Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporu 2002

Book : Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporu 2002

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 2002

Publisher : T.C. Çevre Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 6336

INDEX

1. GİRİŞ
1.1. Türkiye Ulusal Raporu'nun Hazırlık Süreci
1.2. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Üzerine
2. CENEL BİR BAKIŞ
2.1. Son On Yıldaki Ekonomik Gelişmeler
2.2. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Sürdürülebilir Kalkınma
2.2.1. Mevcut Durum
2.2.2. Amaçlar, İlkeler ve Politikalar
2.3. Ulusal Gündem 21
3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
3.1. Giriş
3.2. Ulusal Gayretler ve Koşullar
3.2.1. Türkiye'nin Kendine Özgü Koşulları ve Güçlükleri
3.2.2. Mevcut Koşulların Değerlendirilmesi
3.2.3. Enerji Senaryoları
3.3. Kapasite Geliştirme
3.3.1. Sistematik Gözlem ve Araştırma
3.3.2. Ulusal Sera Gazı Sahmları Envanteri
3.3.3. Teknolojik Olanaklar ve AR-GE
3.3.4. Eğitim, Öğretim ve Halkın Bilinçlendirilmesi
3.4. Politika Araçları ve Önlemler
3.4.1. Enerjide Karar Verme
3.4.2. Enerji Tasarrufu ve Verimliliği
3.4.3. Yenilenebilir Enerjiler
3.4.4. Yeni ve Temiz Teknolojiler
3.4.5. Tarım ve Ormancılık
3.5. Dış Finansman Kaynakları ve Projeler
3.5.1. Dış Finansman Olanakları
3.5.2. Ortaklaşa Uygulanan Etkinlikler
3.6. Sonuç ve Öneriler
4. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
4.1. Giriş
4.1.1. Biyolojik Çeşitlilik Nedir ve Neden Önemlidir?
4.1.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Biyolojik Çeşitlilik
4.1.3. Uluslararası Sorumluluklar
4.1.4. Ulusal Yaklaşım
4.2. Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği
4.2.1. Genetik Çeşitlilik
4.2.2. Tür Çeşitliliği
4.2.3. Ekosistemler
4.2.4. Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik ve Ekolojik Tarım
4.2.5. Biyogüvenlik
4.2.6. Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehditler
4.3. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Atılan Adımlar (1992-2002)
4.3.1. Tür Koruma
4.3.2. Alan Koruma
4.3.3. Politikalar
4.3.4. Kalkınma Planlan
4.3.5. Stratejiler
4.3.6. Yasal ve Kurumsal Yapılanma
4.3.7. Araştırma
4.3.8. Eğitim, Katılım ve Kapasite Güçlendirme
4.3.9. Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesine ve Korunmasına Yönelik Projeler
4.3.10. Uluslararası Programlar
4.3.11. Sivil Toplum Kuruluşları
4.3.12. Değerlendirme
4.4. Geleceğe Doğru: Öneriler
5. YÖNETİŞİM
5.1. Yönetişim ve Siyasal Sistem
5.2. Türkiye'de Yönetişim: Son On Yıl
5.2.1. Saydamlık
5.2.2. Hesap Sorma
5.2.3. Siyasal Katılma
5.2.4. Yönetim Katmanları Arasında Çalışma Uyumu (Coherence)
5.2.5. Yerindenlik
5.2.6. Etkinlik ve Hukuk Devleti
5.3. Öneriler
5.3.1. Dünyada ve Türkiye'de "İyi Yönetişim Yılı" ilanı
5.3.2. BM tarafından bir uluslararası "İyi Yönetişim Sözleşmesi" yapılması
5.3.3. Kamu bürokrasisi, STK'lar ve basın-yayın kuruluşlarına iyi yönetişim olgusunun anlatılması
5.3.4. Etkin bir "performans değerlendirme" sisteminin oluşturulması
5.3.5. Saydamlığın artırılması için yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması
5.3.6. Halkın bilgiye erişim hakkını güvence altına alan mevzuatın geliştirilmesi
5.3.7. Denetim işlevine önem verilmesini sağlamak 5-3.8. Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi
