Toplum ve Hekim - Cilt:10/69-70

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:10/69-70

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 10/69

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 1995

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6187

INDEX

•Yayın Kurulu'ndan
•Hastaneler/ Eriş BİLALOĞLU, Bülent KILIÇ HASTANE YÖNETİMİ
• Hastane Yönetimi: Nereden Başlamalı?/ Korkut ERSOY, Şahin KAVUNCUBAŞI
• Hastane Yönetimi Eğitimi/ Fulya SARVAN
• Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak İçin Gerekli Bilgi-Beceri-Yetenekler/ Fahrettin TATAR, Mehtap TATAR, İsmet ŞAHİN, Hacer ÖZGEN, Yusuf ÇELİK, Gülden ÖKEM
• Hastanelerde Muhasebe, Maliyetleme Sorunları ve Finansal Yönetim/ Münevver MENDERES
• Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir? Hasta
Tatmini Boyutuyla ilgili Bir Değerlendirme/ Hacer ÖZGEN
KURUM ÖRNEKLERİ
• SSK Hastaneleri/ Şükrü GÜNER
• Devlet Hastaneleri ve İyi Hekimlik/ Füsun SAYEK
• Türkiye'de Özel Hastanelere Genel Bir Bakış/ Kenan KAYA, Sıdıka KAYA
• Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde Ocak-Hastane (Birinci-Ikinci Basamak) ilişkileri/ Özen AŞUT
• Kurum Örnekleri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Semih BAŞKAN (Söyleşi: Eriş BİLALOĞLU)
• Kurum Örnekleri: Ankara Numune Hastanesi/ Osman MÜFTÜOĞLU (Söyleşi: Eriş BİLALOĞLU)
• Kurum Örnekleri: Bayındır Tıp Merkezi/ Yaman ZORLUTUNA (Söyleşi: Eriş
BİLALOĞLU)
• Kurum Örnekleri: SSK istanbul Eğitim Hastanesi
Mücahit ATMANOĞLU
ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE HASTANE
• Modern Hastanelerin Doğuşu
Ata SOYER
• Doğumun Medikalizasyonu ve Kadın Açısından
Hastaneler
Dilek CİNDOĞLU
• Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
Kezban ÇELİK
• Ankara Metropolitan Alanda Sağlık Bakım Hizmetlerinin Potansiyel ve Gerçekleşen Kullanılabilirliği/ Sıdıka KAYA
• Tıp Fakülteleri ve Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Nüfusta Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Kullanım Düzeyinin Araştırılması/ Semih SEMİN, Zuhal AMATO
• Yeşil Kart/ Işıl MARAL
• Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve iş Güvenliği/ Şenay OZDEMİR
• Hacettepe Üniversitesi Uygulama Hastanesi Beyin Cerrahi, Dahiliye ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonunun Hastaya Olan Ek Maliyeti Konulu Tanımlayıcı
Bir Araştırma/ Hacer ÖZGEN, Yusuf ÇELİK, Sabahat TEZCAN
HASTANELERİN ÖZERKLEŞTİRİLMESİ ve ÖZELLEŞTİRİLMESİ
• Hastanelerde Reform (!)/ Bülent KILIÇ, Eriş BİLALOĞLU
• Desantralizasyon ve Özerkleştirme/ İlker BELEK
• Yeni "Sağlık Reformu" Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?/ Bursa Tabip Odası
• Kamu Hastaneleri Yönetim Sorunları/ Nusret FİŞEK Günleri/95 Grup Çalışması Raporu
SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ
• Sağlık Hizmetlerinde Genel Değerlendirme (Eylül/1991)
TTB RAPORU
• Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri Raporu/ Işıl MARAL
• Dinar Depreminin Hatırlattıkları/ Necati DEDEOĞLU
ÖRGÜTLENME
• TTB Örgütsel Öncelikler Raporu/ TTB RAPORU
• TTB Örgütsel Öncelikler Raporu'na Bakış/ Kayıhan PALA
• TTB Örgütsel İşleyişte Karşılaşılan Sorunlar/ Kayıhan PALA
PRATİSYEN HEKİMLİK/ • Genel Pratisyenlik Enstitüsü
M. Akif AKALIN
•Yeni Görüşler- Eski Görüşler/ A. Hamdi AYTEKİN
• SAYILARIN DlLl

NOTES

"Hastaneler" Özel Sayı