Türkiye'de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde ve Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve Bunu Etkileyen Etkenleri

Book : Türkiye'de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde ve Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve Bunu Etkileyen Etkenleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 2007

Publisher : Türkiye Büyük Millet Meclisi

Document Type : Book

Book No : 6342

INDEX

ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE ŞİDDET ve BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN SAPTANMASI
a. TABLO DİZİNİ
b. ARAŞTIRMA GRUBU
GİRİŞ
GENEL BİLGİLER
A. Şiddetin Türleri
B. Şiddetin Değerlendirilmesi
C. Dünyada Gençler Arasında Şiddetin Görülme Sıklığı
AMAÇLAR
MATERYAL ve METOD
A. Çalışmanın Tipi
B. Çalışmanın Evreni ve Örneklem
C. Veri Toplama Yöntemi ve Veri Toplama Formu
D. İnsangücü, Maliyet ve İdari Konular
E. İstatistiksel Analizler
F. Çalışma Takvimi
BULGULAR ve TARTIŞMA
A. Öğrencilere Ait Tanımlayıcı Bilgiler
B. Gençlerin Yaşam Tarzları
C. Ruh Sağlığı Algısı ve Kişiler Arası İlişkilerde Sergilenen Tutum ve Davranışlar
D. Öğrencilerde Şiddet Algısı
E. Şiddet Karşısında Sergilenen Tutum ve Davranışlar
F. Şiddet ile Karşılaşma Durumu
G. Şiddet Uygulama Davranış Düzeyleri
H. Yaşanılan Çevreye İlişkin ve Şiddet ile Mücadelede Görüş ,ve Tutumlar
ÇALIŞMANIN YARAR ve KISITLILIKLARI
A. Çalışmanın Yararları
B. Çalışmanın Kısıtlılıkları
SONUÇLAR
A. Sosyodemografık Özellikler
B. Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklar
C. Sağlık ve Ruhsal Sağlık Algısı, Kişilerarası İlişkiler ve Yaşanılan Çevre ile ilgili Düşünceleri
D. Şiddet Algısı
E. Şiddet Karşısında Sergilenen Tutum ve Davranışlar
F. Şiddet ile Karşılaşma
G. Şiddet Uygulama Davranış Düzeyleri
H. Yaşanılan Çevreye İlişkin ve Şiddet ile Mücadelede Görüş ve Tutumlar
ÖNERİLER
A. Okul Öncesi Döneme İlişkin Öneriler
B. Okul Dönemine İlişkin Öneriler
C. Toplumsal Etkenler
D. Hizmet Önerisi
EKLER
EK-1 Anket Formu
EK -2 Türkiye'de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde
Son 3Ay İçerisinde Şiddet ile Karşılaşma ve Uygulamayı Etkileyen Faktörlere İlişkin İleri Analiz Tabloları
CEZA VE İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU ve HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET ve BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN SAPTANMASI
a. TABLO DİZİNİ
b. ARAŞTIRMA GRUBU
GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER AMAÇLAR
MATERYAL ve METOD BULGULAR ve TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER EK-1 Anket Formu KAYNAKLAR

NOTES

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.