Avrupa Topluluğu'nun Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi

Book : Avrupa Topluluğu'nun Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Mart 1992

Publisher : İktisadi Kalkınma Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6611

INDEX

GİRİŞ
BÖLÜM I: AVRUPA TOPLULUĞU'NUN DÜNYA TİCARETİ
İÇİNDEKİ YERİ
BÖLÜM II:AVRUPA TOPLULUĞU'NDA TİCARET POLİTİKASININ
AMAÇLARI VE HUKUKİ TEMELLERİ
A- TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI
B- TİCARET POLİTİKASININ YASAL TEMELLERİ
C- TOPLULUĞUN ÜYE-OLMAYAN ÜLKELERLE TİCA RETİNDE UYGULANAN ARAÇLAR
D- AT-ÜYESİ ÜLKELER ARASINDAKİ TİCARETİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
E- AT'NUN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE YAPTIĞI TERCİHLİ
TİCARET DÜZENLEMELERİ
BÖLÜM IIIrAT'NDA TİCARETİ SINIRLAYAN ENGELLER
A- TOPLULUĞUN DIŞ TİCARETİNİ SINIRLAYAN
DOLAYSIZ TEDBİRLER
1- Gümrük Vergileri.
2- Fark Giderici (Değişken) İthalat
Vergileri
3- Miktar Sınırlamaları (Kotalar)
4- Çok Elyaflılar Anlaşması (MFA) çerçevesindeki miktar sınırlamaları
5- ithalat Kontrolları ve Yasaklamalar
6- GATT'm XIX. Maddesi uyarınca Koruma
Tedbiri
7- İradi sınırlama anlaşmaları ve
benzer düzenlemeler
8- İthalat müsaadesi (Lisans yoluyla ithalat)
9- Anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri
10- Menşe Kuralları
B- AT1NDA İHRACATI DOLAYSIZ OLARAK ETKİLEYEN
TEDBİRLER
1- İhracatı Teşvik Faaliyetleri
(Promosyon)
2- ihracat Finansmanı ve sigortası
3- İhracat Sübvansiyonları
4- İhracat Kartelleri
5- İkili düzenlemeler ve anlayışlar
6- İhracat Kontrolları ve Sınırlamaları
7- Barter ticareti
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
KAYNAKLAR


-Şema 1: Dış Ticaret ve Dünya Ekonomisi
A- Dünya lhracatıl990
B- Bölge-içi ve Bölgeler-aras.ı.-ihracat(,1990-56) C- Dünya Üretimi ve ihracat,(Yıllık ârtiş-%) Dünya İmalat Üretimi ve İhracatı (Yıllık artış-%)
- Şema 2: Avrupa Topluluğu'nun Mal İhracatının
gelişimi (56-1958-1989)
Şema 3: Dış Ticaretin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla . içindeki payı (%-1990 yılı)
TABLOLAR:
- Tablo 1: AT -üyesi ülkelerin başlıca dış ticaret
göstergeleri..
- Tablo 2: Avrupa Topluluğu (12'ler)'nun üye-olmayan
ülkelerle dış ticaretinin mal grupları itibariyle dağılımı
- Tablo 3: AT'nda ihracatın mal grupları itibariyle
dağılımı-1990
- Tablo 4: AT'nda ithalatın mal grupları itibariyle
•dağılımı-1990
- Tablo 5: Avrupa Topluluğu'nun (12'ler) başlıca
ticari ortakları (%)-1981 ve 1989
yılları
- Tablo 6: AT'nun "en ayrıcalıklı ülke" statüsüne
haiz ülkelerden yaptığı ithalatın gümrük vergisi oranlarına göre dağılımı (%)
- Tablo 7: AT'nun (12'1er) tercihli kaynaklardan
ithalatının dağı 1 imi(%)
- Tablo 8: Avrupa Topluluğu'nun tarım ürünleri
ithalatına gümrük vergisi muamelesi
1978-1988 dönemi
- Tablo 9: MFA kapsamında AT'nun ikili düzeyde miktar
sınırlaması anlaşmaları imzaladığı ülkeler
ve sınırlanaya tabi kategorilerin sayısı
- Tablo 10: Avrupa Topluluğu'nuri ve üye ülkelerin
milli düzeyde XIX. Maddeye göre aldıkları tedbirler (1960-1989)
- Tablo 11: AT'na ve bireysel olarak üye devletlere
yapılan ithalatı etkileyen iradi sınırlamalar gözetim ve benzeri tedbirler (Haziran 1990 sonu itibariyle)
- Tablo 12: Avrupa Topluluğu'nun ant i-damping
faaliyetleri 1980-1989
- Tablo 13: AT'nun 1988-1990 döneminde açtığı anti-
damping soruşturmalarının ülkeler
itibariyle dağılımı

NOTES

Dış ticaret politikası araçları korumacı tedbirler ve uygulamalar