Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika

Book : Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-297-665-4

Published Date : Ekim 2007

Publisher : Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6107

INDEX

Önsöz
İçindekiler
Tablolar Listesi
Kısaltmalar Listesi
GİRİŞ
I. BÖLÜM
BİR BİLİM DALI OLARAK SOSYAL POLİTİKA
1- Büyük Değişim Dalgası: Sanayi Devrimi
2- Sanayi Devrimi' nin Sosyopolitik Sonuçlan
3- Sosyal PolitikanıriTanımı
4- Tarihsel Perspektiften Sosyal Politika
5- Sosyal Politikanın Temel Amaç ve Hedefleri
6- Devlet ve Sosyal Politika
7- Sosyal Politikanın Araçları
8- Sosyal Risk Yönetimi Olarak Sosyal Politika
9- Ahlaki Boyutuyla Sosyal Politika
10- Sosyal Politika Biliminin Temel Metodolojisi
Sonuç
II. BÖLÜM KÜRESELLEŞME ve SOSYAL POLİTİKA
1- Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri
2- Bir Fenomen Olarak Küreselleşme
3- Ulus Devlete Karşı Küresel Sermaye
4- Küreselleşmenin Karanlık Yüzü
5- Küreselleşme ve Sosyal Politika Krizi: Korumacılıktan Neoliberalizme
6- Küresel Sosyal Diyalog ve Sosyal Düzenleme
Sonuç
III.BÖLÜM KÜRESELLEŞME VE YENİ SOSYO-EKONOMİK DÜZEN
1- Günümüzdeki Sosyoekonomik Değişimin
Niteliği ve Boyutları
2- Küreselleşme, Neoliberalizm ve Bölgeselleşme Eğilimleri
3- Yeni Küresel Ekonomi; Yoksulluk ve Zenginlik Birarada'
4- Yeni Ekonomik Düzenin Sosyal Boyutları
5- Yeni Sosyoekonomik Sistem ve Sosyal Politika
6- Küresel Ekonomi ve Azgelişmiş Ülkeler
7- Sosyal Politikaya Dayalı Alternatif Kalkınma:
Üç Kalkınma Sistemi
Sonuç
IV.BÖLÜM NEOLİBERALİZM, REFAH DEVLETİ ve SİVİL TOPLUM
1- Sosyal Politika ve Refah Devleti İlişkisinin
Tarihsel Kökenleri
2- Küresel Ekonomik Entegrasyon ve Refah Devleti
3- Refah Devletinin Karşılaştırmalı Politik Ekonomisi
4- Küresel Ekonomide Refah Devleti ve Sosyal Politika
5- Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politika
6- Küreselleşmenin Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri
7- Refah Devleti konusunda Neoliberal Yönelimler; Eleştiriler ve Yeni Arayışlar
8- Yeni Küresel Düzenleme ve Sivil Toplum Kuramı
9- Devlet ve Sivil Toplum İlişkisi
10- Sosyal Politika ve Sivil Toplum Örgütleri
Sonuç
V.BOLUM
SOSYAL DIŞLANMA, YOKSULLUK ve GELİR DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİM
1- Küresel Ekonomilerde Neoliberalizm ve Sosyal Dışlanma
2- Sosyal Dışlanmanın Nedenleri
3- Küreselleşme, Liberalleşme ve Eşitsizlik
4- Küreselleşme ve Yoksulluk Eğilimleri
5- Yoksulluğun Temel Nedenleri
6- Ekonomik Liberalleşme ve Gelir Dağılımındaki Değişim
7- Gelir Dağılımındaki Değişimin Boyutları
8- Gelişmiş Ülkelerde Gelir Dağılımındaki Değişim ..
9- Azgelişmiş Ülkelerde Gelir Dağılımındaki Değişim Sonuç
VI. BÖLÜM KÜRESELLEŞME, EMEK ve SENDİKAL HAREKET
1- Küreselleşmenin Çalışma ve Emek Açısından Anlamı
2- Küreselleşmenin Emek Politikaları Üzerindeki Etkileri
3- Yeni Küresel Düzen ve Emek
4- Küreselleşmenin Kanayan Yarası; işsizlik
5- Küreselleşme ve Çalışma Standartları
6- Sendikalar, Emek ve Küresel Düzen
Sonuç
SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
KAYNAKÇA
DİZİN