Dünya'da ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler

Book : Dünya'da ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-95186-0-0

Published Date : Ocak 1994

Publisher : Sosyoloji Derneği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6476

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ........................................................................................................I
İÇİNDEKİLER............................................................................................III
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sosyoloji Derneği Başkanı........................................................................3
Prof. Dr. Önal SAYIN
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı.....................7
Prof. Dr. Refet SAYGILI
Ege Üniversitesi Rektörü...........................................................................9
Sayın Yüksel ÇAKMUR
İzmir büyükşehir Belediye Başkanı...........................................................11
Prof. Dr. Türkan AKYOL
Devlet Bakanı..........................................................................................15
Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI
Siyaset Sosyologu....................................................................................22
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA SOSYOLOJİ................................................
"Kültür Kavramının Analizi veya Sosyo-Kültürel Gerçekliğin Yapısı Üzerine Bir Deneme"
Beylü DİKEÇLİGİL...................................................................................37
"1960 Sonrasında Türkiye'de Yapılan Sosyoloji Çalışmalarına Genel Bir Bakış
H. Bayram KAÇMAZOĞL.U......................................................................48
"Alman, Amerikan ve İngiliz Sosyolojisinin Son On Yılı"
Sabahattin GÜLLÜLÜ-Mustafa GÜNDÜZ-
Eyüp KEMERLİOĞLU...............................................................................58
"Türk Sosyolojisinin Bazı Epistemolojik Problemleri"
Yrd. Doç.Dr. Osman KONUK...................................................................71
"Rusya'da Sosyal Bilim ve Sosyoloji Çalışmaları"
Prof.Dr. Ümit Meriç YAZAN.....................................................................78
SOSYOLOJİNİN KURAMSAL SORUNLARI "Sosyoloji Teorilerinin İlgi Odağı ve Gelişimi"
Sezgin KIZILÇELİK.....................................................................................91
"Sosyoloji: Ulus-Devlet Bilimi mi?
Dr. Ayşe DURAKBAŞA.................................................................................114
SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK
"Yöntembilim Açısından Feyerabend"
Ziynet BAHADIR.........................................................................................121
"Araştırma-Bürokrasi İlişkileri"
Prof.Dr. Birsen GÖKÇE............................................................................129
Sosyal İçerikli Araştırmalarda Örneklem Sorunu"
Mümtaz PEKER........'..................................................................................135
"Kalitatif Yöntemlerin Dayanılmaz Hafifliği ya da Kalitatif Yöntemlerin Kolaycı Kullanımı Üzerine"
Dof.Dr. Ahmet SÜERDEM..........................................................................140
"Türkiye'de Toplumbilim Araşürma Pratiği"
Yrd.Doç.DrMehmet ECEVİT.......................................................................143
AİLE SOSYOLOJİSİ
"Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Yansıyan Aile Modeli Üzerine Sosyolojik Görüşler"
Doç. Dr. Nevin GÜNGÖR............................................................................156
"Kent Ailesinde Aile İçi İlişkiler"
Gönül İÇLİ..............................................................................................169
"Aile Sosyolojisinde Yaklaşım-Yöntem Sorunlan ve Konu Öncelikleri"
Yrd.Doç.Dr. Sevinç ÖZEN.........................................................................176
KIRSAL KESİMDE AİLE
"Turizmin Kırsal Toplumda Aile İçi İlişkilere Etkisi"
Hüseyin BAL...........................................................................................187
"Çok Eşli Evliliklerde Aie İçi İlişkiler"
Doç. Dr. Nuran ELMACI...........................................................................192
TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ EĞİTİMİ
"Türkiye'de Sosyoloji Eğitimi ve Bilgi Düzeyi Sorunu"
Mehmet Rami AYAS................................................................................195
"Türk Eğitim Sisteminde Sosyolojinin Yeri"
Yrd. Doç.Dr. Mehmet YALVAÇ..............*...................................................201
SOSYAL SINIF VE TABAKALAR
"Küçük Sanayi İşçisinin Sosyo-Ekonomik Profili Konya Örneği"
Dr. Ha/z7 MUTİOĞLU...............................................................................215
"Girişimcilik Kavramı ve Modernleşmeci Kuramlardaki Yeri
Yrd. Doç.Dr. H. Neşe ÖZGEN-ERTÜBEY...................................................231
KIRSAL KESİMDE HAREKETLİLİK VE 'KENTLEŞME' DOĞRULTUSUDA GELİŞMELER
"Kırda Demografik Hareketlilik ve Toplumsal Değişme (Bakırçay Köyleri Üzerinde Bir Araştırma"
Dr. Nihat ERDOĞAN-Araş.Gör. Bekir BALKIZ...........................................251
