Türk Emeklilik Sisteminde Reform Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler

Book : Türk Emeklilik Sisteminde Reform Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-74-4

Published Date : Kasım 2004

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6048

INDEX

YÖNETİCİ ÖZETİ
1. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ:
TARİHİ GELİŞME SEYRİ, KURUMSAL YAPI, KAPSAM,
SAĞLANAN HAKLAR VE FİNANSMAN
1.1. Tarihi Gelişme Seyri
1.2. Kurumsal Yapı
1.2.1. Sosyal Sigorta Kurumları
1.2.1.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
1.2.1.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
1.2.1.3. T.C. Emekli Sandığı
1.2.1.4. BAĞ-KUR
1.2.1.5. Türkiye İş Kurumu
1.2.1.6. Vakıf Statüsündeki Sandıklar
1.2.2. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları
1.2.2.1. Kamu Yardımları
1.2.2.2. Hizmete Çevrilerek Sunulan
Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları
1.2.3. Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Müesseseleri
1.2.3-1. Ordu Yardımlaşma Kurumu
1.2.3.2. Amele Birliği
1.2.3.3- Özel Sigortalar
1.2.3-4. Bireysel Emeklilik Sistemi
1.3. Kişi Olarak Kapsam
1.4. Sağlanan Yardımlar ve Hak Kazanma Şartları
1.4.1. Genel Olarak
1.4.2. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarına Hak Kazanma ve Aylıkların Hesaplanması İle İlgili Genel Esaslar
1.4.2.1. Sosyal Sigortalar Kurumu
1.4.2.2. BAĞ-KUR
1.4.2.3. T.C. Emekli Sandığı
1.5. Sosyal Sigortaların Finansmanı
1.5.1. Sosyal Sigortalar Kurumu
1.5.2. BAĞ-KUR
1.5.3. TC. Emekli Sandığı
1.5.4. İstatistiklerle Sosyal Sigorta Kurumlarının Mali Durumları
1.6. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Arayışlarıf
1.6.1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Raporu ve
Sosyal Güvenlik Reformu
1.6.2. 4447 Sayılı Kanun ve Sosyal Güvenlik Reformu
1.6.3. KHK'ler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması
1.6.4. Bireysel Emeklilik Sisteminin Oluşturulması
1.6.5. Sosyal Sigorta Kurumlarının Teşkilat Kanunları
1.6.6. Acil Eylem Planı Kapsamında Yürütülen Çalışmalar
1.6.7. Sosyal Güvenlik Sisteminin Tek Çatı Altında Toplanması Projesi
1.6.8. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Reform Önerisi
2. OECD ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİ VE
REFORM TASARILARI •;
2.1. Emeklilik Sigortası ve Reform Tasarıları
2.1.1. Ekonomik Teori ve PAYG Emeklilik Sigortası
2.2. OECD Ülkelerinde Emeklilik Sistemleri
2.2.1. Vergi Oranlan
2.2.2. Emeklilik Yaşı
2.2.3. Aylık Bağlama Oranı
2.3. Demografik Gelişmeler
2.4. OECD Ülkelerinde Emeklilik Sigortası Reformu
2.5. İngiltere Örneği
2.6. 1981 Tarihli Şili Reformu
2.6.1. 1981 Öncesi
2.6.2. 1981 Reformu
2.6.3- Şili Sisteminin 1981'den Bugüne Performansı
2.7. Şili Modelinden Çıkarılacak Sonuçlar
3. TÜRKİYE'DE YAŞLILIK SİGORTASI VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN UZUN DÖNEM AKTUERYAL DENGELERİ: 1999 REFORMU VE ALTERNATİFLERİ
3.1. Kapsam ve Çerçeve
3.2. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı ve Sorunları
3.3. SSK'nın Yaşlılık Sigortası Açıkları: 2060'a Dek Öngörüler
3.3.1. Kullanılan Model ve Varsayımlar
3.3.2. Senaryolar ve Sonuçlar
3-3-2.1. 1999 Reformu Öncesi ve Mevcut Durumların
Devamı Senaryoları
3.3.2.2. Alternatif Reform Senaryoları
3-4. Sonuçlar
4 TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORMU İÇİN BİR GENEL
DENGE MODELİ
4.1. Çakışan Nesiller
4.2. Genel Denge Modeli
4.2.1. Modelin Ana Öğeleri
4.2.2. Genel Denge Tanımı
4.2.3. Modelin Kalibrasyonu
4.3. Sayısal Bulgular
4.3.1. Model 1
4.3.2. Model 2
4.3.3. Geçiş Dönemi
4.4. Sonuçlar
5. TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE REFORM: BİR MODEL ÖNERİSİ
5.1. Reform Arayışları ve Öneriler
5.1.1. Niçin Reform?
5.1.2. Nasıl Bir Sosyal Güvenlik Reformu?
5.1.2.1. TÜSİAD-1997 Raporu ve Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi
5.1.2.2. TÜSİAD-1997 Raporundan Sonra Gerçekleştirilenler ve Sonuçlan
5.1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reform Önerisinin Temel Esasları
5.1.2.4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reform Önerisinin Genel Değerlendirmesi
5.2. Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Bir Model Önerisi
5.2.1. Mevcut Durum ve Reform İhtiyacı
5.2.2. Reform Önerisinin Temel Esasları
5.2.3. Yeni Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Finansmanı
5.2.3.1. Birinci Ayak Sosyal Güvenlik Kurumlan
5.2.3-2. İkinci Ayak Emeklilik Sistemi:
Zorunlu Bireysel Emeklilik Hesaplan-
5.2.3.3. Üçüncü Ayak Emeklilik Kurumlan: İsteğe Bağlı
Bireysel Emeklilik Hesapları
5.2.4. Yeni Emeklilik Sisteminde Aylıkların Seviyesi1
5.2.5. Yeni Emeklilik Sisteminin Değerlendirilmesi1"
EK1
KAYNAKÇA