Altyapı Seviyeleme Analizi: Dokuz İl İçin Pilot Çalışma

Kitap : Altyapı Seviyeleme Analizi: Dokuz İl İçin Pilot Çalışma

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Nüfusbilim

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-7249-77-7

Yayın Tarihi : Aralık 1998

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6029

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ
TABLOLAR LİSTESİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
BÖLÜM 1
AMAÇ VE YAKLAŞIM
1.1. YAPISAL REKABET VE ALTYAPI
1.2. AMAÇ
1.3. METODOLOJİ: ALTYAPI SEVİYELEME ANALİZİ
1.4. PROJENİN SAFHALARI VE ORGANİZASYON
BÖLÜM 2
GENEL DEĞERLENDİRME
2.1. ImTes ENDEKSİ SONUÇLARI
2.2. SAYISAL ENDEKSLERİN ANALİZİ
2.3. SÜBJEKTİF ENDEKSİN ANALİZİ
2.4. ÜÇ ENDEKSİN GÖRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ
2.5. İLİN REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
SÜBJEKTİF SIRALAMASI
2.5.1. İlin Sanayi ve Hizmet Sektörün Gelişmesini Teşvik Edici Unsurlar......
2.5.2. İlin Mevcut Üstünlükleri
2.5.3. Firmaların Öncelik Sıralaması
2.6. DPT SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ÇALIŞMASI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA . .
2.7. BAZI İNİSİYATİF ÖRNEKLERİ
BÖLÜM 3
İNSAN KAYNAKLARI
3.1. DEMOGRAFİK YAPI
3.2. EĞİTİM
BÖLÜM 4
FİZİKİ ALTYAPI
4.1. ULAŞIM
4.2. TELEKOMÜNİKASYON
4.3. ELEKTRİK ENERJİSİ
4.4. ÇEVRE
BÖLÜM 5
TEKNOLOJİ VE SANAYİ
5.1. SANAYİ GÖTERGELERİ
5.2. SANAYİDE ELEKTRİK ENERJİSİ
5.3. TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
5.3.1. Ar-Ge Teşvikleri
5.3.2. Teknoloji ve Ar-Ge'de İnsan Kaynaklan
5.3-3. Bilişim Olanakları
BÖLÜM 6
TİCARİ VE MAIİ GÖSTERGELER
6.1. MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
6.2. BANKACILIK
6.3. ULUSLARARASI TİCARET
6.4. ŞİRKETLERDE KURUMSAL YAPI
6.5. KAMUNUN ROLÜ
BÖLÜM 7
YAŞAM KALİTESİ
7.1. SAĞLIK GÖSTERGELERİ
7.2. KÜLTÜR/SANAT GÖSTERGELERİ
7.3- İLETİŞİM VE ULAŞIM ALTYAPISINDAN YARARLANMA 7.4. KİŞİ BAŞINA GSYİH VE LİSELERDE OKULLAŞMA ORANI 7.5- TESEV İNSANİ GELİŞME RAPORU İLE BİR KARŞILAŞTIRMA
BÖLÜM 8
YENİ BİR ÇALIŞMA ORGANİZASYONU ÖNERİSİ
8.1. BAZI DENEYİM VE GÖZLEMLER
8.2. YENİ BİR ÇALIŞMA ORGANİZASYONU
8.2.1. Proje Merkez Ekibi: BÜ İmalat ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Grubu
8.2.2. Proje İl Destek Ekibi
8.2.3. Proje Üyelerinin Belirlenmesi
EKLER
EK 1. DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ
EK 2. SAYISAL VERİLER
EK 3- ANKET FORMU
EK 4. İLLER BAZINDA SAYISAL VERİLER EK 5. İLLER BAZINDA SÜBJEKTİF VERİLER