Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi

Book : Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-8088-26-2

Published Date : Temmuz 1996

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6682

INDEX

TABLOLAR
ŞEKİLLER HARİTALAR ÖNSÖZ GİRİŞ - ÇOCUKLAR, KADINLAR VE ÜLKELERİN KALKINMASI
AÇIKLAYICI NOT
I. GİRİŞ
A. ÇOCUK VE KADINLARIN DURUMU İLE KALKINMA İLİŞKİSİ
B. TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN VE KADINLARIN DURUMU
II. ÜLKE PROFİLİ
1. İDARİ YAPI
A. MERKEZİ YÖNETİM
B. MAHALLİ İDARELER
2. DEMOGRAFİK YAPI
A. NÜFUS POLİTİKALARI
B. NÜFUS ARTIŞI
C. KENTLEŞME, GÖÇLER VE NÜFUSUN YAŞ, CİNSİYET YAPISI .
D. ÇOCUK NÜFUS
E. DOĞURGANLIK
F. ÖLÜMLER VE BEŞ YAŞINDA YAŞAM UMUDU
G. SONUÇ
3. EKONOMİK YAPI
A. TARİHSEL PERSPEKTİF
B. GSMH'NIN GELİŞİMİ
C. DIŞ TİCARET
D. ÖDEMELER DENGESİ
E. DIŞ BORÇLAR
F. ÜCRETLER-MAAŞLAR
G. GELİR DAĞILIMI
H. SONUÇ
4. İSTİHDAM YAPISI A. GİRİŞ B. İŞSİZLİK C.ÇOCUK İSTİHDAMI
D. SONUÇ
5. ÇEVRE
A. GİRİŞ
B. ÇEVRE POLİTİKALARI
C. TOPRAK KİRLİLİĞİ
D. HAVA KİRLİLİĞİ
E. SU KİRLİLİĞİ
F. SONUÇ
6. AİLE YAPISI VE DEĞERLER
A. AİLE VE UYUM
B. AİLE TİPİ
C. HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ
D. EVLİLİK TİPLERİ VE ORTALAMA EVLİLİK YAŞI
E. EŞLERİN KARŞILIKLI TUTUMLARI VE ÇOCUKLARA İLİŞKİN DEĞERLER
F. POLİTİKALAR
7. KADINLARIN TOPLUM İÇİNDEKİ ROLÜ
A. KADIN EĞİTİMİ
B. KADIN SAĞLIĞI
C. KADIN VE EKONOMİ
D. KARAR MEKANİZMALARINDA KADIN
i. Siyasal Yaşama Katılım
ii. Kamu Yönetimine Katılım
iii. Özel Sektörde Yönetime Katılım
iv. Mesleki Kuruluşlarda Yönetime Katılım
v. Akademik Kuruluşlarda Yönetime Katılım
E. KADINA YÖNELİK ŞİDDET
i. Şiddete Uğrayan Kadınlara Sunulan Hizmetler
ii. TCK'nun Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı
iii. Aile içi Şiddete Karşı Adli Uygulamalar

