Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar Cilt 1

Book : Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar Cilt 1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-93-0

Published Date : Kasım 2005

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6014

INDEX

YÖNETİCİ ÖZETİ
GİRİŞ
1. GENEL OLARAK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK: TANIMLAR, KAVRAMLAR.
1.1. Etik Kavramının Değerlendirilmesi
1.2. Etikle İlgili Felsefi Yaklaşımlar
1.2.1. Platon
1.2.2. Aristo
1.2.3. Makyavelizm: Machiavelli
1.2.4. Etiksel Fundamentalizm
1.2.5. Etiksel Görecelilik
1.2.6. Faydacılık
1.2.7. Deontoloji
1.2.8. Kural Faydacılığı ve Adalet Teorisi
1.3- Hukuk ve Etik
1.4. Kamu Yönetiminde Etik Neden Önemlidir?
1.5- Kamu Yönetiminde Etikle ilgili Çeşitli Tanımlar
1,5-1. Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik Kavramı
1.5-2. İdealler, Normlar, Değerler, Etik, Davranış, Bütünlük
1.5-3- Bireysel Etik
1.5.4. Mesleki Etik (Profesyonellik)
1.6. Yasa Dışı, Etik Dışı Davranışlar ve Yolsuzluk
1.6.1. Yolsuzluk Türleri
1.7. Kamu Güveni
2. KAMU YÖNETİMİNDE ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
2.1. Kamu Yönetiminde Temel Etik Değerler (Etik Davranış İlkeleri)
2.1.1. Temel Etik Değerlerin Düzenleniş Şekilleri
2.1.2. Kamu Yönetimi Temel Etik Değerlerinin Güncelleştirilmesi
2.1.3. Temel Etik Değerlerin Kamu Görevlilerine Bildirilmesi ve Kamu Görevlilerinin Etik Değerlerle Bağlı Tutulması
2.2. Kamu Yönetiminde Etik Davranış Kuralları
2.2.1. Kamu Yönetiminde Etik Davranış Standartları
2.2.1.1. Etik Davranış Standartlarını İhtiva Eden Kanunlar
2.2.1.2. Etik Davranış Standartlarını İhtiva Eden
Etik Davranış Kodları
2.2.1.2.1. Etik Davranış Kodlarının İşlevi
2.2.1.2.2. Etik Davranış Kodlarının Kapsamı
2.2.1.2.3- Etik Davranış Kodlarının İçeriği ve Yapısı
2.2.1.2.4. Etik Davranış Kodlarının Yönetimi
2.2.1.2.5. Kültürel Farklılıkların Etik Kodların Yapılarına Etkisi
3. KAMU YÖNETİMİNDE ETİK VE ÇIKAR ÇATIŞMASI
3.1. Genel Olarak Çıkar Çatışması
3.2. Çıkar Çatışması Halleri
3.2.1. Kendi Yararına İşlem
3.2.2. Kamu Görevlisi Üzerinde Haksız ve Kanunsuz Tesir
3.2.3- Memuriyet Görevinin Suistimali
3.2.4. Kamu Faaliyetleri İçin Özel Ücret Alınması
3.2.5. Kamu Görevinden Özel Menfaat Elde Edilmesi
3.2.6. Kamu Görevi Sonrası İstihdam (Döner Kapı)
3.3- Çıkar Çatışması Politikası
3.4. Çıkar Çatışması Hallerini İhtiva Eden Düzenlemeler
3.5. Çıkar Çatışmasıyla İlgili Resmi Düzenlemelerin İhlallerinin Sonuçlan: Yaptırım Mekanizmaları
3.6. Çıkar Çatışması Politikasıyla İlgili Bilgilendirme,
Danışma ve Uyumun Denetlenmesi
4. KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALTYAPI VE ETİK DAVRANIŞI
ETKİLEYEN UNSURLAR
4.1. Kamu Yönetiminde Etik Altyapı Oluşturulması
4.1.1. Etik Altyapının Unsurları
4.1.1.1. Siyasi İrade
4.1.1.2. Hukuki Çerçeve
4.1.1.3. Hesap Verebilİrlik Mekanizmaları
4.1.1 A. Eşgüdüm Kuruluşları
4.1.1.5. Mesleki Sosyalleştirme
4.2. Etkili Bir Kamu Hizmetinde Etik Sisteminin Üç Sütunu
4.2.1. İlk Sütun: Açık ve Kapsamlı Bir Etik Kodu
4.2.2. İkinci Sütun: Beyan Mekanizmaları
4.2.2.1. Beyan Çeşitleri
4.2.2.1.1. İşlemsel Beyan
4.2.2.1.2. Müracaatçı Beyanı
4.2.2.1.3. Senelik Beyan
4.2.3 Üçüncü Sütun: Etik Sisteminin Yönetimi
4.2.31. Kamu Yönetiminde Etik Dışı Davranışın Ortaya
