Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü

Book : Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-18-0781-0

Published Date : 1993

Publisher : T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6483

INDEX

ÖNSÖZ
ARAŞTIRMACILARIN ÖZGEÇMİŞİ
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LlSTESl
I. BÖLÜM
Giriş
A. Kuramsal Çerçeve
1. Kavramsal Çözümlemeler
a. Kır-kent Ayrımı
b. Gecekondulaşma
c. Aile
B. Literatür
H. BÖLÜM
Araştırma Evreni ve Örneklemi
A. Evren
B. Örneklem
1. Alan Araştırması
a. Veri Toplama Araçları ve Veri Girişi
1. Editing
2. Kodlama
3. Veri Girişi
C. Veri Yapısı ve Analiz
m. BÖLÜM
Aile Yapısı: Demografik Özellikler
A. Demografik Özellikler
1. Aile Biçimi
2. Hane Büyüklüğü
3. Yaş-Doğum Yeri
4. Konuşulan Dil
5. Din-Mezhep
6. Eğitim
7. Çalışma Durumu
8. Medeni Durum
9. Ük Evlenme Yaşı
10. Akraba ve Hemşehri Evliliği
11. Evlenilecek Kişide Aranılan Özellikler
12. Evlenen Çocukla Birlikte Oturma
13. Başlık Parası
14. Kuma
15. Boşanma
16. Aile Planlaması
IV. BÖLÜM
Kentleşme ve Kent Yaşamına İlişkin Bulgular
A. Kır-kent Hareketliliği
1. Gelinen Yerleşim Yerinin Türü
2. Göç Dönemleri
3. Kente Gelme Nedenleri
4. Kente Kimle Gelindiği
B. Kent-îçi'Hareketlilik
1. Oturulan Mahelleye Nereden Gelindiği ve
Mahallede Oturulan Süre
2. Mahalle Değiştirme Nedeni
3. Oturulan Mahalleyi Seçme Nedenleri
4. Mahalle Değiştirme İsteği
C. Konut ve Arsa Mülkiyeti
D. Gecekondularda Altyapı Olanakları ve
Tüketim Mallarının Dağılımı
E. İşgücü Yapısı
1. Çalışma Durumu
2. Kentte iş Değiştirme Durumu
3. Kentteki İlk işin Türü
4. Kentteki Son İşin Türü
5. îş Değiştirmeye İlişkin Tutumları
6. Gelir Getiren Ek İş ve Faaliyet Durumu
F. Kentle Uyum ve Kentlilere İlişkin Tutumlar
1. Basan ya da Başarısızlığın Nedenleri
2. Kente ve Kentlilere İlişkin tutumlar
3. Köye Dönme İsteği
V. BÖLÜM
Bireylerarası İlişkiler ve Cinsiyet Rolleri
A. Aile Ortamı
1. Gecekondu Ailesinde Bazı Eviçi Davranış Kalıplan
2. Gecekondu Ailesinde Tüketim ve Tasarruf
B. Bireylererası İlişkiler
1. Gecekondu Ailesinde Cinsiyet Rolleri:
Tutum ve Davranışlar
a. Erkek Rolüne İlişkin Beklenti ve Tutumlar
b. Kadın Rolüne ilişkin Beklenti ve Tutumlar
c. Cinsiyete ilişkin Rol Davranıştan
C. Gecekondu Ailesinde Yetke Dağılımı:
Tutum ve Davranışlar
VI. BÖLÜM
Geleneksel ve Modern Dayanışma
A. Temel Yaklaşımlar ve Aynmlar
B. Kente Göç ve Sonuçlan
1. Ev Bulma ve Ev Yapmada Yardım
2. Iş Bulma ve Iş Kurmada Yardım
3. Evlenmede Yardım
4. Borç Bulmada Yardım
C. Akrabalık ve Dayanışma
1. İç Evlilik
2. Çocuklara Yönelik Evlilik Tercihi
3. Akraba Kümelenmesi
4. Akrabalık İlişkilerinin Yoğunluğu
D. Komşuluk ve Dayanışma
1. Mahallenin Oluşumu
2. Mahalle İçi İlişkiler
3. Şehirde Yatay Hareketlilik
4. Komşularla Yardımlaşma
5. Mahallede Yaşanan Komşuluk Kaynaklı Sorunlar
E. Özel Dayanışma Alanları
1. Para Sıkıntısı
2. Yakın Akraba-Yabancı Kavgası
3. Haksızlıkla Karşılaşıldığında Yapılan Davranışlar
4. Devlet Dairesinde İş Halletme Biçimi
F. Modern Örgütler ve Dayanışma
1. Modern Örgütlere Üyelik
2. Sosyal Güvenlik
3. Siyasal Partiler ve Dayanışma
G. Değişim
1. Akrabalık
2. Mahalle ve Komşuluk
3. Çeşitli İhtiyaçlar Çerçevesinde Dayanışma
4. Kentteki Modern Örgütlere Katılım
H. Özet Değerlendirmeler
VII. SONUÇ
A. Bir Dayanışma Kurumu Olarak Aile
1. Demografik Değişkenler
2. Aile İçinde Değer Davranışlar ve Tutumlarda Değişim
B. Akrabalık
C. Komşuluk
D. Modern Örgütlere Üyelik ve Modern
Kurumlardan Faydalanma
E. İleriye Dönük Öneri ve Modellerin Tartışılması
F. Geleneksellik, Modernlik ve Sonrası
KAYNAKÇA
EKLER
EK-1. Örneğe Çıkan Yerleşme Birimi, Hane Görüşmeci
ve Koordinatör Sayısı
EK-2. Örneğe Çıkan Mahalleler
EK-3. Valiliklere Gönderilen Yazı Örneği
EK-4. Rektörlüklere Gönderilen Yazı Örneği
EK-5. Kimlik Belgesi Örneği
EK-6. Muhtar Tarafından Yazılan İzin Belgesi
EK-7. Bölge Koordinatörlerine Gönderilen Mektup
EK-8. Ekip Başkanları İçin Hazırlanan Mektup
EK-9. Örneklem Yönergesi
EK-10. Görüşmeci Yönergesi
EK-11. Hane Halkı Bilgi Formu
EK-12.- Erkek Görüşme Formu
EK-13. Kadın Görüşme Formu
EK-14. Genç Görüşme Formu

NOTES

Bu araştırma Sosyoloji Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir.