Sosyal Politikada Güncel Sorunlar

Book : Sosyal Politikada Güncel Sorunlar

Author : * Şenay Gökbayrak * İlkay Savcı * Pars Esin * Müge Ersoy Kart * Fatma Yıldırım Akkaya

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-482-814-6

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6503

INDEX

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Hocam İçin
Prof. Dr. Celâl GÖLE
Benim Gözümde Alpaslan Ağabey
Prof. Dr. Pars ESİN
MAKALELER
5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Yapılan Değişiklikler
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN
Asimetrik Bilgi ve Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Murat BASKICI
Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde "e-erişim " Politikaları Çerçevesinde Özürlülerin Bilişim-
İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanımı
Doç. Dr. Verda CANBEY-ÖZGÜLER
Teknoparklarda Yatırımın İstihdam Yaratma Kapasitesi ve İstihdam Yapısı: Ankara İli
Örneğinde Bir Analiz
Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN
Göçü Yönetmek için Değişmek: Iş ve işçi Bulma Kurumu Örneği (1961-1973)
Arş. Gör. Can Umut ÇİNER
Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Çokuluslu İşletmeler Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. Murat ÇOLAK
Göç ve İstihdam İlişkisi
Doç. Dr. Sevda DEMİRBİLEK - Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Meksika 'yı Devrime Götüren Süreçte Toprak Sorunu ve Devrim Öncesi İşgücü
Arş. Gör. Elif Tuğba DOĞAN
Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdamın bir Biçimi Olarak Çift Bordro
Doç. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Türkiye 'de Genç İşsizliği Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Hatice EROL
Kendini Kayırma Yanlılığı: Toplu Pazarlık ve Müzakere Süreçlerindeki İzdüşümleri
Yrd. Doç. Dr. Müge ERSOY KART
Beyin Göçünden Beyin Gücüne: Evrensel Olan ile Ulusal Olanı Buluşturmak
Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK
Şehircilikte Başarının Ön Koşulu: Taşınmaz İyeliğinin Toplum Yararına Kullanılması
Prof. Dr. Cevat GERAY
Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye'de Kırsal Yoksulluk Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Bilişim Teknolojileri ve Emeğin Evrimi
Prof. Dr. Nevzat GÜLDİKEN
Neoliberalizmle Çatışan Sosyal Politikanın Evrensel Rüyası: "Barış Kültürü"
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU
Kadınların İstihdama Katılımı ve Çocuk Bakım Hizmetleri
Arş. Gör. Ayşe Gözde KOYUNCU
Turlçish-Egyptian Relations.A GeneralFramework
Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU
Bilginin Manipülasyonu ve Çalışma
Dr. Umut OMAY
21. Yüzyıl için Sosyal Politika: Mevcut Söylemlerin Eleştirisi
Doç. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR - Doç. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR
İş Denetiminde Yeniden Yapılanma Tartışmaları
Prof. Dr. Şerife Türcan ÖZŞUCA - Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
İşsizliği Yaşamak ve Başa Çıkmak
Doç. Dr. İlkay SAVCI
İstihdam Edilebilirlik: Gelişimi, Ölçülmesi, Yönetilmesi ve Eleştiriler
Dr. Barış SEÇER
Bankacılık Sistemi, Sanayileşme ve Alemnder Gerschenkron
Dr. Serdar ŞAHİNKAYA
İsveç Refah Devleti 'nde Sosyal Yardımlar
Arş. Gör. Faruk TAŞÇI
Post Modern Toplumda Tüketim
Arş. Gör. Hakan TOPATEŞ
Ev Hizmetlerinin Küreselleşmesi:
Türkiye 'de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar
Arş. Gör. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ
Türkiye 'de Sağlık Hizmetleri Finansmanında Dönüşüm: Genel Sağlık Sigortası Sistemi Herkese Güvence Sağlayıp Hizmete Erişimi Arttırabilecek mi?
Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

NOTES

Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi