Toplum ve Hekim - Cilt:23/4

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:23/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 23/4

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2008

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6332

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
TAŞERONLAŞMA ve SAĞLIK
• Dosya Editörü'nden
Osman ÖZTÜRK, Özgür MÜFTÜOĞLU
• Firmalar Arası Değişim İlişkisi: Fasonlaşma ve Taşeronlaşma
Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
• Emek Süreci, Denetim ve Emek Rejimleri: Taşeron Çalışma
Üzerine İlk Notlar
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR
• Belirsizliğin Düzenleyici Etkisi: Taşeronluk Müessesesi Üzerine Saptamalar
Ali Murat ÖZDEMİR
• Esnekleşmenin Uluslararası Dayanakları
Özgür MÜFTÜOĞLU
• Taşeronluk ve İş Kazalarını Birleştiren Eksen:Güvencesiz Çalışma
Nevra AKDEMİR
• Taşeronlaşma ve Geçici/Ödünç İşçilik Gibi Esnek İstihdam Rejimi Formları, İş Güvencesi ve İnsan Sağlığı: Türkiye ve Almanya'dan Örnekler ve Tepkiler
Aslı ODMAN
• Küreselleşme, Neoliberalizm ve
Sağlık- Baskı Altında, Kontrol Edilemez veya Evde Tek Başına? Taşeronluk ve Ev Eksenli Çalışmanın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Etkileri ile İlgili Araştırma ve Politik
Tartışmaların Gözden Geçirilmesi
Michael QUINLAN, Philip BOHLE
Çeviri: Melike ERKOÇ
• Sağlık Hizmetleri ve Taşeronlaştırma Tufan SERTLEK
• Sağlık Çalışanlarının Statü Kaybı:Taşeronlaşmanın Yakın Tarihi
Mustafa GÜLER
• Sağlıkta Hizmet Satın Alma Mücadele, Örgütlenme, Deneyimler
Arzu ÇERKEZOĞLU