İlköğretimde Haklarımız Var (İlöğretimde Haklar ve Hak Arama Yollar)

Book : İlköğretimde Haklarımız Var (İlöğretimde Haklar ve Hak Arama Yollar)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-975-8362-92-9

Published Date : Nisan 2009

Publisher : Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6752

INDEX

SUNUŞ

GİRİŞ

I. BİR İNSAN HAKKI OLARAK EĞİTİM HAKKI

A. Hak Ne? Hukuk Ne?

B. Eğitim Hakkı Ne?

C. Eğitim Hakkının Kapsamında Ne Var?

D. Eğitim Hakkının Sahipleri Kim? Yükümlülük Sahipleri Kim?

II. EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

A.Ulusal Hukuk ve Uluslararası HukukArasındaNasıl Bir İlişki Var?

B. Ulusal Hukuk Nasıl Bir Yapıya Sahip?

C. Ulusal Hukukta Eğitim Hakkı Nasıl Ele Alınıyor?

D. Uluslararası Hukuk Nasıl Bir Yapıya Sahip?

E. Uluslararası Hukukta Eğitim Hakkı Nasıl Ele Alınıyor?

III. İLKÖĞRETİMDE HAKLAR

A. Her Çocuk İlköğretime Devam Etme Hakkına Sahiptir

1. Çocuk, kendisine bakmaklayükümlü olan kişi veya kurum tarajından engellendiği için eğitime devam edemiyorsa...

2. Çocuk, okula kayıt için gerekli belgelere sahip olmadığı için eğitime devam edemiyorsa...

B. Çocuk, uygun ve güvenli şekilde ulaşabileceği bir okul olmadığı için eğitime devam edemiyorsa...

4. Çocuk, okul masrafları nedeniyle eğitimine devam edemiyorsa...

5. Çocuk, içinde bulunduğu özel bir durum nedeniyle eğitime devam edemiyorsa...

B. Okullardaki Fiziksel Koşullar ve Uygulamalar, Her Çocuğun

Güvenli ve Sağlıklı Gelişimini Sağlayacak Nitelikte Olmalı

1. Okul ve çevresindeki fiziksel koşullar, okuldaki donanım ve kullanılan malzemeler, çocukların güvenliği ve sağlığı için tehdit oluşturuyorsa...

2. Okulun fiziksel koşullarının ve donanımının yetersiz olması nedeniyle çocuklar eğitim hakkından yoksun kalıyorsa...

3. Okuldaki gıda, tuvalet ve içme suyuyla ilgili koşul ve uygulamalar, çocukların sağlığı için tehdit oluşturuyorsa...

4. Okulda, acil durumlarda etkili müdahale etmek için yeterli önlem alınmıyorsa...

5. Okulda, çocukların sağlıklı biryaşam sürmesi için gerekli bilgilerin aktarılması ve tutumların kazandırılması için eğitim çalışmaları yapılmıyorsa...

6. Okulda, yeterli sayıda donanımlı öğretmen olmaması nedeniyle çocuklar eğitim hakkından yoksun kalıyorsa...

7. Çocuk, okulda ihmal, istismar veya şiddete uğrarsa...

8. Çocuğun, okuldaki disiplin uygulamaları nedeniyle eğitim hakkı, katılım hakkı,fiziksel sağlığı, duygusal gelişimi veya onuru zarar görürse...
C. Okulda Hiçbir Çocuk Fiziksel Özellikleri, Cinsiyeti, Kültürü, İnancı, Anadili, Gelir Durumu gibi Nedenlerle Ayrımcılığa Uğramamalı

1. Çocuk, kendisinin veya ailesinin sahip olduğu fiziksel özellikler, kültür, inanç, anadil, gelir durumu gibi nedenlerle okulda aşağılanır, dışlanır, onuru kırılmış hisseder, şiddete uğrar veya farklı muamele görürse...

2. Çocuk, ders kitaplarındaki bilgiler veya sınıfta anlatılanlar sonucunda fiziksel özellikleri, cinsiyeti, kültürü, inancı, anadili, gelir durumu gibi nedenlerle kendini aşağılanmış, dışlanmış, onuru kırılmış hissederse...

3. Çocuğa ve velisine yeterli bilgi verilmeden ve onayları alınmadan, çocuğun kişisel bilgileri toplanırsa...

D. Ders Konuları, Etkinlikler ve Okul Takvimi gibi Konularda Karar Alınırken, Çocukların ve Ailelerin İstek ve İhtiyaçları Dikkate Alınmalı

1. Çocuğun aldığı eğitimin yöntemi ve içeriği, kendisinin ve ailesinin yaşam tarzı, değerleri ve ihtiyaçlarına uygun değilse...

2. Okuldaki uygulamalar ve etkinliklere çocukların ve ailelerinin etkin biçimde katılması için çabagösterilmiyorsa...

IV. HAK ARAMA YOLLARI

A. Kapsam ve Yapı

B. Ulusal Hukukta HakArama Yolları

1. idari hak aramayolları

2. Adli yargıda hak aramayolları

C. Uluslararası Hukukta Hak Arama Yolları

1. Bireysel şikayet yolu

2. Toplu şikayetyolu

EKLER

1. HakArama Sürecinde Destek Alınabilecek Kurumlar

2. Baroların iletişim Bilgileri

3. Dilekçe Nasıl Yazılır?

4. Başbakanlık iletişim Merkezi (BİMER) Başvuru Formu

5. Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler için)

6. İptal Davası ile ilgili Koşullar

7. İptal Davası Dilekçe Örneği

8. Temyiz incelemesi Dilekçe Örneği (Danıştay)

9. Tam Yargı Davası ile ilgili Koşullar

10. Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği

11. Şikayet Dilekçesi/Suç Duyurusu Örneği

12. Sulh Hukuk Mahkemesi Dilekçe Örneği

13. Asliye Hukuk Mahkemesi Dilekçe Örneği

14. Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler

15. AİHM Başvurusunun Nasıl Yapılacağına İlişkin Açıklama Notu

16. AİHM Başvuru Formu

17. AİHM Başvuru inceleme Süreci

18. AİHM Yetki Belgesi

19. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ihtiyari Protokolı Kapsamında İlgili Komiteye Gönderilecek Dilekçeler Hakkında Bilgi