8. İLETİŞİM ARAÇLARININ ÇOCUKLARA VE KADINLARA YÖNELİKETKİLERİ

A.GİRİŞ

B BASIN VE ÇOCUK

. RADYO VE TELEVİZYONUN ROLÜ
D. KALKINMAYLA İLGİLİ KONULARDAKİ TV PROGRAMLARININ &APSAM VE İÇERİĞİ
9. SOSYAL HİZMET, SOSYAL YARDIM VE SOSYAL GÜVENLİK
A. GİRİŞ
B. SOSYAL HİZMETLER
C. SOSYAL YARDIMLAR
D. SOSYAL GÜVENLİK
III. SAĞLIK HİZMETLERİ VE ANA-ÇOCUK SAĞLIĞINDA DURUM
10. SAĞLIK HİZMETLERİ
A. SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK SON GELİŞMELER
B.SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ VE DONATIMI
i. Sektörün Yapısı
ii. Altyapı Donanımı
C. SAĞLIKLA İLGİLİ HARCAMALAR
D. HİZMET SUNUM MALİYETİ
E. SAĞLIK HİZMETLERİ SUNAN KURULUŞLAR
i. Sağlık Bakanlığı
ii. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
iii. Tıp Fakülteleri
iv. Resmi ve Yarı Resmi Diğer Sağlık Kuruluşları
v. Özel Sektör
F. SAĞLIK GÜVENCESİNE İLİŞKİN SİGORTA BİÇİMLERİ
G. SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YÖNETİMİ
i. Merkezi Düzeyde Örgütlenme
ii. İl Örgütlenmesi
1 1. ANA SAĞLIĞI VE SORUNLARI
A. GİRİŞ
B. ANNE ÖLÜMLERİ
C. ANNE ÖLÜM NEDENLERİ
i. Yüksek Doğurganlık
ii. Düşükler
iii. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma
iv. Aile Planlaması
12. BEBEK-ÇOCUK ÖLÜMLERİ
A. GİRİŞ
B. BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE FARKLILAŞMALAR
i. Yerleşim Yerine Göre Bebek ve Çocuk Ölümlüğü
ii. Bölgelere Yerine Göre Bebek ve Çocuk Ölümlüğü
iii. Annenin Eğitim Durumuna Göre Bebek ve Çocuk Ölümlüğü
iv. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaya Göre Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü
v. Demografik Özelliklere Göre Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü
C. BEBEK VE ÇOCUKLARDA ÖLÜM NEDENLERİ
13. ÇOCUK SAĞLIĞI PROGRAMLARININ SONUÇLARI
A. GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMİ
i. Genişletilmiş Bağışıklama Programında Önem Verilmesi Gereken Konular
ii. Öncelikli Sorunlar
iii. Özel Dikkat Gerektiren Alanlar
B. TEMEL TEDAVİ
C. İSHALLİ HASTALIKLARIN KONTROLÜ (İHK) PROGRAMI
D. AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ PROGRAMI (ASYE)
E. ANNE SÜTÜNÜN TEŞVİKİ, BEBEK DOSTU HASTANELER PROGRAMI
F. BÜYÜMENİN İZLENMESİ PROGRAMI
G. İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI VE TUZUN İYOTLANMASI PROGRAMI
i. Dünyada ve Ülkemizde Durum
ii. Türkiye'de Tuz Sanayiinin Durumu
iii. Program Kapsamında Yapılanlar
H. FENİLKETONURİ TARAMA PROGRAMI
I. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEDE FLOR KULLANIMI PROGRAMI i. Genel Bilgiler
J. GÜVENLİ ANNELİK VE YENİDOĞAN BAKIMI PROGRAMI
K. I. VE II. SAĞLIK PROJESİ
L. SAĞLIK PROGRAMLARININ UYGULANMASINDAKİ SORUNLAR
i. Altyapı ve Lojistikle ilgili Konular
ii. Eğitimle ilgili Konular
iii. Saha izleme ve Denetim Konuları
EĞİTİM HİZMETLERİ VE ANNE VE ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMU
14. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ
A. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
i. Genel amaçlar
ii. Özel amaçlar
B. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ
i. Genellik ve Eşitlik
ii. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
iii. Yöneltme
iv. Eğitim Hakkı
v. Fırsat ve İmkan Eşitliği
vi. Süreklilik
vii. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
