SBF Dergisi 63(4)

Book : SBF Dergisi 63(4)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2008

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6609

INDEX

Sacit Hadi Akdede - Aykut Hamit Turan
Bilişim Sistemlerinin KOBİ'Ierin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım ile Denizli İlinde Ampirik Bir Uygulama / Affects of Information Technologies on SME's Performance: An Empirical Assesment of Resource Based View in Denizli Province
Halil Altıntaş - Rahmi Çetin
Türkiye'de Dış Ticaret Belgesi Belirleyicilerinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1989-2005 / Predicting Determinants of Trade Balance with Bound Testing Approach: The CaseofTurkey: 1989-2005
Füsun Çınar Altıntaş
A Comparative Analysis of Turkish and German Managers' Personal Values /
Türk ve Alman Yöneticilerin Kişisel Değerlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
Sedat Çal
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamındaki Anlaşmaların Hukuki Yönden Değerlendirilmesi / A Legal Analysis of the Agreements for the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipetine Project
Gönül Dinçer - Umut Çakmak
GATS Çerçevesinde "Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu" Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation of the Liberalization of "the Temporary Movement of Natural Persons" in the Framework of GATS
Bircin Tak - B. Aydem Çiftçioğlu
Mesleki Bağlılık ile Çalışanların Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma / The Relationship beUveen Occupational Commitment and Intent to Remain: An Empirical Investigation
Nejat Tamzok
Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminden Çok Partili Döneme Madencilik Politikaları, 1861-1948 / Mining Policies from Ottoman's Last Era to Multi-Party Period, 1961-1948
Funda Yurdakul
Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi: Bir Model Denemesi / Unregistered Economy in Turkey: Formulating a Model
Kronik / Chronicle
Yiğit Karahanoğullan
Kitap İncelemesi / Book Review