Book : İş Sağlığı İş Güvenliği Hemşireliği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1995

Publisher : T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Language : Turkish

Document Type : Thesis

Book No : 6855

INDEX

KISALTMALAR TABLOLAR DÎZÎNİ

1.GİRİŞ

1.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı

2.GENEL BİLGİLER

2.1.İş Sağlığının Önemi,Tanımı ve Amaçlan 2.1.1 .İş Sağlığının Önemi

2.1.2.İŞ Sağlığının Tanımı

2.1.3.İş Sağlının Amaçlan

2.2.İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi

2.3.İş Sağlığı Hemşireliği

2.3.1.İş Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı ve Mevzuattaki Yeri

2.3.1.1.İş Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı

2.3.1.2.Mevzuattaki Yeri

2.3.2.İş Sağlığı Hemşiresinin Eğitimi

2.3.3.İş Sağlığı Hemşiresinin Görevleri 2.3.3. l.İşçi Eğitimi

2.3.3.2.İşyeri Sağlık Taramaları


2.3.3.3.Çalışma Ortamının Değerlendirilmesi

2.3.3.4.İlk Yardım Organizasyonu

2.3.3.5.Rehberlik-Damşmanlık Hizmeti

2.3.3.6.Kayıtlann Tutulması

2.3.3.7.Rehabilitasyon

2.3.3.8.Kronik Hasta Takibi

2.3.3.9.Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmeti
2.3.3. lO.Diğer Sağlık Kuruluşları île İşbirliği 2.3.3.11.Sağlık Biriminde Hizmet

3.MATERYAL VE METOT

3.1. Araştıımanm Şekli

3.2.Araştırmanın Uygulama Alam

3.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi

3.4.Verilerin Toplanması

3.5.Verilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

4.BULGULAR

4.1.işyerlerini Tanıtıcı Bilgiler

4.1.1.Türk Traktör Fabrikası

4.1.2.Çankaya Belediyesi

4.1.3.PETKİM

4.1.4.TOYOTASA 4.2.Tablolar

5. TARTIŞMA

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

7. ÖZET 8.SUMMARY

9.BİBLİYOGRAFYA

10.KAYN AKLAR