"Köy Mimarisi (Bakırçay Yöresi Konutları)"
Ar. Gör. İlkim S. KAYA.............................................................................266
"Bakırçay Bölgesi Kırsal Kesim Araştırması"
Prof.Dr. Ülgen OSKAY..............................................................................269
"Bakırca Köylerinde Çevre Duyarlılığı"
Ar.Gör. Engin ÖNEN...............................................................................272
GECEKONDULARDA AİLELERARASI GELENEKSEL DAYANIŞMANIN ÇAĞDAŞ ORGANİZASYONLARA DÖNÜŞÜMÜ "Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizayonlara Dönüşümü"
Prof.Dr. Birsen GÖKÇE............................................................................283
"Metodoloji ve Veri Yapısı"
Doç.Dr. Hamza UYGUN.............................................................................289
"Aile Yapası ve Demografik Özellikler"
Doç.Dr. Aytüi KASAPOĞLU.......................................................................295
"Kentlileşme ve Kent Yaşamı"
Doç. Dr. İnan ÖZER.................................................................................303
"Bireylerarası İlişkiler ve Cinsiyet Rolleri
Doç.Dr. Feride ACAR...............................................................................313
"Geleneksel ve Modern Dayanışma"
Doç.Dr. Ayşe AYATA..........................................................,.....................325
KENT VE BOŞ ZAMANLAR
"Modern Toplumda Boş Zaman Olgusu"
ÖmerAYFAÇ...........................................................................................341
"1980 Sonrası Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikalarının Kent Emekçi Ailelerinin Geçim Stratejileri Üzerine Etkisi"
Erol DEMİR.............................................................................................357
"İstanbul'un Nüfus Kompozisyonu ve Hemşehrilik Denekleri: 1944-89"
Ayça KURDOĞLU....................................................................................367
"Kent Kültürü Ve Boş Zaman Değerlendirme"
Prof.Dr. Ercan FATLİDİL..........................................................................385
"Kentlileşme Sürecinde Bireylerin Siyasal Katılım Eğilimleri"
Dilek Çiftçi YEŞİLTUNA...........................................................................396
EKONOMİ VE SANAYİ SOSYOLOJİSİ
"Paylaşılan İnançlar, Katılımla İlgili Farklı Beklentiler: Türk Endüstri Firmalarında Bir Çalışma"
Dr. Semra Feriha AŞCIGİL.......................................................................407
"Endüstride Verimlilik ve İşçi Eğitimi"
Dr. Müzeyyen GÜLER..............................................................................418
"Geliştirilmeyi Bekleyen Bir Çalışma Alanı: Mali Sosyoloji"
Yrd. Doç.Dr. İnci USER............................................................................424
POSTMODERNİZM VE SOSYOLOJİ
"Enformatik Kültür"
Vehbi BAYHAN.......................................................................................433
"Evrenselcilikten Göreliliğe: Geri Kalmışlığın Yeni Tuzağı"
Yakın ERTÜRK.........................................................................................448
"îslami Sosyoloji Postmodern Bir Sosyoloji mi?"
Prof.Dr. AU Yaşar SARIBAY......................................................................455
"2000'li Yıllara Girerken Türk Kentleşme Yazımı Üzerine Genel Bir Değerlendirme"
H. Tank ŞENGÜL....................................................................................467
"Postmodern Toplumun Sosyolojik Niteliği"
Prof.Dr. Mahmut TEZCAN.......................................................................478
TOPLUM VE MODERNİZM
"Toplumbilim Açısından Modernizm Tartışması"
Doç.Dr. Erhan ATİKER.............................................................................485
"Bir İdeal Tip Kurma Denemesi: Tabu Yıkıcı-Kalıp Parçalayıcı Anapgil Birey"
Doç. Dr. Kadir CANGIZBAY......................................................................490
"Sosyoloji ve Modernité"
Ahmet ÇİĞDEM....................................................................................495
TOPLUMDA KADIN
"Kadın, Şiddet ve İletişim"
Prof.Dr. Aysel AZİZ..................................................................................501
"Kentlileşme Sürecinde Kız Çocuklarının Mirastan Eşit Pay Almaları"
Ar.Gör. Meral SAĞİR-Prof.Dr. Halil ÇİVİ...................................................516
"Değişen Toplumda Değişen Kadın Statüsü"
Dr. Gülsen DEMİR...................................................................................528
"Örgütsel Stres Kaynakları ve Çalışan Kadınlarda Etkileri"
Yrd. Doç.Dr. Çiğdem KIREL....................'..................................................552
"Kadın Çalışma ve Evde Üretim"
Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU.........................................................................563
"Elazığ İcadiye Mahallesi ve Kadınları ile Merkez PTT Şubesinde Çalışan Kadınların Oy Verme Davranışlarını Etkileyen Faktörler"
Mehtap YEŞİLORMAN.............................................................................573
KADIN, DİN VE İDEOLOJİ
"Bekaretin Yeniden Üretiminde Modern Türk Tıbbı"
Dilek CİNDOĞLU....................................................................................581
