SBF Dergisi 64(4)

Book : SBF Dergisi 64(4)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2009

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6646

INDEX

Hayati Aksu - Selim Başar
Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi'nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı /
Testing Tvvin Defıcits Hypothesis for Turkey: A Boıuıd Testing Approach

Güler Sağlam Arı - Can Armutlu - Nuray Güneri Tosunoğlu -Banu Yücel Toy
Nicel Araştırmalarda Metodoloji Sorunları: Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Bir Araştırma / Methodological Problems in Quantitative Researclıes: An Empirical Study on Master Thesis

Başak Bak
Borsa Opsiyon Sözleşmesi / Stock Market Option Contract

Ayşe Özden Birkan
Enflasyon Hedeflemesi, Maliyet Enflasyonu, Birikim ve Bölüşüm / Inflation Targeting, Cost Inflation, Growth and Distribution

Sertaç Çifci - Akın Koçak
Aktif-Pasif Kulaktan Kulağa İletişim ve Aktif Kulaktan Kulağa İletişimi
Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma / Active-Passive Word-of-Mouth and the Study of Factors Ajfecting Active Word-of-Mouth

Melek Eker
The Impact of Budget Participation on Managerial Performance Via Organizational Commitment: A Study on the Top 500 Firms in Turkey/
Örgütsel Bağlılık Yoluyla Bütçe Katılımının Yönetsel Performans Üzerine Etkisi: Türkiye'de ilk 500 Büyük işletme Üzerine Bir Çalışma

Emirali Karadoğan
Mesleksel Gelişimi Hedefleyen Eşler / Spoııses Who Target Vocational Development

Serkan Kılıç - M. Hakan Altıntaş
Strategic Using of Private Labels from Retailers' Perspective in Turkey /
Türkiye'de Perakendeciler Açısından Özel Markaların Stratejik Kullanımı

Uğur Sivri
Mevsimsel Rasyonel Beklentiler Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi /
Testing for Seasoııal Rational Expectations Life Cycle Permanent Income Hypothesis

Özlem Albayrak
Kronik: Bir Kriz Komedisi: Kriz Varsa Çare de Var!

Şenay Gökbayrak
Kitap İncelemesi

Serkan Yolcu
Kitap İncelemesi