Türkiye Demokrasisi'nde 130 Yıl (1876-2006)

Book : Türkiye Demokrasisi'nde 130 Yıl (1876-2006)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-05-8

Published Date : Aralık 2006

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6018

INDEX

GİRİŞ
1. BÖLÜM: SİYASAL BOYUT
SİYASAL PARTİLER
Siyasal Partiler Mevzuatına Tarihsel Bakış
Tanör Raporları Sonrası Gelişmeler
Öneriler
SEÇİMLER
Seçimlere Tarihsel Bakış
Seçim Sistemi
Tanör Raporları Sonrası Gelişmeler
Öneriler
YASAMA ORGANI
Tarihsel Gelişim
Tanör Raporları Sonrası Gelişmeler
Öneriler
YÜRÜTME ORGANI
Tarihsel Gelişim
Başkanlık Rejimi Tartışması
Sistemde Düzeltmeler/Öneriler
SİVİLLEŞME SORUNU
Milli Savunmadan Milli Güvenliğe Geçiş
Öneriler
Genelkurmay Başkanlığı
Tarihsel Gelişim
Tanör Raporları Sonrası Gelişmeler
Öneriler
Milli Güvenlik Kumlu
Tarihsel Gelişim
Tanör Raporları Sonrası Gelişmeler,
Öneriler
KAMU YÖNETİMİ
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimlere Tarihsel Bakış,
Tanör Raporları ve Sonrası Gelişmeler
Nasıl Bir Yerel Yönetim Reformu?
Öneriler
Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim Kuruluşları
Öneriler
Bilgi Edinme Hakkı
Öneriler
Kamu Denetçiliği Kurumu
Olağanüstü Yönetim Biçimleri
Tarihsel Olarak Olağanüstü Yönetim Biçimleri
Tanör Raporları Sonrası Gelişmeler
Öneriler
2. BÖLÜM: İNSAN HAKLARI
ANAYASALARDA İNSAN HAKLARI
Tanör Raporları ve Sonrası Gelişmeler
GENEL ESASLAR:
Anayasanın Başlangıç Bölümü
Öneriler
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması (Md. 13)
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması (Md. 14)
Öneri
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının
Durdurulması (Md. 15)
Öneri
KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI, ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ.
Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası
Öneri
Kolluk Aşırılıkları
Öneriler
İşkence ve Kötü Muamele
Öneriler
Kişi Dokunulmazlığı ve Güvenlik Soruşturması
Öneriler
Yakalama ve Gözaltı
Öneri
Tutukluluk
Öneri
DÜŞÜNSEL ÖZGÜRLÜKLER
Dinsel Özgürlükler
İnanç Özgürlüğü
Öneri
İbadet Özgürlüğü
Din Öğretimi
Öneriler
Düşünce Özgürlüğü
Öneriler
Bilim ve Sanat Özgürlüğü
Öneriler
KİTLESEL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜKLERİ
Basın ve Yayın Özgürlüğü
Öneriler
Görsel-İşitsel İletişim Özgürlüğü
Öneriler
KOLLEKTİF ÖZGÜRLÜKLER
Dernek Özgürlüğü
Öneriler
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü.
Öneriler
Sendikal Özgürlükler
Öneriler
KÜRT SORUNU ("Güneydoğu Sorunu").
Özel Adlar
Yerleşim Yerlerinin Adları
Öneri
Dil Yasakları
Vatandaşlık
Anadil Öğretimi
Öneriler
Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
Öneriler
Basın Yayın ve Sanat Ürünleri
Öneriler
Dernek Faaliyetleri
Radyo-TV Yayınları
Siyasi Partiler
Öneriler
3. BOLUM: HUKUK DEVLETİ
HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ.
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
İdari Yargı Yoluna Başvurma
Öneriler
Adli Yargı Yoluna Başvurma
Öneriler
Anayasa Yargısı Yoluna Başvurma
Öneriler
DEVLETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN YARGI DENETİMİNE
TABİ OLMASI
İdarenin İşlem ve Eylemlerinin Denetimi
Öneriler
Yasamanın İşlemlerinin Denetimi
Öneriler
YARGI BAĞIMSIZLIĞI, YARGIÇ GÜVENCESİ
Yargı Birliği ve Bağımsız Yargı İlkeleri Karşısında
Askeri Yargı
Öneriler
Yüksek Mahkemelerin Üyelerinin Atanması ve
Yargı Bağımsızlığı
Öneriler
Hakimler ve Savalar Yüksek Kurulu
Öneriler
DİĞER SORUNLAR
GENEL DEĞERLENDİRME
YARARLANILAN BAŞUCA KAYNAKLAR
EKLER
EK-1: Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Sözleşmeleri Uygun Bulma Kanunları (Aralık 1999-Aralık 2006)
EK-2: Raporun Kapsadığı Konular ile İlgili Anayasa ve
Kanun Değişiklikleri (Aralık 1999-Aralık 2006)

NOTES

Prof. Dr. Bülent Tanör'ün Anısına ''Türkiye'de Demekratikleşme Perspektifleri'' 10. Yıl Güncellemesi