İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı

Book : İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-377-274-3

Published Date : 2010

Publisher : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6828

INDEX

Birinci Bölüm İŞYERİNİN DEVRİ

İşyerinin Devrinde İş İlişkisini Düzenleme Gereği

I. Düzenlemelere Temel Oluşturan AB Hukuku ve Gelişmeler

1. Düzenleme gereği ve düzenlemelerle izlenen amaç

2. Avrupa Birliği Yönergeleri

a. 77/187 sayılı Yönerge (AET)

b. 98/50 sayılı Yönerge (AT)

c. 2001/23 sayılı Yönerge (AT)

II. Devir Kavramı ve Düzenleme Gereksinimi Bakımından Devrin Türleri

1. Külli halefıyet halleri

2. Cüz'i halefıyet halleri

3. Türk Hukukundaki gelişim

III. Düzenlemenin Sözleşme Serbestisi ve Girişim Özgürlüğü Karşısında Değerlendirilmesi

1. İşçi bakımından

2. Devralan bakımından

3. Devreden bakımından

İşyeri (Bölüm) Devrinin Koşulları

I. Devre Konu İşyeri veya İşyeri Bölümünün Varlığı: Ekonomik Birlik

1. Kaynakların bir araya gelmesi

2. Kaynakları bir araya getiren organizasyonun varlığı

3. Bir amacın izlenmesi

4. Süreklilik

II. İşverenin Değişmesi

III. İşverenin Değişmesine Rağmen Ekonomik Birliğin Kimliğini Koruması...

1. Mevcut organizasyonun aynen devamının zorunlu olmaması

2. Kimliğin korunmasında belirleyici kriterler

a. İşyerinin türü

b. Maddi işyeri unsurlarının devri
c. Maddi olmayan unsurların devir anındaki değeri

d. Sayı ve nitelik bakımından işçilerin esaslı bir bölümünün devri

e. Müşteri çevresinin devri

f. Devir öncesi ve sonrası yürütülen faaliyetler arasındaki

benzerlik derecesi

g. Faaliyetteki kesinti süresi

Devrin Temeli ve Koşulu Olarak Hukuki İşlem

I. Hukuki İşlem Kavramı ve tşK mad. 6'nın Uygulama Alanı

1. İşverenler arasında hukuki bağ sorunu

2, Devrin birden çok hukuki işlemle ortaya çıkabilmesi

II. Ortaklıklar Hukukuna İlişkin Külli Halefîyet Halleri

1. Birleşme

2. Bölünme

3. Nev'i değiştirme

III. Ticaret Kanunu Tasarısının Konuya İlişkin Düzenlemeleri

Devir Kavramı Bakımından Yargıtayın AB Hukukunu Esas Alan İçtihadı

1. Genel Olarak

2. Yönergeyi Temel Alan Yorum

Problemli Alan: İşyeri (Bölüm) Devri ve Alt İşveren İlişkisi

I. Ayırt Edici Kriter Olarak Faaliyet Devri

II. Kurumlar Arası İlişkinin Karşılaştırmalı Hukuktaki Görünümü ve Türk

Hukuku Bakımından Değerlendirme

III. Yargıtayın Konuya İlişkin Kararları

IV. Her İki Kurumun Çakışması Durumunda Bağlanacak Hukuki Sonuç

İkinci Bölüm İŞYERİNİN DEVRİ VE FESİH İLİŞKİSİ

Genel Olarak

Devrin İş İlişkisine Etkisi

I. Devrin Sonucu Olarak İş Sözleşmesinde Taraf Değişikliği

II. Devre Konu İş Sözleşmeleri

III. Devir Kapsamındaki İşçilerin*Tespiti

Feshe İlişkin Düzenlemenin Niteliği ve Uygulama Alanı

I. Bağımsız Fesih Yasağı

II. Bağımlı Fesih Yasağı

III. Aracı Görüşler

IV. Görüşlerin Değerlendirilmesi

İş Sözleşmesinin Feshi ve "Sırf Devir Nedeniyle Fesih" Kavramı

I. Sınırlamanın İçeriğinin Belirlenmesinde Kavramın İşlevi

II. Sözleşmenin Devreden İşveren Tarafından Feshi
1. İşletme gerekleri ile fesih

a. Fesih hakkının smırları-Devralan işverenin talebi

b. Baskı feshi

c. Devralan işverenin öngördüğü tedbirler çerçevesinde fesih

2. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan fesih nedenle

3. Haklı fesih nedenleri

III. Sözleşmenin Devralan İşveren Tarafından Feshi

1. İşletme gerekleri ile fesih

2. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan fesih nedenleri

3. Haklı fesih nedenleri

IV. İflas Prosedürü ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı

§ 5. Devirde Fesih Yasağının Dolanılmasına İlişkin Hukuki İşlemler

I. İşyerinin Kapatılması-Devir İlişkisi

II. Fesih Yasağına Aykırılık Olarak İşyerinin Kapatılması

III. Fesih Yasağı ve İkale Sözleşmesinin Geçerliliği

IV. Fesih Yasağı ve İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

§ 6. Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi - Değişiklik Feshi

1. Devre İlişkin Düzenlemenin Çalışma Koşullan Bakımından Etkisi

IL Değişikliğe Karşı Güvence Noktasında AB Hukuku İle Karşılaştırma

§ 7. İşçinin Feshe Karşı Dava Hakkı

I. Davanın türü

II. Pasif dava ehliyeti

§ 8. İşverenin İşçiyi Bilgilendirme Yükümlülüğü ve İşçinin Sözleşmeyi

Fesih Hakkı

I. Yükümlülüğün Kapsamı ve İçeriği

II. Devrin İşçi Bakımından Haklı Fesih Nedeni Oluşturmaması -

İşçinin İtiraz Flakkı

III. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Fesih ve İtiraz Hakkına İlişkin Düzenlemeleri

Genel Değerlendirme ve Sonuç Yararlanılan Kaynaklar