Çıkmasını Sağlayan İhbar Usulleri
4.2.3-1.1. İhbar Edenlerin Korunması
4.2.3.2. İç Kontrol Sistemleri
4.2.3-3. Dış Kontrol Sistemleri
4.2.3.3-1. Yüksek Denetim
4.2.3.3.2. Bağımsız Denetim
4.2.3.3.3. Teftiş Kurulları
4.2.4 Kamu Görevlilerinin Etik Standartlar Konusunda Eğitimi
4.2.4.1. îşe Alma Eğitim Programları
4.2.4.2. Sürekli Eğitim Programlan
4.2.4.3. Örnek Oluşturarak Yol Gösterme
4.2.4.Kamu Yönetiminde Etik Davranışı Etkileyen Unsurlar
4.3.1. Sınırlı Kaynaklarla Çalışma
4.3.2.Vatandaşların Talepleri
4.3.3. Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi
4.3.4.Hesap Verebilirlik ve Kamu Yönetiminde Etik
4.3.5.Kamu Yönetiminde Saydamlık
4.3.6.Değişen Toplumsal Normlar
4.3.7.Değişen Uluslararası Ortam
5. KAMU YÖNETİMİNDE ETİK, ULUSAL BÜTÜNLÜK SİSTEMİ VE İYİ YÖNETİŞİM
5.1. Ulusal Bütünlük Sistemi
5.1.1. Ulusal Bütünlük Sistemi Sütunlarının Kısa Bir Değerlendirmesi
5.1.1.1. Parlamento
5.1.1.2. Yürütme
5.1.1.3- Yargı
5.1.1.4. Yüksek Denetleme Kumlu (Sayıştay)
5.1.1.5. Ombudsman
5.1.1.6. Medya
5.1.1.7. Sivil Toplum
5-1.1.8. Özel Sektör
5.1.1.8.1. Kamu Sektörü-Özel Sektör Arayüzü
5.1.1.8.1.1. İş Etiğinin Tanımı ve Özellikleri
5.1.1.8.1.2. İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik
5.1.1.9- Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumları
5.1.1.10. Uluslararası Aktörler
5.2. Kamu Yönetiminde Etik ve Kamuda İyi Yönetişim
5.2.1. İyi Yönetişimin Unsurları
5.2.2. Yönetişim Reformları ve Kamu Yönetiminde
Etik Dışı Faaliyetlerle Mücadele
5.3- Kamuda Kurumsal Yönetişim
5.4. Kamu Yönetiminde Etik ve Hukuk Devleti
5.5. Kamu Yönetiminde Etik ve İnsan Haklan
5.6. Kamu Yönetiminde Etik ve Demokratik Devlet
5.7. Kamu Yönetiminde Etik ve e-Devlet
5.7.1. Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasında Yeni Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
6. DÜNYADA KAMU YÖNETİMİNDE ETİK VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR
6.1. Giriş
6.2. Kamu Yönetiminde Etik İle İlgili Uluslararası Kuruluşlar ve Çalışmaları
6.2.1. Birleşmiş Milletler-Kamu Görevlileri İçin Uluslararası
Davranış Kuralları2
6.2.2. Avrupa Konseyi-Kamu Görevlileri için Model Etik Davranış Kodu
6.2.2.1. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)
6.2.3- Uluslararası Saydamlık Örgütü2
6.3. Kamu Yönetiminde Etikle İlgili Ülke İncelemeleri
6.3.1. Amerika Birleşik Devletleri2
6.3-2. Kanada2
6.3.3. Japonya2
6.3.4. Yeni Zelanda2
6.3.5- Avustralya2
6.3-6. Meksika2
6.4. Avrupa Ülkeleri2
6.4.1. Hollanda2
6.4.2. Norveç2
6.4.3. Finlandiya2
6.4.4. Portekiz
6.4.5. Fransa
6.4.6. İngiltere
6.5. Dünyanın En Temiz Ülkelerinin Etik Sistemlerinin Kısa Bir Analizi
6.6. Kamu Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar ve Etik Rejimleri
6.6.1. Kamu Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar: Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yeni Yönetimcilik Yaklaşımı
6.6.2. Etik Rejimleri: Kural Temelli Etik Rejimi ve Dürüstlüğe Dayalı Etik Rejimi
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER
EK 1: Avrupa KonseyiKamu Görevlileri İçin Model Etik Davranış Kodu
EK 2: Birleşmiş Milletler Yolsuzluğa Karşı Eylem ve Kamu Görevlileri
İçin Uluslararası Davranış Kuralları

NOTES

TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi No:1