İş Denetiminde Yeni Önleme Stratejileri

Book : İş Denetiminde Yeni Önleme Stratejileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-94184-4-4

Published Date : Haziran 2003

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği

Language : English

Translator : Bülent Piyal

Document Type : Book

Book No : 6325

INDEX

Önsöz
Jean Courdouan
Giriş
Wolfgang von Richthofen
1. Önlemeyle ilgili Bazı Düşünceler
2. Yeni Önleme Stratejileri Gereksiniminin Ardındaki Bazı Gerçekler
3. İş Denetimini İlgilendiren Bazı Konular
4. İşletmede Önleme Kültürüne Doğru
5. Bazı Sonuç Maddeleri
Ülke Profillerine Yansıdığı Biçimiyle Çalışma İlişkileri ve İstihdam .
Marc Benadon
1- Ülke Profillerine Yansıdığı Biçimiyle Çalışma İlişkileri
1.1. İş Denetiminin Rolü
1.2. Önleme Tanımı
1.3. Önleme Politikaları
1.4. Önleme Etkinlikleri
1.5. Önleme Etkinliklerini Geliştirip, Güçlendirmeye Yönelik Stratejik Değişiklikler
1.6. Önleme Amaçlı Yeni Stratejik Ortaklıklar
1.7. Önlemenin Finansal Boyutları
1.8. Değerlendirme
2- Ülke Profillerine Yansıdığı Biçimiyle İstihdam
2.1. İş Denetiminin Görevi
2.2. Önleme Tanımı
2.3. Önleme Politikaları:
2.4. Önleme Etkinlikleri
2.5. Önleme Eylemini Geliştirip Güçlendirecek Stratejik Değişiklikler
2.6. Önleme Amaçlı Yeni Stratejik Ortaklıklar
2.7. Önlemenin Finansal Boyutları
2.8. Değerlendirme
3. İşletmede Sosyal Diyalogu İş Denetimi Aracılığıyla Destekleme Biçimleri: Bir Örnek
4. İş Denetim Hizmetlerini Bilgisayara Uyarlamak
5. Avustralya'dan bir Örnek: New South Wales (NSW) Çalışma İlişkileri Birimi
3- Ülke Raporlarına Göre Farklı Ülkelerde İş Sağlığı ve Güvenliğini de
Kapsayan Çalışma Koşullarına Genel Bakış
Roy Lurvey
4- İş Denetiminin Görevi
Önleme Tanımı
Önleme Politikaları
İş Denetiminde Önleyici Etkinlikler
4.1. Politika oluşturmak ve politika oluşturulmasına katkı yapmak
4.2. Mevzuat ve düzenleme hazırlamak, hazırlanmasına katılmak
4.3. Standart oluşturmak (Standart saptamak ve hazırlamak)
4.4. Mevzuata ve standartlara uygunluğu denetlemek
4.5. Düzenlemeleri denetlemek
4.6. Öz denetim/iç denetim rejimlerinin gözetimi veya
emeği korumayı amaçlayan yönetim sistemleri
4.7. İnceleme/kaza çözümlemesi
4.8. Çalışma çevresini izlemek
4.9. Maruziyeti ölçmek
4.10. Kovuşturma, yasal eylem, yaptırım uygulamak
4.11. Sosyal ilişkileri denetlemek
4.12. Bildirim, kayıt tutmak ve istatistikleri yaymak
4.13. İşletmenin iş güvenliği ve sağlığı performansını değerlendirmek
4.14. Bina planlarını, işyerini, teçhizatı ve süreçleri değerlendirmek
4.15. İzin vermek, yetkilendirmek ve lisans vermek
4.16. Sertifikalandırmak
4.17. Danışmanlık, enformasyon, yayın ve dokümantasyon hizmetleri
4.18. İşletme, işkolu, sektör veya ulusal düzeylerde üçlü yapıya dayalı organlara katılmak
5. Önleme Eylemini Geliştirip Güçlendirecek Stratejik Değişiklikler
5.1. Emeğin korunmasını amaçlayan politikalarda kapsamlı değişiklik
5.2. Yeni yasal düzenlemeler, standartlar, yönetmelikler, yönergeler hazırlamak
5.3. İş denetim sistemlerinde örgütsel reform
5.4. Uygulama politikalarındaki değişiklikler
5.5. Yöntem ve uygulama değişiklikleri
5.6. Yeni enformasyon, eğitim ve öğretim stratejileri
5.7. Yeni araştırma stratejileri ve öncelikleri
6. Önlemede Stratejik Ortaklar
6.1. Ortaklar
6.2. Ortaklık düzeyi
6.3. Diğer ortaklar
6.4. Çalışma ortaklıkları
7. Önlemenin Ekonomik Boyutları
7.1. Maliyet analizi
7.2. Mali önlemleri, sübvansiyonları ve sigortayı önleme amacıyla kullanmak
7.3. İşyerlerinde iyileştirmeye yönelik diğer finansal isteklendirme ve destek sistemleri
8. Önleme Stratejilerinin Uygulanması
9. Etkinin Değerlendirilmesi
- SONUÇLAR
Wolfgang von Richtfıofen
1. Çalışma İlişkileri
2. İstihdam
3. Bazı İleri Değerlendirmeler
4. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Genel Çalışma Koşullan