Kamu Alımlarında Etkin İhale Tasarımı

Book : Kamu Alımlarında Etkin İhale Tasarımı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-27-2

Published Date : Kasım 2001

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6013

INDEX

YÖNETİCİ ÖZETİ
1. GİRİŞ
2. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KAMU ALIMLARI ANLAŞMASININ BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ
2.1. DTÖ Kamu Alımları Anlaşması'nın Temel Özellikleri
2.2. DTÖ Kamu Alımları Anlaşmasının Kapsamı
2.3. İhale Usulleri
2.3-1. Açık İhale
2.3.2. Belli İstekliler Arasında İhale
2.3-3. Tek Alıcıdan Temin
2.3-4. Pazarlık Usulü
2.4. İhale Süreci ve Kazanan Teklifin Seçimi
2.5. Saydamlık
2.6. Gelişen Ülkeler İçin Özel Kurallar
2.7. Offset Uygulamaları
2.8. Gözden Geçirme ve Anlaşmazlıkların Halli
3. AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARI DİREKTİFLERİNİN BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ
3.1. Direktiflerin Amacı
3.2. Direktiflerin Kapsamı
3.3. Alım Yöntemleri
3.4. Kamu Alımlarının İlam
3.5. Tekliflerin Verilmesi
3.6. Tedarikçi veya Müteahhitlerin Yeterliği
37. Tekliflerin Değerlendirilmesi
3.8. Teklif Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
3.9. Gözden Geçirme ve Anlaşmazlıkların Halli
3-10. AB Kamu Alımları Direktiflerinde Değişiklikler
3.11. Konsolide Direktif Taslağı
3.12. Konsolide Direktif Taslağının Getirdikleri
3.12.1. Teknik Diyalog
3.12.2. Çerçeve Anlaşmalar
3.12.3. Elektronik Alım Yöntemleri
3.12.4. Teknik Şartnameler
4. MAL, YAPIM İŞLERİ VE HİZMETLERİN ALIMI ÜZERİNE
UNCITRAL MODEL KANUNUNUN BELİRLEYİCİ TEMEL ÖZELLİKLERİ
4.1. Model Kanunun Amacı
4.2. Model Kanunun Kapsamı
4.3. Model Kanunun Çerçevesi
4.4. Model Kanunda Alım Yöntemleri
4.4.1. İhale Usulü
4.4.2. Hizmet Alımlarında Temel Yöntem
4.4.3. İki Aşamalı İhale, Teklif İsteme, Rekabetçi Pazarlık
4.4.4. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
4.4.5. Maliyet Tahmini İsteme ve Tek Kaynaktan Temin
4.5. Tedarikçi veya Müteahhitlerin Yeterliği
4.6. Kamu Alımlarına Yabancı Tedarikçi veya Müteahhitlerin Katılımı
4.7. İstisnai Usullerin Uygulanmasında Ön Onay
4.8. Gözden Geçirme ve Anlaşmazlıkların Halli
4.9- Tutanak Tutulması
4.10. Diğer Hükümler
4.11. Model Kanunun Uygulanması İçin Yeterli İdari Kapasite
5. TÜRKİYE UYGULAMASI: KAMU İHALE KANUNU TASARISI
5.1. Kamu Alım Sisteminin Genel Bir Değerlendirmesi
5.1.1. Harcamaların Planlanması ve Bütçesi
5.1.2. Alım (İhale) Yöntemleri ve Tekliflerin Değerlendirilmesi
5.1.3. Alım Kararlarının Gözetim ve Denetimi
5.1.4. Alım Sözleşmelerinin İcrası
5.2. Kamu İhale Kanunu Tasarısının Getirdikleri
5.3. Kamu İhale Kanunu Tasarısının Genel Olarak Değerlendirilmesi
5.4. Kamu İhale Kanunu Tasarısının Maddeler İtibariyle Değerlendirilmesi
KAYNAKÇA
EK 1. Kamu Alımları Konusunda Karşılaştırmalı Özet Bilgiler
EK 2. 24 Mart 2001 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan
"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Türkiye Ulusal Programının Kamu İhaleleri Bölümü
EK 3. UNCITRAL Model Kanunu Hükümleri Çerçevesinde
Hizmet Alımlarında Temel Yöntem
TABLO 1. DTÖ Çoklu Kamu Alımları Anlaşması İçin
Üye Ülkelerin Bildirdiği Eşik Değerler
TABLO 2. Kamu Kuruluşlarının İhaleye Konu Harcamaları
TABLO 3. Kamu Yatırımlarının Gelişimi
TABLO 4. Kamu Kuruluşlarının İhaleye
Konu Harcamalarının Dağılımı