Türk Dış Göçü 1960-1984

Book : Türk Dış Göçü 1960-1984

Author : * Nermin Abadan-Unat * Neşe Kemiksiz

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1986

Publisher : TSPCAN - The Turkish Society for The Prevention of Child Abuse & Neglect

Document Type : Book

Book No : 644

INDEX

iÇiNDEKiLER
Önsöz, SBF Dekanı Prof Dr Necdet SERİN Sunuş, Prof-Dr Nermin Abadan-Unat
Prof.Dr.Nermin Abadan-Unat, Türk Dış Göçünün 24 Yıllık Bilimsel Büançosu, 1960-1984"
Türkçe Kaynaklar Hazırlayan.Neşe Kemiksiz
I- DIŞ GÖÇ OLGUSU
1.1. Dış Göç: Neden ve Etkileri
1.11 işgücü Göçü-Beyin Göçü
l .12 Türkiye açısından dış göç olgusu
1.13 Yabancı ülkeler açısından dış göç olgusu
12 Dış Göçle ilgili Anlaşmalar
1.21 Türkiye'nin taraf olduğu ikili anlaşmalar
1.22 Türk göçmen işçiler açısından Türkiye ve Ortak Pazar . .
1.3 Türk Göçmen işçilerinin Hukuki Statüsü
1.31 Çalışma izni
1.34 Miras Hukuku ile ilgili sorunlar
1.35 Vize ve mülteci sorunu
1.36 Çifte Vatandaşlık
1.37 Göçmen işçilerin hukukî yükümlülükleri
II- DIŞ GÖÇE İLİŞKiN EKONOMİK SORUNLAR
2.1 İş Piyasası, ücretler, Tasarruflar, Döviz Transferleri .
22 İşçi Şirketleri
2.3 Köy Kalkınma Kooperatifleri
2.4 İşçi Yatırımları
2.5 Sosyal Güvenlik Haklan
2.6 Ekonomik Konjonktüre Bağlı Sorunlar
III- TÜRK GÖÇMEN İŞÇİLERİNİN TOPLUMSAL DURUMU
3.1 işyeri ve Çalışma Yaşamına ilişkin Sorunlar
3.2 Yerleşme, Konut Sorunları, Ghettolaşma
3.3 Aile Yapıa,Toplumsallaşma Süreci, Konumu
3.31 Göçmen kadın
3.32 Göçün aile yapısına etkisi
3.33 Göçmen işçi çocukları -kinci ve üçüncü kuşak
3.34 Göçmen işçinin toplumsal konumu
3.4 Eğitim Sorunları
3.41 Okul öncesi eğitim
3.42 örgün eğitim
3.43 Teknik ve mesleki eğitim
3.44 Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışındaki işçi ve
çocuklarına ilişkin eğitim politikası
3.45 Göçmen kabul eden ülkelerin eğitime ilişkin ulusal ve yerel politikaları
3.46 Din eğitimi sorunları
3 5 Kültür Farklılaşması
3.51 Kültürel etkileşim
352 Kültürel kimlik sorunu
3.53 Yabancı düşmanlığı
3.6 iletişim Sorunları
3.61 Türk göçmen işçileri ve kitle iletişim araçları
3.62 Sinema, tiyatro, sanat etkinlikleri
3.7 örgütlenme Sorunu
3.8 Siyasal Katılma
3.9 Demografik özellikler
3.10 Sağlık Sorunu
3.11 Türk Göçmen işçileri ve Kriminolojik Sorunları
3.12 Cezaevlerinde Bulunan Türk Yurttaşlar ile
ilgili Sorunlar
IV. DÖNÜŞ VE ANA YURDA UYUM SORUNLARI
4.1. Türk Göçmen işçilerinin Yurda Dönüş Eğilimleri . . .
42 Toplu Dönüş Sorunları (Gönderen ve Kabul Eden
Ülkeler Açısından)
4.3 Ana Yurda Yeniden Uyum Gösterme-Re-Entegrasyon
4.4 işçilerin Dönüşten Sonra Sosyo-Ekonomik Eğilimleri
V. REHBERLER
VI. YABANCI KAYNAKLAR, İng./Fran., Hazırlayan : Nermin Abadan-Unat
İngilizce Kaynaklar
Dış Göç Olgusu
Dış Göç: Neden ve etkileri
İşgücü göçü-beyin göçü
Türkiye açısından dış göç olgusu
Yabancı ülkeler açısından dış göç olgusu
Türk göçmen işçiler açısından Türkiye ve Ortak Pazar Türk göçmen işçilerin hukuki statüsü
Vize sorunu
Dış göçe ilişkin ekonomik sorunlar
İşçi yatırımları
Sosyal güvenlik haklan
Türk göçmen işçilerinin sosyal durumu:
Yerleşme, konut sorunları, Ghettolaşma
Aile Yapısı-Toplumsallaşma Süreci-Konumu
Göçmen kadın
Göçmen işçi çocukları (ikinci ve üçüncü kuşak)
Göçmen işçinin toplumsal konumu
Eğitim sorunları
Kültürel etkileşim
Kültürel kimlik sorunu
Yabancı düşmanlığı
İletişim sorunlari:
Türk göçmen işçiler ve kitle iletişim araçları
Sinema, tiyatro, sanat etkinlikleri
Siyasal katılma
Türk göçmen işçileri ve kriminolojik sorunları
Dönüş ve ana yurda uyum sorunları: dönüş eğilimleri Toplu dönüş sorunları (kabul eden ve gönderen ülkeler acısından
Re-entegrasyon
İşçilerin dönüş sonrası sosyo-ekonomik eğilimleri
FRANSIZCA KAYNAKLAR
Dış göç olgusu
Dış göçe ilişkin ekonomik sorunları . Ekonomik konjonktüre bağlı sorunlarTürk göçmen işçilerinin sosyal durumu
Göçmen kadın
Eğitim sorunları
Kültürel farklılaşma-kültürel kimlik sorunu
iletişim sorunları
Dinsel konularla ilgili sorunlar
Dönüş ve ana yurda uyum sorunları; dönüş eğilimleri Toplu dönüş sorunları
Re-entegrasyon
REHBER KiTAPLAR
Yazar, Kavram Dizinleri - Hazırlayan :Neşe Kemiksiz
VII.BİBLİYOGRAFYALAR
Yararlanılan kaynaklar, Yazar adlan dizini. Konu dizini Taranan süreli yayınlar,