Türkiye'de Demokratik Standartların Yükseltilmesi

Book : Türkiye'de Demokratik Standartların Yükseltilmesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7249-97-1

Published Date : Aralık 1999

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6016

INDEX

KISIM I GENEL GİRİŞ-YANKILAR-TEPKİLER
BÖLÜM 1: DEMOKRATİKLEŞME KONUSUNDA YENİ ARAŞTIRMALAR
I- Yabancı Raporlar
II- Yerli Raporlar
III- Cumhurbaşkanlığına Atfedilen Arayışlar ve Öneriler
BÖLÜM 2: TDP İLE İLGİLİ YANKI VE TEPKİLER
I- Yurt Dışı
II- Yurt İçi
1) Toplantılar
2) Siyaset Dünyası
3) Medya Kesimi
4) Çalışma Hayatı
BÖLÜM 3: ÖZEL DUYARLILIKLAR
BÖLÜM 4: YANLIŞ ANLAMALAR
I- "TÜSİAD Anayasası"
II- Laiklik
III- Cumhuriyet'in Nitelikleri
IV- Atatürk İlke ve İnkılapları
V- Diyanet İşleri Başkanlığı
VI- İki Turlu Seçim
VII- Hükümet Sistemi ve Başkanlık Rejimi
VIII- Millî Güvenlik Kurulu
IX- Kürt Sorunu
BÖLÜM 5: YÖNTEME İLİŞKİN ELEŞTİRİLER
I- Demokrasi Kriteri ve Düzeyi
II- Demokratik Birikimin İnkârı
III- Önerilenlerin Yeni ve Özgün Olmadığı
IV- Ekonomik ve Sosyal Demokrasi Anlayışının Eksikliği
V- Zamanlama Açısından İtirazlar
VI- Hukukun Payı ile İlgili Tartışma
KISIM 2 SOMUT KONULARDAKİ TARTIŞMA VE GELİŞMELER
BÖLÜM 1: SİYASAL BOYUT
I- Siyasal Partiler
1) Kanunun Kapsamı (SPK md.2)
2) Siyasî Partilerin Tanımı (SPK md.3)
3) Siyasî Partilerin Vazgeçilmezliği ve Niteliği (SPK md.4) 3 bis) Siyasi Parti Kurma Hakkı (SPK md.5)
4) Üye Olma ve Üyelikten Çekilme Hakkı (SPK md.2)
5) Siyasî Partilerin Teşkilatı (SPK md.7)
6) Partilerin Kurulması (SPK md.8)
7) Cumhuriyet Başsavcılığının Partilerin Kuruluşunu Denetlemesi (SPK md.8/son ve 9)
8) Siyasî Parti Sicili (SPK md.10)
9) Siyasî Partilere Üye Olma (SPK md.ll)
10) Merkez, İl ve İlçe Teşkilatları (SPK md. 13-21)
11) Parti Adaylarının Tespiti (SPK md.37)
12) Yasaklar (SPK md.78-97)
II- Seçimler
1) Demokratik Seçimin İlkeleri
2) Seçim Sistemi
III- Türkiye Büyük Millet Meclisi
1) Kuruluşu (AY md.75)
2) Milletvekili Seçilme Yeterliliği (AY md.76)
3) TBMM'nin Seçim Dönemi (AY md.77)
4) TBMM Seçimlerinin Geriye Bırakılması (AY md.78)
5) And İçme (AY md.81)
6) Üyelikle Bağdaşmayan İşler (AY md.82)
7) Yasama Dokunulmazlığı (AY md.83)
8) Üyeliğin Düşmesi (AY md.84)
9) TBMM'nin Görev ve Yetkileri (AY md.87)
10) KHK Yetkisi (AY md.9D)
11) Başkanlık Divanı (AY md.94)
12) İçtüzük (md.95)
13) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (AY md.96)
14) Meclis Araştırması (AY md.98/3, İçtüzük md.105) ..
15) Meclis Soruşturması (AY md.lOO ve İçtüzük md.lll)
16) Ek: Anayasa Değişikliğinde Açık Oy (AY md.175) . .
IV- Hükümet Sistemi
V- Sivilleşme Tartışmaları
1) Genelkurmay Başkanlığı (AY md.117)
2) Millî Güvenlik Kurulu (AY md.118)
VI- Kamu Yönetimi
1) Seçim
2) Katılma
3) Saydamlık
4) Olağanüstü Hal
5) Özerklik ve Haklar (Ek)
BÖLÜM 2: İNSAN HAKLARI
I- Genel Esaslar
II- Kişi Dokunulmazlığı, Özgürlüğü ve Güvenliği
1) Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası
2) Kolluk Aşırılıkları
3) İşkence
4) Kişi Dokunulmazlığı ve Güvenlik Soruşturması
5) Yakalama ve Gözaltı
6) Tutukluluk
III- Düşünsel Özgürlükler
1) Dinsel Özgürlükler
2) Düşünce Özgürlüğü ve "Düşünce Suçları"
3) Bilim ve Sanat Özgürlüğü
4) Kitlesel İletişim Özgürlükleri
IV- Kollektif Özgürlükler
1) Dernek Özgürlüğü
2) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Özgürlüğü
3) Sendikal Özgürlükler
V- Kürt Sorunu
1) Özel Adlar
2) Yerleşim Adları
3) Dil Yasaklan
4) Vatandaşlık
5) Ana Dil Nedir?
6) Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
7) Basın, Yayın ve Sanat Ürünleri
8) Dernek Faaliyetleri
9) Radyo-TV Yayınları
10) Siyasî Partiler
BÖLÜM 3: HUKUK DEVLETİ
I- İdarenin Denetlenmesi
II- Yasamanın Denetlenmesi
III- Yargı Bağımsızlığı ve Güvenceleri
SONUÇ YERİNE
EKLER
I- Basında Yer Alan ve Kamuoyunu Bilgilendirmeyi Amaçlayan
TSK Kaynaklı Bazı Açıklamalar
II-MGK'nın Bazı Faaliyetlerini Gösterir Liste
KAYNAKÇA

NOTES

Tartışmalar ve Son Gelişmeler