viii. Demokrasi Eğitimi
ix. Laiklik
x. Bilimsellik
xi. Planlılık
xii. Karma Eğitim
xiii. Okul ve Ailenin İşbirliği
xiv. Her Yerde Eğitim
C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
i. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı
ii. Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri
D. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
t
i. Örgün Eğitim
a. Okulöncesi Eğitim
b. İlköğretim
c. Ortaöğretim
1. Genel Liseler
2. Meslek Liseleri
3. Teknik Liseler
d. Özel Eğitim Okulları
e. Yükseköğretim
ii. Yaygın Eğitim
a. Okuma-Yazma Çalışmaları
b. Meslek Kursları
c. Sosyal Kültürel Kurslar
d. Çıraklık Eğitimi
15. EĞİTİMDE MEVCUT DURUM VE TEMEL SORUNLAR
A. EĞİTİMDE MEVCUT DURUM
B. EĞİTİMDE TEMEL SORUNLAR
i. Hızlı Nüfus Artışı
ii. Dağınık Küçük Yerleşim Birimleri
iii. Kentlere Yoğun Göç ve Gecekondulaşma
iv. Erken Çocukluk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimde Sorunlar
v. İlköğretim Sorunu
vi. Sınıf Tekrarı
vii. Kalabalık Sınıflar Sorunu
viii. Okul Yapıları Sorunu
ix. Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması
x. Öğretim Programları ve Ders Araçları Sorunu
xi. Öğretmen Sorunu
xii. Düşük Okullaşma Oranları
xiii. Kaynak Yetersizliği
xiv. Kız çocuklarının okullaşmasında yetersizlikler
16. 1991-1995 T.C. HÜKÜMETİ-UNICEF İŞBİRLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEN TEMEL EĞİTİM PROGRAM VE PROJELERİ
A. ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİM PROJESİ ....
B. SEKİZ YILLIK ZORUNLU EĞİTİME GEÇİŞ VE İLKÖĞRETİM OKULLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
i. İlköğretim Programları
ii. İlköğretimin Yaygınlaştırılması Projesi
C. KIZLARIN EĞİTİMİ PROJESİ
D. GEZİCİ TARIM İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ PROJESİ
E. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
F. YETİŞKİN EĞİTİMİ VE OKUR-YAZARLIK PROJESİ
i. Okur-Yazarlık
ii. Aile Eğitimi
a. Anne-Çocuk Eğitimi Programı
b. Eğitici Anne Eğitimi Programı
G. OKULLARDA SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK TARAMALARI
i. Mevcut Durum
ii. Başlıca Sorunlar ve İhtiyaçlar
17. ERKEN DÖNEM ÇOCUKLUK GELİŞİMİ
A. KIRSAL ÇEVREDE ÇOCUKLUK
B. KENTSEL ÇEVREDE ÇOCUKLUK
C. GECEKONDULARDA ÇOCUKLUK
D. OKULÖNCESİ EĞİTİMDE GELİŞMELER
GÜÇ KOŞULLAR ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
18. ÖZEL KONUMDA BULUNAN ÇOCUKLAR
A. ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR
B. GÖÇMEN ÇOCUKLARI
C. MÜLTECİ ÇOCUKLAR
19. SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLAR
A. GİRİŞ
B. YARGILAMA AŞAMASINDA OLAN ÇOCUKLAR AÇISINDAN MEVCUT DURUM VE TEMEL SORUNLAR
C. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR AÇISINDAN MEVCUT DURUM VE TEMEL SORUNLAR
i. Mevzuat
ii. Kurumların Fiziksel Yapısı
iii. Personel
iv. Tutuklu Çocuklara Uygulanan Tretman Faaliyetleri
v. Hükümlü Çocuklara Uygulanan Tretman Faaliyetleri
D. TAHLİYE SONRASI KORUMA VE YARDIM ÇALIŞMALARI
E. GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
F. SONUÇ
BÖLGESEL KALKINMA
20. GELİŞME PROFİLLERİ
A. GİRİŞ
B. BÖLGESEL ANALİZ KRİTERLERİ
C. İL GRUPLARINA GÖRE GELİŞME PROFİLLERİ
i. Birinci Derece Kalkınmada Öncelikli Yöreler - KÖY-1
ii. İkinci Derece Kalkınmada Öncelikli Yöreler KÖY-2
