Az Gelişmiş Ülkelerde Kooperatifçilik ve Devlet

Book : Az Gelişmiş Ülkelerde Kooperatifçilik ve Devlet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1975

Publisher : Türk Kooperatifçilik Kurumu

Language : Turkish

Translator : Celal Uzel

Document Type : Thesis

Book No : 6491

INDEX

Sunuş
Önsöz
Giriş
A — Az Gelişmiş Ülkelerde Kooperatifçiliğin Temelleri
I — Az Gelişmiş Ülkelerin Karakteri
II — Tarım Sektöründe Verim Artışı Problemi
a) Öğrenim ve teknik bilgi azlığı
b) Üretim gereçlerinin sağlanması
c) Gerekli kredilerin sağlanmaması
d) Yeteısiz ulaştırma düzeni ve pazarlar
e) Ekilebilir topraklardan gereği gibi yararlanılmayişı
f) Kötü planlama ve organizasyon
III — Kooperatiflerin Görev ve Fonksiyonları
a) Ana fonksiyonlar
1 Kredi fonksiyonu
2 — Satınalma fonksiyonu
3 — Satış fonksiyonu
4 — Ulaştırma fonksiyonu
5 — Tarımsal toprakların geliştirilmesi
fonksiyonu
b) İkinci derece fonksiyonlar
1 — öğretim fonksiyonu
2 — Organizasyon fonksiyonu
3 — Toplumsal fonksiyon
IV — Kooperatifsel Ekonomik Düzen Çeşitleri
a) Özel amaçlı kooperatifler
b) Çok amaçlı kooperatifler
c) Üretim kooperatifler
d) Genel kooperatifler
B — Kooperatifçilikte Devletin Etkileri
I — Kooperatifçiliğin geleneksel temelleri ve az
gelişmiş ülkeler bakımından önemi
a) Bağımsız kendi kendine yardım kuruluşları olarak kooperatifçiliğin geçmişi
b) Az gelişmiş ülkelerde kooperatiflerin kendi kendine yardım kuruluşları olarak çalışmamalarının nedenleri
1 — Toplumsal zorluklar
2 — Bilgi yetersizliği
3 — Yetersiz gelişme düşünüşü
II — Kooperatifçiliğin Yerleşmesinde Devletin Rolü
a) Kalkınma politikasının yöneticisi olarak devlet
1 — Tarım satışlarında reform (toprak re
formu)
2 — Öğrenimin yaygınlaştırılması
3 — Sağlam bir ekonomi anlayışının yer
leştirilmesi
b) Devletin kooperatiflere yardımı, bunun so nuçları ve gerekçesi
c) Devletin kooperatifçiliğe yardım yolları
1 — Yasamal yardım metodlan
2 — Kooperatifçilik düşünüşü üzerinde öğ
retim ve yetiştirme
3 — Para yardımları
4 — İnceleme ve danışma kuruluşları,
yönetim yardımı
5 — Vergi ve başka kolaylıklar
III — Kooperatifçilik ve Devlet Kalkınma Politikası
Çalışmaları — örnekler
a) İngiliz sömürgeciliğinin kalkınma politikasında kooperatifler
b) Hindistan kalkınma politikasında kooperatifçiliğin rolü
c) Mısır kalkınma politikasında kooperatiflerin rolü
C — Devlet ve Kooperatifler Arasındaki Gelişme Durumu
ve Bunun Anlamı
I — Kooperatiflerin Kalkınma Politikası İçindeki
Rolü
a) Ekonomik düzenin birer parçası olarak kooperatifler
b) Kooperatifler bakımından plânlı ekonomi
ve çalışma durumu değişiklikleri
II — Artan devlet etkisinin kooperatifçilik bakımından yarattığı durumlar
a) Devlet etkisinin yapılan yardımlarla ilgisi
b) Politik sistemin değişmesinden doğan zorluklar
D — Devlet Baskısının Etkisi Altında Kooperatifçiliğin
Durumu
I — Uluslararası kooperatifçilik
II — Salt ekonomik kooperatifçilikte ilk adım ola rak «gelişme» kooperatifleri kavramının ortaya artışı
III — Uluslararası kooperatifçilik yardımları
a) Öğretim ve değerlendirme (teknik yardım)
b) Ekonomik yardım
c) Moral destek
Çeşitli Ülkelerde Nüfus başına düşen gelir 1955
Çeşitli Ülkelerde Nüfus başına düşen gelir 1970

NOTES

Dipl.-Kfm. Hans Steiner'in Kasım 1963'de Viyana Üniversitesnde verdiği doktora tezidir.