Dış Ülke Yaşantısının Etkileri

Book : Dış Ülke Yaşantısının Etkileri

Author : * Çiğdem Kağıtçıbaşı

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ocak 1975

Publisher : Boğaziçi Üniversitesi

Document Type : Book

Book No : 642

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
ÇİZELGELER ve ŞEKİLLER
BÖLÜM I GİRİŞ
ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
PLAN
BÖLÜM II ULUSLARARASI MÜBADELE
Uluslararası Mübadelenin Akademik Disiplinler İçin Önemi
Uluslararası Mübadele Programlarının Politik Önemi
KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM MÜBADELESİ
Kültürlerarası Eğitimin Amaçları
ARAŞTIRMAMIZIN DAYANDIĞI EĞİTİM MÜBADELESİ PROGRAMI
BÖLÜM III LİTERATÜRÜN İNCELENMESİ
A. DIŞ ÜLKE YAŞANTISININ NİTELİĞİ
. öğrenme Süreci Kişilerarası İlişkiler Yaşama Koşulları
3. KÜLTÜREL FARKLILIKLAR
Ulusal-Kişisel Statü Farkları Kültür Farkları
C. ZAMAN İÇİNDE TUTUM DEĞİŞİMİ
Periyodik Değişmeler
Tutum Değişmesinin Devamlılığı ve Diğer Sorunlar
D. KİŞİLİK FAKTÖRLERİGüdülenme ve Önyargılar
Çeşitli Kişilik Özellikleri
Kişinin Kendini ve Ülkesini Algılayışı
BÖLÜM IV
YÖNTEM
ARAŞTIRMANIN DENEKLERİ
Deney Grubu
Kontrol Grubu
Takip Araştırması Kontrol Grubu
ARAŞTIRMANIN PLÂNI
Araştırma Plânının Özellikleri ANKET UYGULAMASI
"Önce" ve "Sonra" Anketleri Arasındaki Farklar ÖLÇEKLER (ISKALALAR)
Ölçeklerde Denge
Ölçeklerin Güvenirliği ve İç Tutarlılığı
DİĞER GÖSTERGELER İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER
BÖLÜM V PSİKOLOJİK KAVRAMLAR
Dünya Zihniyeti
Otoritervenizm
İç yada Dış Kontrola İnanç
Dinî İdeoloj i
Başarı Güdüsü
Algılanan Aile Sevgisi ve Kontrolü
Yurtseverlik
Ana-Babaya Saygı
Kişisel Gelecek Hakkında Tutum
Anomi
ÖZET
BÖLÜM VI BULGULAR VE YORUMLAR
A. GRUPLARIN SOSYO-EKONOMİK VE DİĞER GENEL ÖZELLİKLERİ
Gruplarımızın Yerleşme Durumları Tahsil Düzeyi Meslek Düzeyi Ekonomik DurumDiğer Aile Göstergeleri B. HİPOTEZLER VE YORUMLAR
Hipotez I (Dünya Zihniyeti)
Hipotez II (Otoriteryenizra)
Hipotez III (tçten Kontrola İnanç)
Hipotez IV (Dinî İdeoloji)
Hipotez V (Başarı Güdüsü)
Hipotez VI (Algılanan Aile Kontrolü)
Hipotez VII (Algılanan Aile Sevgisi)
C. HİPOTEZ SINAMASINA YÖNELMEMİŞ BULGULAR VE YORUMLAR Psikolojik Ölçeklere Dayanan Bulgular
a. Yurtseverlik
b. Ana-Babaya Saygı ve Bağlılık
c. Kişisel Gelecek Hakkında Tutum
d. Anomi
Diğer Bulgular
a. Benlik Kavramı
b. Türkiye'nin Durumunun Değerlendirilmesi
c. Kişiyi En Çok Tatmin Edebilecek İki Husus
d. Kazanç ve Meslekle İlgili Umutlar ve Beklentiler
e. Dış Ülke Yaşantısının Değerlendirilmesi
f. Karşılaştırmalı Genel İyimserlik-Kötümserlik
D. TAKİP ANKETİ SONUÇLARI
Deney ve Kontrol Grubunun X2 ile Karşılaştırılması Sonuçları Takip Anketi Bölüm II Sonuçları
a. Birinci Kısın: Döndükten bir müddet sonra dış ülke yaşantısının genel değerlendirmesi
b. İkinci Kısım
1. Dış Ülke Yaşantısının Sürekli ve Geçici Etkileri
2. Yurda Döndükten Sonraki Uyum
BÖLÜM VII SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
Ek A ("Önce-Sonra Anketi")
Ek B (Takip Anketi)
Ek C (Ölçeklerin Maddeleri)
Ek D (Ölçek Maddelerinin İstatistikleri)

NOTES

bir uluslararası eğitim mücadelesi programı sonuçlarının sosyal psikolojik açıdan değerlendirilmesi