"Kadın Eşitlik ve Özgürlüğünün Dindarlıkla İlişkisi: (Kırıkkale ve Ankara Kentsel Alanlarında Gerçekleştirilen Bir alan Araştırmasının Bazı Bulgulan)"
Yrd.Doç. Dr. Hayriye ERBAŞ......................................................................589
"İslamcı İdeolojide Kadına Yönelik Politik Söylemin Yeniden Kurulması: ('Kadın ve Aile' ve 'Mektup' Dergileri Üzerine Bir İnceleme)
Dr. Songül SALLAN.................................................................................602
"Kadının Cinsel Kimliğine Dinin Etkisi"
Yrd. Doç. Dr. Hâle OKÇAY.........................................................................611
"İslamcı Kadınlar: (Bir Kimliğin Kurucu Öğeleri)"
Aynur İL YASOĞL U-LEBL EBİCİOĞL U........................................................619
SUÇ VE ÇEVRE
"Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Bakış Açısıyla Çevre"
Meral DİNÇER NAZLIOĞLU.......................................................................623
"Teknoloji ve Çevre"
Prof.Dr. Enver ÖZKALP............................................................................635
ULUS VE IRK
"Orta Asya'da İslam ve Milliyetçilik"
Ayşegül B. AYDINGÜN............................................................................ 655
"Irksal ve Etnik Sebeplerden Kaynaklanan Problemler ve Modernleşme"
Yaşar ERJEM...........................................................................................661
"Aşiretten Millete Geçişte Milliyet Kavramının Sosyolojik Boyutu"
Doç.Dr. Ali GÜLER...................................................................................667
"Türk Toplumunun kültürel Dinamikleri"
Prof.Dr. Orhan TÜRKDOĞAN..................................................................676
DİN VE AHLAK
"Türkiye'de Toplumsal Değişme ve Dinsellikteki Artış"
Dr. Fulya ALACAN..................................................................................705
"Hindistan'da Din ve Toplumsal Değişme"
Doç.Dr. Mahmut ATAY............................................................................709
"Toplumbilimsel Açıdan Alevilik-Bektaşilik ve Günümüz Alevilik-Bektaşiliğinin Sorunları"
AliAKTAŞ...............................................................................................719
GAP
"Güneydoğu Anadolu Projesinin Uygulanmasından Önce Harran Ovasında Sosyal ve Kültürel Değişme"
Filiz DOĞANAY.......................................................................................725
"Harran Kasabası'nda Hane Halkı Başkanları (Hhb)'nin Gap'la İlgili Görüş ve Beklentileri
ibrahim KIR............................................................................................745
"Sosyal Değişme Sürecinde Kültürel Gecikme ve Gap Bölgesi
Ahmet ÖZER..................................................................'.........................768
" Gap Örneğinde Sosyolojik Yaklaşım ve Araştırmanın Kalkınma
Projelerinin Tasarımlanması ve Uygulanmasına Katkıları"
İbrahim TUĞRUL....................................................................................777
SİYASET SOSYOLOJİSİ "Kamuoyu Yoklamaları"
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ECEVİT...................................................................791
"Çağdaş Devlet ve Toplum Anlayışı"
Prof:Dr. Önal SAYIN................................................................................805
"Postmodern Antimodernite: (Göç ve Irkçılık)"
Helga RITTERSB ERG ER- TILIÇ..................................................................813
"Çağdaş Karizma"
Doç. Dr. Birkân UYSAL-SEZER...................................................................820
"ikibin'li Yıllara Doğru Siyaset Sosyolojisi'nin Gündemi"
Doç.Dr. Muharrem VAROL......................................................................838
KIR SOSYOLOJİSİ
"Tarım Kesiminde İşsizliğin Boyutları ve Çözüm Yolları"
Prof.Dr. Nurettin YILDIRAK-Araş.Gör.Bülent GÜLÇUBUK.........................849
"Türkiye'de, Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Kırsal Kesimin Değişimi, Sorunlar ve Beklentiler"
Halil ÇİVİ-Ergün ŞİMŞEK-Gülay ERCİNS..................................................854
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
"Üniversite Gençliğinin Genel Uyumu ve İçgücü"
Doç.Dr. VildanAKAN..........,...................................................................873
"Bencillik ve Başarı Tanımı: (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Deneme"
Doç.Dr. Kayhan MUTLU..........................................................................879
"Kitle İletişim Araçlan, Yazın ve Sanatın Çocuğun Toplumsal Kimliğinin oluşumuna Etkisi"
Şebnem KÜÇÜKŞENGÜL-ÖZKAN.............................................................884
"Öğretmen Adaylannın Eğitimde Dayak Konusundaki Tutumları"
Prof.Dr. Mine TAN..................................................................................894
KAPANIŞ OTURUMU"
200'E DOĞRU TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE
BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR.................................................913
Prof.Dr. Ülgen OSKAY Prof.Dr. Bahattin AKŞİT Prof.Dr. Ülker GÜRKAN Prof.Dr. Yılmaz ESMER İsmail KARAMAN Prof.Dr. Orhan TÜRKDOĞAN
DİZİN

NOTES

1. Ulusal Sosyoloji Kongresi 3-4-5 Kasım 1993 İzmir