Dokuzuncu Kalkınma Planı Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele

Book : Dokuzuncu Kalkınma Planı Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-19-4132-9

Published Date : 2007

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 6508

INDEX

TABLOLAR DİZİNİ
GRAFİKLER DİZİNİ
KISALTMALAR
1. GİRİŞ
2. DURUM ANALİZİ
2.1. Dünyada ve OECD Ülkelerinde Genel Durum ve Eğilimler
2.1.1. Dünyada Bölgeler İtibariyle Yoksulluğun Boyutu
2.1.2. Seçilmiş Bazı Ülkeler İtibariyle Dünya'da Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
2.1.3. OECD Ülkeleri'nde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
2.2. Türkiye İçin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Mukayeseli Temel Göstergeler
2.2.1. Gelir Dağılımı
2.2.2. Yoksulluk
2.3. Dünyadan ve Ülkemizden Uygulama Örnekleri
2.3.1. Dünyadan Uygulama Örnekleri:
2.3.1.1. Dünyadan Mikrokredi Uygulamaları
2.3.1.2. Dünyadan Sosyal Yardım ve Yoksullukla Mücadele Uygulamaları
2.3.2. Türkiye'den Uygulamalar
2.3.2.1. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
2.3.2.2. Türkiye'de Mikrokredi Uygulamaları
2.4. Türkiye'de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler
2.4.1. Sosyal Güvenlik
2.4.1.1. Sosyal Sigorta
2.4.1.2. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar
2.4.2. İşgücü Piyasası
2.4.3. Korunmasız Gruplar
2.4.4. Türkiye'deki Mevcut Durumdan Çıkarılan Dersler
2.5. Uluslararası Hedefler ve Stratejiler
2.5.1. Binyıl Kalkınma Hedefleri
2.5.2. Lizbon Stratejisi
2.6. İlgili Taraflar ve Rolleri
2.7. GZFT (SWOT) ANALİZİ
3. AB'YE KATILIM SÜRECİNİN ETKİLERİ
3.L Sosyal Politika ve İstihdam'da Genel Hatlarıyla AB Müktesebatı
3.1.1. AB Müktesebatı İle İlgili Olarak Öncelikler
3.1.2. Avrupa Birliği ve Sosyal İçerme
3.2. AB Müktesebatına Uyumun Mevcut Düzeyi
4. GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİ
4.1.2013 Vizyonu
4.2. Vizyona Dönük Temel Amaç ve Politikalar
4.3. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Öncelikler ve Tedbirler
5. UYGULAMA STRATEJİLERİ: AB DİREKTİFLERİ VE TÜRKİYE'DE KABUL
EDİLEN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ, KURUMSAL DÜZENLEMELER,
MALİ VE BEŞERİ KAYNAKLAR
5.1. Sosyal Yardımlar ve Hizmetler, Yaşlılar ve Dışlanmanın Önlenmesi
5.2. Kadın- Erkek Eşitliğinin Sağlanması
5.3. Sosyal Yardımların Geliştirilmesi
5.4. Sosyal Koruma ve Sosyal Katılımın Gerçekleştirilmesi
5.5. Avrupa İstihdam Stratejisi ile Uyumlu Ulusal İstihdam Reform Programının Oluşturulması
6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
6.1. Temel Amaç ve Politikalar ile Öncelik ve Tedbirlerin Gelişme Eksenleri Bazında Tasnifi
6.2. Dokuzuncu Kalkınma Planı Açısından Temel Yansımalar
6.3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Politikalarına İlişkin
Nihai Değerlendirme
KAYNAKÇA

NOTES

Özel İhtisas Komisyonu Raporu