iii. GAP Kapsamındaki İller
iv. Orta Düzeyde Gelişmiş İller
v. Gelişmiş İller
21. KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER
A. NİÇİN KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER?
B. ÇOCUK SAĞLIĞI
C. SAĞLIK HİZMETLERİ
D. ALTYAPI HİZMETLERİ
E. EKONOMİ
i. Ekonomik Politikalar
ii. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
F. ÇOCUK İSTİHDAMI 22. KENTSEL DÖNÜŞÜM
A. KENTSEL GELİŞİM EĞİLİMLERİ
B. KENTSEL YERLEŞİM ÖRÜNTÜŞÜNDE GÖZLENEN EĞİLİMLER C. KENTLEŞME SORUNU - GECEKONDU
D. GECEKONDULAŞMANIN YOĞUN OLDUĞU KENTLER
E. KENTLEŞME VE ÇOCUKLAR
F. KENTSEL HİZMETLER
i. Su ve Sanitasyon
ii. Sağlık Hizmetleri
G. KENTLEŞME VE ÇOCUKLARIN GELİŞME VE HAYATTA KALMA DURUMLARI
H. KENTLEŞME VE SOKAK ÇOCUKLARI
VII. TC. HÜKÜMETİ - UNICEF İŞBİRLİĞİ
23. UNICEF - TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA 1991-95 YILLARINDA
YAPILAN İŞBİRLİĞİ
A. TÜRKİYE'DEKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) FAALİYETLERİ
B. UYGULAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (1991-1996)
i. AUP'nm Yapısı
ii. Stratejik Yaklaşım
C. PROGRAMLAR BAZINDA 1991 -1994 AUP FAALİYETLERİ
i. Temel Sağlık
ii. Temel Eğitim
iii. Kadının Statüsü ve Gelişmesine Yönelik İletişim ve Destek
iv. Kalkınmada Öncelikli İllerde Çocuklarla Kadınlara Yönelik Temel Hizmetler
v. Kent Çevresi Gecekondularda Yaşayan Çocuklara Yönelik Temel Hizmetler
vi. Anneler ve Çocuklara Yönelik Enformasyon. Tanıtım ve Planlama
D. SONUÇ
VIII. SONUÇ: SORUNLAR, ÖNCELİKLER VE ÖNERİLER
24. GENEL SORUNLAR VE STRATEJİ ÖNERİLERİ ..
A. SORUNLAR
B. STRATEJİLER
25. TEMEL SAĞLIK
A. SORUNLAR
i. Genel
ii. İshalli Hastalıklar ve Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Kontrolü (İHK/ASYE)
iii. Güvenli Annelik ve Yenidoğan Bakımı
iv. Beslenme ve Büyümenin İzlenmesi
v. Fenilketonüri Tarama Programı
vi. Bağışıklama
B. ÖNCELİKLER
fC. HEDEFLER
D. STRATEJİLER
26. TEMEL EĞİTİM
A. SORUNLAR
i. Erken Çocukluk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitim
ii. İlköğretimin Yaygınlaştırılması ve Niteliğinin Geliştirilmesi
iii. Kızların Eğitimi
iv. Yetişkin Eğitimi ve Okur-Yazarlık
v. Gezici Tarım İşçi Çocuklarının Eğitimi
vi. Görme ve İşitme Engelli Çocuklara İlişkin Desteğin Teşvik Edilmesi
vii. Okul ve Çevre
B. ÖNCELİKLER
C. STRATEJİ KONULARI
D. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
27. GÜÇ KOŞULLARDAKİ ÇOCUKLAR
A. SORUNLAR
i. Korunmaya ve Yardıma Muhtaç Çocuklar
ii. Özel İlgi ve Eğitime Muhtaç Çocuklar
iii. Çalışan Çocuklar
iv. Suça Yönelen Çocuklar
B. ÖNCELİKLİ HEDEF KÜMELER
1. ÖNCELİK ÖLÇÜTLERİ
2. ÖNCELİKLİ KÜMELER
C. ÖNCELİKLER
2.8 KIRSAL ALANDAKİ KADINLAR VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER
A. SORUN ALANLARI
i. Eğitim
ii. İstihdam
iii. Karar Mekanizmalarına Katılım
iv. Yasal Durum
v. Şiddet
vi. Medya
B. HEDEF
C.KADININ STATÜSÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİKFAALİYET ALANLARI
i. Eğitim
ii. Sağlık
iii. Gelir Getirici Faaliyetler
iv. Tarım - Beslenme
D. ÖNCELİKLER
E. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
29. SU VE SANİTASYON
A. SORUNLAR
i. Kırsal Kesim
ii. Kentsel Alanlar
B. STRATEJİ ALANI OLACAK KONULAR
C. STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
KISALTMALAR