Avrupa Birliği'nde Türk İşgücünün Serbest Dolaşımı

Book : Avrupa Birliği'nde Türk İşgücünün Serbest Dolaşımı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 2002

Publisher : T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Topluluğu Anabilimdalı

Language : Turkish

Document Type : Thesis

Book No : 6698

INDEX

ÖZ (ABSTRACT)

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM AB'DE İŞGÜCÜNÜN SERBEST DOLAŞIMINA TOPLU BAKIŞ

1.1. Kavram

1.1.1. AB' de İşgücü Göçünün Tarihsel Gelişimi

1.1.2. AB'de Nüfus Yaşlanması ve Artan Göçmen İhtiyacı

1.1.3. AB'de İşgücünün Serbest Dolaşımının Teşviki

1.1.3.1. İşsizliğin Önlenmesi ve İstihdamın Artırılması' Hedefi

1.1.3.2. Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması

1.1.4. Diploma ve Yeterlilik Belgelerinin Karşılıklı Tanınması,

1.1.5. Serbest Dolaşımın Etkileri ve Beklenen Faydalar

1.2. Evrensel İnsan Hakları Açısından Serbest Dolaşım

1.2.1. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Sözleşmeleri

1.2.2. Avrupa Konseyi Sosyal Şartı

1.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesi

1.2.4. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne İlişkin

Avrupa Sözleşmesi
İKİNCİ BÖLÜM

AB'DE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMININ YASAL DAYANAKLARI, KAPSAMI VE İSTİSNALARI

2.1. Kurucu Antlaşmalar ve İşçilerin Serbest Dolaşımı

2.1.1. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması

2.1.2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) Antlaşması

2.1.3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması

2.2. Diğer Belge ve Antlaşmalarda İşçilerin Serbest Dolaşımı

2.2.1. AT Sosyal Şartı

2.2.2. Maastricht Antlaşması

2.2.3. Amsterdam Antlaşması

2.2.4. Schengen Antlaşması

2.3. İşçilerin Serbest Dolaşımının Kapsamı

2.3.1.Ayrılma Hakkı

2.3.2.ÜyeDevletlerde İşe Talip Olma ve Üye Devlet Topraklarına Giriş ve Seyahat Hakkı

2.3.3.Çalışma ve Çalışmada Eşitlik Hakkı(Ayrımcılık Yasağı)

2.3.4.İkamet Hakkı

2.3.4.1.İşçilerin Giriş ve İkamet Hakkı

2.3.4.2.Öğrencilerin, Emeklilerin ve Aktif Olarak Çalışmaya Son Verenlerin İkamet Hakkı
2.3.5. İkamet Hakkının Sınırlanması ve Geri Alınması
2.3.6. İkamet İzni Alınmasına Gerek Duyulmayan Haller
2.3.7. Sosyal Güvenl'ik Hakkı

2.3.7.1 .Sosyal Güvenlik Kapsamında Yeralan Kişiler

2.3.7.2.Yardım Talepleri İçin İzlenecek Yöntem
2.3.7.3.Yardım Hakkının Belirlenmesi
2.3.7.4.Hakların Doğmasında Dikkate Alınabilecek

Geçerli Sigortalılık Süreleri

2.3.7.5.Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

2.3.7.6.Yardımların Birleşmesi (Kümülasyon)

2.4. Serbest Dolaşım Hakkının İstisnaları

2.4.1..Kamu Sektörü İstisnası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AB'DE TÜRK İŞGÜCÜNÜN SERBEST DOLAŞIMI

