İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler

Book : İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975 347 397 4

Published Date : Aralık 2001

Publisher : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6834

INDEX

Önsöz

Kısaltmalar
Özet
Abstract
Giriş
birinci bölüm ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE BAĞLILIK TÜRLERİ
1.1 İŞ, MESLEK VE ÇALIŞMA YAŞAMI
1.1.1. Çalışma Kavramı
1.1.2. İşin Anlamı ve Önemi
1.1.3. Meslek Kavramı
1.1.4. Çalışma Yaşamı
1.2 ÇALIŞMA YAŞAMINDA BAĞLILIK KAVRAMI VE TÜRLERİ
1.2.1. Genel Olarak Bağlılık Kavramı
1.2.2. İşe Bağlılık ve Diğer Bağlılık Türleri
1.2.2.1. İşe Bağlılık
1.2.2.2. Çalışmaya Bağlılık
1.2.2.3. Örgütsel Bağlılık
1.2.2.4. Mesleki Bağlılık
1.2.2.5. İşkoliklik ve Bağlılık Türleri ile İlişkisi
1.2.3. Bağlılık Türleri Arasındaki İlişkiler
1.2.3.1. Doğrudan İlişki Modeli
1.2.3.2. Randall ve Cote Modeli
1.2.3.3. Morrovv Modeli
İkİNCi BöIüm
İŞE BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE İŞE BAĞLILIĞIN SONUÇLARI
2.1. İŞE BAĞLILIĞI ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
2.1.1. İşin Niteliğine İlişkin Faktörler
2.1.1.1. İşin Anlamlılığı
2.1.1.1.1. işin Gerektirdiği Bilgi ve Yetenek Çeşitliliği
2.1.1.1.2. Görev ile Özdeşleşme
2.1.1.1.3. Görevin Önemi
2.1.1.2. İşin Sorumluluğu ve Etkileşim Düzeyi
2.1.1.2.1. Özerklik
2.1.1.2.2. Geri Bildirim
2.1.1.2.3. Başkalarıyla İlişkiler
2.1.2. Bireysel Faktörler
2.1.2.1. Bireyin Demografik Özellikleri
2.1.2.1.1. Yaş
2.1.2.1.2. Cinsiyet
2.1.2.1.3. Eğitim Düzeyi
2.1.2.1.4. Medeni Durum
2.1.2.1.5. Kıdem
2.1.2.2. Bireyin Psiko-Sosyal Özellikleri
2.1.2.2.1. Başarı Güdüsü
2.1.2.2.2. Kontrol Odağı
2.1.2.2.3. İçsel Motivasyon
2.1.2.2.4. Çalışma Değerleri
2.1.2.2.5. Merkezi Yaşam İlgisi
2.2. İŞE BAĞLILIĞI ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER
2.2.1. Örgütsel Faktörler
2.2.1.1. Örgütün Büyüklüğü ve Yapısı
2.2.1.2. Ücret Miktarı ve Ücret Sistemi
2.2.1.3. Çalışma Koşulları ve Çalışma Saatleri
2.2.1.4. Kariyer Olanakları
2.2.1.5. Yönetim Stili ve Yönetime Katılma Olanakları
2.2.1.6. Örgüt Kültürü
2.2.2. Toplumsal Faktörler
2.2.3. Ekonomik Faktörler
2.2.4. Hukuksal Faktörler
2.3. İŞE BAĞLILIĞIN BAZI GÖSTERGELER İLE İLİŞKİSİ
2.3.1. İş Doyumu
2.3.2. Performans
2.3.3. Verimlilik
2.3.4. Devamsızlık Oranı
2.3.5. İşe Geç Kalma Oranı
2.3.6. İşgücü Devri
Üçüncü BöIüm İŞE BAĞLILIĞI ETKİLEYEN PSİKO'SOSYAL FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
3.1. AMAÇ
3.2. YÖNTEM
3.2.1. Örneklem
3.2.2. Veri Toplama Araçları
3.2.3. Veri Toplama Yöntemi
3.2.4. Analiz Yöntemi
3.3. BULGULAR
3.4. TARTIŞMA
Sonuç
Ekler
Kaynaklar
Dizin