Tıpta İstatistik Metotları

Book : Tıpta İstatistik Metotları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1967

Publisher : T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6716

INDEX

Önsöz

Tablolar Listesi Şekiller Listesi

BÖLÜM : I İstatistik Kuralları

1-— İstatistiğin lüzum ve ehemmiyeti

1.1 t— istatistiğin tarifi

1.2 ı— İstatistiğin mahiyeti

1.3 i— İstatistik ve biyoloji

1.4 ı— İstatistik ve bilimler

1.5 •— İstatistiğin halk sağlığı yönünden kullanılışı

1.6 ı— İstatistiğin klinikte kullanılışı

1.7 ı—İstatistiğin hassaslığı

1.8 I—> İstatistik malûmatın kullanılış yerleri

1.9 ı— İstatistik malûmattan istifade şekilleri 1,10 ' İstatistik bölümleri

2 — İstatistik Kaynakları

2.1 f— İhbar

2.2 ,— Ölüm kayıtları

2.3 t— Hastahane kayıtları

2.4 — Poliklinik kayıtları

2.5 ı— Hususî muayenehane kayıtları

2.6 t— Sigorta kayıtları

2.7 ı— Araştırmalar

2.7.1 >— Örnek seçimi

2.7.İ2 ı— Kademelere ayırma usulü

2.7.3 — Merhale merhale örnekleme

2.8 •— Cevap alamama hali

3 — Seçilmeler

3.1 v— Hastahane istatistikleri

3.2 Erken tedaviye başlama
3.3 — Hastaların takibi

3.4 Bebeklerin beslenme durumu

3.5 — Kendi kendine seçilme

3.6. -— Tedaviye gönüllü olarak iştirak edenler

3.7 •— Soru kâğıtları

3.8 >— Seçilen evler

4 — Soru Kâğıtları ve Araştırma

4.1 ı— Soru kâğıtları

4.2 — Pilot çalışmalar

4.3 ı— Araştirma çeşitleri

5 — Tasnif ve Takdim

5.1 — Tasnif

5.1.1 — Sayma usulü

5.1.2 — Makine usulü

5.2 >— Tablolar

5.3 — Grafikler

5.3.1 — Grafik çizmek

5.3.2 — Grafik çeşitleri

5.3.2 A — Poligon Ogivler

Yarı logaritmik grafikler 5.3.2 B — Histoğram, çocuk grafikleri 5.3.2 C 'Diğer grafik şekilleri

6 — Ortalamalar

6.1 ı— Ortalamaların mahiyeti 6ı 2 t— Aritmetik mean

6.3 — Diğer mean'ler

6.4 — Median 6.(4 r— Mode

6.6 ı— Ortalama değerlerin kullanılış yerleri

7 — Dağılım ölçüleri (Vriation)

7.1 t— Tarif

7.2 ı— Yayılım genişliği (range)

7.3 — Çeyrek sapma (quartile)

7.4 -— Yüzde noktaları (percentile)

7.5 1— Ortalama sapması (avarage deviation, mean ı deviation)
7.6 ı— Standard sapma, tipik sapma (standard deviation)

7.7 — Standad sapmanın kullanılışı

7.8 — Değişme kat sayısı (coefficient of variation)

7.9 ı— iki serinin birleştirilmesi

7.10 /— Çeşitli dağılım ölçülerinin kullanılış yerleri

8 — Örneklemede Göz Önünde Tutulması Gerekli bazı

hususlar

8.1 — Tarif

8.1.1 — Tarif

8.1.2 — Biastan sakınmak

8.1.3 — Ortalama

8.1.4 — Örnek ortalamalarının topluma teşmili

8.2 — Oranlar (proportions)

8.2.1 — Oranlar

8.2.2 — Oranların SE süıin hesabı

8.2.3 — Oranlar arasındaki farklar

8.2.4 ı— Oranlar arasındaki farkın hesabı 8.2.5 — îki ortalama arasındaki fark

9 — Kararlamadan çizme

11.2.2 ı— Düzeltme usulü

11.2.3 — Yarı ortalama usul
11.2.4 ■— Müteharrik ortalama usulü

11.2.5 ■— En küçük kare usulü

BÖLÜM : n

Hayatî Olaylar İstatistikleri (Vital Statisties)