3.1. Genel Olarak

3.2. Türkiye'den AB Ülkelerine İşgücü Göçü

3.2.1.Türkiye'de Tarihsel. Ekonomik ve Sosyal Bir Olgu; Yurtdışına Göç

3.2.2.İkili İşgücü Sevk Antlaşmaları

3.2.2.1.Türkiye-F.Almanya İşgücü Sevk Anlaşması

3.2.2.2.Türkiye-Avusturyaİşgücü Sevk Anlaşması

3.2.2.3.Türkiye-Belçikaİşgücü Sevk Anlaşması

3.2.2.4.Türkiye-Hollanda İşgücü Sevk Anlaşması

3.2.2.5.Türkiye-Fransaİşgücü Sevk Anlaşması

3.2.3. İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

3.2*.3.1.Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Anlaşması

3.2.3.2.Türkiye-F.Almanya Sosyal Güvenlik Anlaşması

3.2.3.3.Türkiye-HollandaSosyal Güvenlik Anlaşması

3.2.3.4.Türkiye-BelçikaSosyal Güvenlik Anlaşması

3.2.3.5.«Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması

3.3. Türk İşgücüne Ortaklık Mevzuatı ile Sağlanan AB'de Serbest Dolaşım Haklan
3.3.1.Ankara Antlaşması (12 Eylül 1963)

3.3.2.Katma Protokol (23 Kasım 1970)

3.3.3.Ortaklık Konseyi Kararları

3.3.3.1. 2/76 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

3.3.3.2. 1/80 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

3.3.3.3. 3/80 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

3.3.4. AB Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) ve Türkiye Ulusal

Programı (UP) ve İşçilerin Serbest Dolaşımı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK İŞÇİLERLE İLGİLİ AT AD KARARLARI VE AB SERBEST DOLAŞIM POLİTİKALARINA UYUM SORUNU

4.1. Türk işçileri ve Aile Üyeleri ile İlgili AT AD Kararları

4.1.1. Demirel Kararı (30 Eylül 1987)

4.1.2. Sevince Kararı (20 Eylül 1990)

4.1.3. Kuş Kararı (16 Aralık 1992)

4.1.4. Eroğlu Kararı (5 Ekim 1994)

4.1.5. Bozkurt Kararı (6 Haziran 1995)

4.1.6. Taflan-Met Kararı (30 Eylül 1996)

4.1.7. Tetik Kararı (23 Ocak 1997)

4.1.8. Süzen Kararı (11 Mart 1997)

4.1.9. Kadıman Kararı (17 Nisan 1997)

4.1.10. Eker Kararı (29 Mayıs 1997)

4.1.11. Kol Kararı (5 Haziran 1997)

4.1.12. Ertanır Kararı (30 Eylül 1997)

4.1.13. Günaydın Kararı (30 Eylül 1997)

4.1.14. Akman Kararı (19 Kasım 1998)

4.1.15. Birden Kararı (26 Kasım 1998)

4.1.16. Sürül Kararı (4 Mayıs 1999)

4.1.17. Nazlı Kararı (10 Şubat 2000)
4.1.18. Ergat Kararı (16 Mart 2000)

4.1.19. Savaş Kararı (11 Mayıs 2000)

4.1.20. Birleştirilmiş Koçak ve Örs Kararı (14 Mart 2000)

4.1.21. Eyüp Kararı (22 Haziran 2000)

4.1.22. AT AD Önünde Bekleyen,Bitmemiş Davalar

4.2. Ortaklık Hukuku ve AT AD Kararlarına Göre Türk

İşçilerin Haklan

4.2.1.İşçi Kavramı

4.2.2.Yasal Çalışma, İkamet Hakkı ve Bir Üye Devletin İşgücüne Dahil Olma

4.2.2.1.Türk İşçilerin İkinci Öncelik Hakkı

4.2.2.2.Vatandaşlıktan Doğan Ayrımcılık Yasağı

4.2.2.3.İşve İşveren Değiştirme

4.2.2.4.Kamu Kesiminde Çalışma Yasağı

4.2.3.Çalışma ve İkamet İzinlerinin Uzatılması

4.2.3.1 .Çalışmaya Verilen Aralar

4.2.4.Aile Birleştirme

4.2.5. Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Görme Hakkı

4.2.6.Aktif Çalışma ve Emeklilik Sonrası İkamet Hakkı

4.2.7.Sosyal Güvenlik Hakkı

4.3. İşgücünün Serbest Dolaşımı ve AB Politikalarına Türkiye'nin Uyumu

4.3.1.AB Vatandaşlarının Türkiye'de Serbest Dolaşımı Alanında Yapılması Gerekli Yasal Değişiklikler

4.3.2. Türkiye'de Yabancıların İkamet ve Çalışma Hakları

4.3.3. Sosyal Politika:İstihdamın Artırılması Gereği

4.3.4. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Eşgüdümü

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRMEBİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA

ÖZGEÇMİŞ