Ekonomik Gelişme ve Nüfus

Book : Ekonomik Gelişme ve Nüfus

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1976

Publisher : Hacettepe Üniversitesi

Document Type : Book

Book No : 6153

INDEX

ÖNSÖZ
BÖLÜM I
GİRİŞ
BÖLÜM II
GEÇMİŞTE, GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE DÜNYA NÜFUSU
A. Geçmişte Dünya Nüfusu
B Günümüzde Dünya Nüfusu
C. Gelecekte Dünya Nüfusu
BÖLÜM İli
NÜFUS ALANINDA İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ
A. Malthus Öncesi Dönem
B. Malthus ve Diğer Klasik İktisatçıların Görüşleri
C. Sosyalist ve Marksist Düşünürlerin Görüşleri
D. Ondokuzuncu Yüzyıl Sonundan 1930 lara Kadar Temel Görüşler
E. 1930 lardan Günümüze
1. Demografik Evrim Teorisi
2. 1950 den Bu Yana Teoride Gelişmeler
a. Ekonomik - Demografik Modeller
b. Doğurganlığın Ekonomik Teorisi
BÖLÜM IV
NÜFUS ARTIŞI, DOĞURGANLIK VE EKONOMİK GELİŞME
A. Nüfus Artışının Üretim Faktörleri Üzerindeki Etkisi
1. Sermaye Birikimi
2. işgücü ve istihdam
3. Doğal Kaynaklar
4. Teknolojik Değişme
B. Nüfus Artışının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisini Konu Alan Modeller
C. Nüfus Artışı ve Ekonomik ve Sosyal Gelişmenin Diğer Yönleri
1. İşsizlik ve Kentleşme
2. Gelir Dağılımı
3. Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
4. Beslenme Koşullan
BÖLÜM V
SOSYAL VE EKONOMİK DEĞİŞME VE DOĞURGANLIK
A. Gelir, Gelir Artışı ve Gelir Dağılımı
B. Kentleşme, Sanayileşme ve Sosyal Hareketlilik
C. Okuryazarlık ve Eğitim
D. Ölümler ve Bebek ölümleri
E. Aile Yapısında Değişmeler ve Ailede Çocuğun Değişen Rolü
F. Kadının Sosyal Durumu ve işgücüne Katılması
G. Ekonomik Gelişme Dışında Doğurganlığı Etkileyen Diğer Faktörler
H. Elde Edilen Bulguların Bir Değerlendirmesi
BÖLÜM VI
TÜRKİYE'DE NÜFUSUN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE GELECEKTE TÜRKİYE NÜFUSU
A. Türkiye'de Nüfusun Artış Eğilimleri
1. Doğumlar
2. ölümler
3. Uluslararası Göçler
B. Türkiye Nüfusunun Diğer Özellikleri
1. Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
2. Nüfusun Evlilik Durumu ve Aile Yapısı
3. Okuryazarlık ve Eğitim Durumu
4. Nüfusun Kentler ve Kırsal Yöreler Arasındaki Dağılımı
5. işgücü ve istihdam Durumu
C. Gelecekte Türkiye Nüfusu
BÖLÜM VII
TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIĞI ETKİLEYEN SOSYAL VE EKONOMİK FAKTÖRLER
A. Doğurganlığı Etkileyen Faktörler Üzerinde Bir Kesit Analizi Denemesi
1. Ortalama Birey Başına Gelir
2. Eğitim Değişkenleri
3. Kentleşme ve Sanayileşme
4. Nüfus Yoğunluğu
5. Bölgesel Konum
B. Zaman içinde Doğurganlığı Etkileyen Faktörler Üzerinde Ekonometrik Bir Deneme
1. Modelde Kullanılan Değişkenler
2. İllere Ait Kaba Doğum Oranlarının İstatistik Analizi
3. Bağjmlı ve Bağımsız Değişkenlerin Birbiri Arasındaki Karşılıklı ilişkiler
4. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Zaman içinde Değişimi
C. Kaba Doğum Oranları Üzerinde Bir Regresyon Denemesi
1. Kesit Analizi Bulguları
2. Toplu Regresyon Denemesi
BÖLÜM VIII
ÖZET VE DEĞERLENDİRME