Sosyo Ekonomi

Book : Sosyo Ekonomi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-5577

Published Date : Ocak 2010

Publisher : Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6701

INDEX

Determining Factors of Private lnvestments:An Empirical Analysis for Turkey

Özel Yatırımları Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz Kadir KARAGÖZ

Türkiye'de Enflasyonun Oluşumu: ARDL Yaklaşımı

Formation of Inflation in Turkey: ARDL Approach

Tuba ŞAHİNOĞLU-Kenan ÖZDEN-Selim BAŞAR-Hayati AKSU

Yakınsama Hipotezi: Teorik Tartışmalar

Convergence Hypothesis: Theoretical Debates Reşat CEYLAN

Türkiye'de Koşullu Yükümlülüklerin Kamu Finansman Açıkları Üzerine Etkileri

Effects of Contingent Liabilities on Public Fiscal Deficit in Turkey Duran BÜLBÜL-Selin ERTÜRK ATABEY

Performans Değerlendirme Sistemi ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

The Performance Appraisal System and the Terrrıination of Employment Contract in Accordance with Insufficient Performance Erol AKI-Tunç DEMİRBİLEK

Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmalarda Elde Edilen Aritmetik Ortalama Ölçek Orta Noktasına Eşit Midir?

is The Mean Equal to Scale Neutral in Marketing Researches? Ahmet BARDAKÇI-Duygu KOÇOĞLU-Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Yönetim İnovasyonu

Management Innovation Ali SOYLU-Meltem ÖZTÜRK

Türkiye İş Kurumu Faaliyetleri ve İşgücü Piyasası İhtiyaçları Arasındaki Uyum

Activities of Turkish Employment Agency and Harmony betvveen Labour Market Demands Handan KUMAŞ

Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Hayatının

Egemen Gücü Olmaya Doğru Kadınlar: 21. Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Hayatı

X/omen on the Path of Domination from Exploitation, Protection and Positive Discrimination: XXI. Century and Pinky Working Life Sayım YORGUN

Türkiye'de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)

An Essay on Socio-economic Determinants of Property Crimes in Turkey: Bounds Testing Approach (1970-2007) Hayati AKSU-Yakup AKKUŞ'

Evaluation of Structural Fiscal Transformation Reforms in Turkey: Reform Fatigue and Reform Ovvnership Problems

Türkiye'de Yapısal Mali Dönüşüm Reformlarının Değerlendirilmesi: Reform Yorgunluğu ve Reformlara Yönelik Sahiplenme Problemi Hakkı Hakan YILMAZ