1 Ocak 2014 Tarihinde Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Hedefine Doğru:Güçlü Demokrasi Güçlü Sosyal Yapı Güçlü Ekonomi

Book : 1 Ocak 2014 Tarihinde Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Hedefine Doğru:Güçlü Demokrasi Güçlü Sosyal Yapı Güçlü Ekonomi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-15-7

Published Date : Haziran 2007

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6049

INDEX

1. Güçlü Demokrasi
1.1. Giriş
1.2. Demokratik Yapının Güçlendirilmesi İçin Reform Öncelikleri
1.2.1. Parlamenter Sistem
1.2.1.1. Siyasal Partiler
1.2.1.2. Seçimler
1.2.1.3- Yasama Organı
1.2.1.4. Yürütme Organı
1.2.2. Kamu Yönetimi
1.2.2.1. Yerel Yönetimler
1.2.2.2. Kamu Personel Rejimi
1.2.2.3- Kamuda Etik
1.2.2.4. Ombudsmanhk
1.2.2.5. Düzenleyici Reformlar
1.2.3. İnsan Haklan
1.2.3-1- Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler
1.2.3-2. Kişi Dokunulmazlığı, Özgürlüğü ve Güvenliği
1.2.3-3- Düşünsel Özgürlükler
1.2.3-4. Kollektif Özgürlükler
1.2.4. Hukuk Devleti ve Yargı
1.2.4.1. Yargı Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı
1.2.4.2. Yargılamada Kalite
1.2.4.3. Hukuk Güvenliği
1.3. Sonuç
2. Güçlü Sosyal Yapı
2.1. Giriş
2.2. Sosyal Yapının Güçlendirilmesi İçin Reform Öncelikleri
2.2.1. Eğitim
2.2.1.1. Eğitime Erişim ve Eğitime Ayrılan Kaynaklar
2.2.1.2. Eğitimin Kalitesi
2.2.1.3- Eğitim Kademeleri ve Yaşam Boyu Öğrenme
2.2.2. İşgücü Piyasası/İstihdam
2.2.2.1. Yasal Düzenlemelerde İşgücü Üzerindeki Yükler
2.2.2.2. Ücretlerin Belirlenme Süreçleri
2.2.2.3. İşgücü Piyasasında İş Arama ve Eşleşme
2.2.3. Kadın-Erkek Eşitliği
2.2.3.1. Eğitime ve İşgücüne/İstihdama Katılım
2.2.3.2. Siyasete Katılım
2.2.4. Bölgesel Kalkınma
2.2.4.1. Dünyada Bölgesel Kalkınma Yaklaşımında Değişim
2.2.4.2. Günümüzde Bölgesel Kalkınma Yaklaşımının Temel Özellikleri
2.2.4.3. Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Yaklaşımının Temel Özellikleri
2.3. Sonuç
3. Güçlü Ekonomi
3-1. Giriş
3.2. Yeni Bir Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi İhtiyacı
3-2.1. Ekonomik Sürdürülebilirlik
3.2.2. Sosyal Sürdürülebilirlik
3.2.3. Çevresel Sürdürülebilirlik
3.3. Üretim Yapılarındaki Dönüşümün Temel Mekanizmaları
3.3.1. Ürün Piyasalarında Rekabetin Önünün Açılması
3.3.1.1. Devlet Kontrolü
3.3.1.2. Girişimciliğin Önündeki Engeller
3.3.1.3. Dış Ticaret Ve Uluslararası Yatırımların Önündeki Engeller
3.3.2. Finansal Piyasaların Derinleştirilmesi
3.3.2.1. Finansal Piyasalardaki Öncelikler
3.3.2.2. Şirketlerin Yönetim Yapısı Açısından Öncelikler.
3.3.3. İşgücü Piyasalarındaki Katılıkların Giderilmesi.
3-3.4. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
3.3.4.1. Hukuk Reformu
3.3-4.2. Adil Rekabet Ortamı/Rekabet Politikası
3.3-4.3- Devlet Yardımları
3.3.4.4. Fikri Haklar
3.3.4.5. Ar-Ge ve İnovasyon
3.3.4.6. Şirket Yapıları
3.3.4.7. Yatırım Stratejisi
3-3.5. Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele . 3.3.6. Özelleştirmelerin Tamamlanması.
3.4. Sonuç
KAYNAKÇA

NOTES

TÜSIAD Seçim Tartışma Platformu Gündemi Haziran 2007