5.3.9. "Sürdürülebilir Kalkınma Gözlemevi" kurmak
6. YOKSULLUKLA MÜCADELE
6.1. Giriş
6.2. Yoksulluk Kavramının Kuramsal Açılımları
6.3. Türkiye'de Çevre ve Yoksulluk Politikaları ile Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme
6.3.1. Çevre-Yoksulluk Etkileşimleri
6.3.2. Yoksulluk Göstergeleri
6.4. Kırsal Yoksulluk, Tarım ve Sürdürülebilirlik
6.4.1. Türkiye'de Kırsal Yoksulluk, Tarım ve Çevre Etkileşimleri: Temel değişkenler
6.4.2. Tarım, Balıkçılık, Hayvancılık ve Ormancılığa İlişkin Politikalar ve Değerlendirmeler
6.4.3. Kırsal Yoksulluk-Çevre Etkileşimi: Politika önerileri
6.5. Kentsel Yoksulluk, Gecekondu ve Sürdürülebilirlik
6.5.1. Kent Yoksullarının/Köyden Kente Göç Edenlerin Konut Çevresi Olarak Gecekondu
6.5.2. Gecekondu Oluşumu ve Sonuçlan: Tarihsel Bir Bakış
6.5.3. Gecekondu, Kaçak Yapılaşma ve Çevre
6.5.4. Geleceğe Yönelik Öneriler
6.6. Değerlendirme ve Sonuç
7. İŞ DÜNYASI VE SANAYİ
7.1. İş Dünyası ve Sanayinin Sürdürülebilirlik Kavramına Yaklaşımı ve Öncelikleri
7.2. Ulusal Ekonomi, Serbest Pazar İlkelerinin Yerleşmesi ve Küreselleşmenin Etkileri
7.3. Sürdürülebilir Kalkınmada Sektörel Yaklaşımlar 7.3.1. önemli Sanayi Sektörleri
7.3.2 Hizmetler
7.4. Atıklar, Salım Kaynakları ve Çevre Yönetim Sistemleri
7.4.1. Katı Atıklar ve Geri Kazanım
7.4.2. Atık Su yönetimi
7.4.3. Hava ve Gürültü Kirliliği 7 AA. Sanayi Atıkları ve Yönetimi
7.4.5. Tıbbi Atıklar
7.4.6. Çevre Yönetim Sistemleri
7.4.7. Temiz Üretim Teknolojileri
7.5. Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yasal Zemin ve Çevre Yasalarının Gelişimi
7.6. Sürdürülebilir Kalkınmanın Toplumsal Boyutları ve Şirketlerin Toplumsal Sorumluluk Girişimleri
7.6.1. Nüfus ve İşgücü
7.6.2. İstihdamın Yapısı, İşgücü Kapasitesi ve İşsizlik
7.6.3. Eğitim, İş yaşamı ve Sosyal Güvenlik
7.6.4. Şirketlerin Toplumsal Sorumluluk Girişimleri
7.7. Sürdürülebilir Kalkınmada Sanayi ve İş Dünyasının Önündeki Sorunlar, Engeller ve Fırsatlar
7.7.1. Sorunlar ve Engeller
7.7.2. Fırsatlar
7.8. Sonuç ve Öneriler
7.8.1. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma
7.8.2. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
7.8.3. Toplumsal Konular ve Sürdürülebilirlik 8. BİLGİ VE İLETİŞİM
8.1. Bilgi ve İletişimin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Yeri
8.1.1. İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Açısından Bilgi ve İletişim
8.1.2. Yoksulluk Açısından Bilgi ve İletişim
8.1.3. Yönetişim Açısından Bilgi ve İletişim
8.1.4. İş Dünyası ve Sanayi Açısından Bilgi ve İletişim
8.1.5. Eğitimde Bilgi ve İletişimin Önemi
8.2. Veri ve Bilgi Üretimi, Depolanması ve Kullanımı
8.3. İletişim Yöntemleri ve Araçları
8.4. Sorumluluk Sahibi Bilgi Toplumlarının Oluşturulması
8.5. AB'ye Uyum
8.6. Bilgi ve İletişim Alanında Uluslararası Gelişmeler
8.7. Türkiye'de Bilgi ve İletişimin Son On Yılda Gelişim Süreci
8.7.1. Sosyo-Ekonomik Değişme
8.7.2. Teknik Açıdan Değişim
8.7.3. Ulusal Başarılar ve Eksiklikler
8.8. Sonuç ve Öneriler
8.8.1. Geleceğe Yönelik Sorunlar
8.8.2. Öncelikli Alanlar
8.8.3. Öneriler SONUÇ KAYNAKÇA
EK
Ulusal Rapor Hazırlık Çalışmalarına Katılan Kurum ve Kuruluşlar

NOTES

Bu kitap Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile T.C. Çevre Bakanlığı'nın ortak projesidir.