Vital İstatistikler

Ölüm İstatistikleri (Mortality Statisitics)

13 — Tarif

13.1 ı— Kaba ölüm nisbeti (crude death rate)

13.1.1 •— Senelik kaba ölüm nisbeti

13.1.2 — Aylara göre kaba ölüm nisbeti

132 ■— Hususî öllüm nisbetleri (specific death rates) 13.2.1 — Yaş 13.2.2. — Cins

13.2.3 -— Mukayeseler

13.2.4 -— Yaşa mahsus ölüm nisbetleri

13.2.5 i— Proportional ölüm nisbeti

13.2.6 — Hastalıktan ölüm nisbeti

(fatality rate)

13.3. •— Bebek ölüm nisbetleri (infant mortality rates)

13.3.1 — Tarif

13.3.2 — Ölüdoğum nisbeti (still-birth rate) 13.4 ı— Ölüm nisbetlerinin istandardlaştırılması

(standardised deat rates)

13.4.1 -— Direkt metod

13.4.2 ■— Ölüm nisbeti ortalamalarının karşılaştır-

ma usulü (equivalent average death rate)

13.4.3 — Endirekt metod 13.'5 — Mukayeseli ölüm endeksleri

13.5.1 >— Endekslerin hesabı

13.5.2 i— Mortality ratios

13.6 ı— Meslekî ölümlerin mukayesesi

13.6.1 — Direkt metod

13.6.2 t— Endirekt metod

13.7 ı— Hayat tabloları (life tables)

13.7.1 — Tarif
13.7.2 — Hayat tablolarının teşkil tarzı

13.7.3 — Ölüm ihtimali

13.7.4 — Hayat tablosunun teşkili

13.7.5 — Hayat tablolarının kullanılışı

13.7.6 ı— Tedaviden sonra yaşama şansı

14 — Doğum Nisbetleri

14.1 ı— Kaba. soğum nisbeti (crude birth rate)

14.2 •— Üreme nisbeti (fertility rate)

14.3 t— Yaşa mahsus üreme nisbeti 14.4. >— Erkek ve kız bebek nisbeti

14.5 v— Meşruluk ve gayrı meşruluk

14.6 — Tabiî çoğalma nisbeti

14.7 ı— Büyük üretim nisbeti

14.8 ı— Net üretim nisbeti

15 ■— Morbidite (Hastalığa Tutulma) Nisbeti

15.1 ı— Morbidite nisbetleri

15.2 i— încidence nisbeti

15.3 ı— Prevalence nisbeti

15.4 •— Ortalama prevalence nisbeti

15.5 t— Hastalık süresi

15.6 ı— Riske maruz nüfus

16 — Klinik Tatbikat

16.1 s— Ahlakî durum

16.2 -— Eksik, kusurlu mukayeseler

16.3 ı— Tecrübenin plânı

16.4 »— Gurupların teşkili ■16.5 — Tedavi

16.6 -— Neticelerin sıhhati

16.7 >— Tecrübeden çıkarılanlar

16.8 ı— Bazı geneli prensipler

16.9 ı— Sonuçların yayınlanması, raporun hazırlanması

17 — Sık rastlanan hata kaynakları

17.1 ,— Mukayese edüemiyecek kayıtların birleştirilmesi

17.2 — Riske maruz kalma süresinin ihmali

17.3 ■— Aşıya gönüllü olarak gelenler

17.4 >— Zemin ve zamanın bazı hususiyetleri

17.5 t— Riske maruz kalanların bilinmeyişi
17.6 >— Pay oranları (proportional rates)

17.7 t— Ölüm payı oranlarında değişiklikler

17.8 — Mesleklerin proportional ölüm nisbetlerinin mu-

kayesesi

17.9 ı— Hastalıklardan elde edilen proportional nisbetler

17.10 ı—Bebeklik çağında proportional ölüm nisbeti

17.11 >— Morbidite istatistikleri

17.12 — Yorumlar

17.131—İleriye ve geriye doğru araştırmalarda toplanan

bilgiler 17.14 ı—Plânsız tecrübe 17.16'—Tecrübeye giren şahıs sayısı

EKLER

Kazan Sağlık Ocağı Bölgesinin 1962 ve 1963 yıllarında ait ortalama, ömür tablosu

Chi square tablosu

t tablosu

Random sayılan

Bibliyografya

İndeks