Coğrafya

Book : Coğrafya

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-40-X

Published Date : Aralık 2002

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6012

INDEX

DÜNYA
Dünya: Jeopolitik ve Kültürel Gezegen
Miras: Sömürge Döneminden Siyasal Parçalanma Dönemine
Harita: Bugünkü Jeopolitik Dünya, Belirsizlikler ve Bölünmeler
Günümüz Dünyasının Jeopolitiği
A. Parçalanmış ve Tedirgin Bir Siyasal Dünya
B. Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru mu?
Harita: Diller Mozaiği
Harita: Dünyadaki Dinler
Büyük Uygarlık Alanları Sorgulanıyor mu?
A. Başlıca Kültür Alanları
B. Dünya Kültürünün Gerçekleri ve Sınırları
Kroki: Harita Okuma
Kroki: Dünyadaki Dinsel Alanlar
Yöntem: Çağımızın Çatışmaları, Yeni Jeopolitik Riskler
Kompozisyon: Başlıca Jeokültürel Alanlar, Süreklilikler ve Değişimler
Dünya: Eşitsizlikler ve Farklı Gelişme Kutupları
Miras: Dünkü ve Bugünkü Göçler Dünyanın İşleyişini Açıklıyor mu?
Harita: Dünyadaki Demografik Zıtlıklar Harita: Dünyadaki Gelişme Eşitsizlikleri
Dünyadaki Gelişme Eşitsizlikleri
A. Parçalanmış ve Tedirgin Bir Siyasal Dünya
B. Kuzey - Güney Eşitsizliklerinin Azalmasına Doğru Uluslararası Göçler
Harita: 20. Yüzyılın Sonunda Dünya Mekânının Örgütlenmesi
Dünyanın Jeoekonomik Örgütlenmesi
A. Küreselleşmenin Aktörleri ve İtici Güçleri
B. Çokmerkezli ve Metropolleşmiş Bir Dünya
Harita: Dünyadaki Taşımacılık Ağları
Birbirine Bağımlı Topraklar
A. Giderek Daha Fazla Açılan Ticari İlişkiler Dünyası
B. Ticari İlişki Yerleri ve Araçları
C. Uluslararası Turizm, Dünya Ekonomik Sisteminin Yansıması mı?
Belge İncelemesi: Dünyadaki Petrol Akımlarının Oluşturduğu Riskler Nelerdir?
Kroki: Dünyadaki Merkez ve Çevreler
Kompozisyon: Uluslararası Ticaretteki Büyüme ve Dünya
Mekânının Örgütlenmesi Üzerindeki Sonuçları
Avrupa
Avrupa: Yeniden Örgütlenmekte Olan Jeopolitik Bir Mekân
Harita: Avrupa: Kendisi Küçük, Dünyadaki Önemi Büyük Bir Kıta
Dünden Bugüne: Küreselleşme ve Süreklilikler
Harita: Avrupa: Yeniden Örgütlenmekte Olan Jeopolitik Bir Mekân
Harita: Avrupa: Yeryüzündeki Üçüncü Büyük Nüfus Odağı
Harita: Avrupa'nın Yer Şekilleri ve Jeolojik Yapısı
Harita: Avrupa'daki İklim Ortamlarının Çeşitliliği
Avrupa Nedir?
A. Yayılmacı Avrupa'dan Rekabetçi Avrupa'ya
B. Avrupa: Kültürel Bir Mekân mı?
Belge İncelemesi: Avrupa: Kültürel Bir Gerçek
Avrupa: Yeniden Örgütlenmekte Olan Bir Mekân
A. Miras ve Yeniden Düzenleme
B. Avrupa Mekânının Örgütlenmesi Harita: Avrupa Birliği, Değişken Geometrili Bir Mekân
Avrupa Birliği: Barış ve Karşılıklı İlişkiler Mekânı
A. Avrupa'nın İnşasından Barışın İnşasına
B. Çok Yönlü Ticari İlişkilerle Örgütlenen Avrupa Mekânı Durum İncelemesi: Avrupa: Barışı Karşılıklı İlişkiler Üzerine Kurmak
Avrupa Mekanındaki Dönüşümler
A. Ortak Tarım Politikası: Büyük Dönüşümlerin Kaynağı
B. İşbirliği, Avrupa Mekanındaki Birlikteliği Güçlendiriyor Durum İncelemesi: Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP)
Avrupa Birliği: Güçlüklerle Karşı Karşıya Bir Merkez
A. Avrupa Birliği, Çekici Bir Mekân
B. Güçlükler Karşısındaki Avrupa Birliği
Durum İncelemesi: Avrupa Birliği'ndeki Bölgesel Eşitsizlikler
Yöntem: Avrupa'nın Dünyadaki Gücü
Yöntem: Avrupa Birliği, Birbiriyle Çelişen Mekânlar
Türkiye
Türkiye: Yeni Bir Jeopolitik Bölgesel Güç Odağı
KISIM 1: Anadolu'nun Kültür ve Yerleşme Coğrafyası
Tarih Öncesi Dönemlerden Hellenistik Öncesine
A. Anadolu'nun Tarih Öncesi Çağları
B. Anadolu'nun Tarih Çağları Yazıyla Başlıyor
Hellenistik ve Roma Dönemleri (M.Ö. 334 - 330)
A. Anadolu'da Hellenistik Dönem (M.Ö. 334-30)
B. Anadolu'da Roma Egemenliği (M.Ö. 30-330)
Anadolu Ortaçağı: Bizans (330 -1453)
A. Roma İmparatorluğu'nun Ağırlık Merkezi Anadolu'ya Kayıyor
B. Coğrafyanın Belirleyiciliği
Selçuklular Zamanında Anadolu (1071 - 1308)
A. Anadolu Selçuklularında Devletin Oluşum Süreci
B. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Ekonomik Yapılanma
Osmanlı Döneminde Yerleşim ve Kentleşme (1299 - 1922)
A. Erken Dönem Osmanlı Tarihinde Kentleşme (14.-16. Yüzyıl)
B. Olgunluk Dönemi: Gelişen Kentler (16.-18. Yüzyıl)
C. Hızlı Değişim Dönemi: Modernleşme Kentleri Etkiliyor (18.-20. Yüzyıl)
Durum İncelemesi: Konstantinopolis - İstanbul: Siyasal Gücün Merkezi
Durum İncelemesi: Konstantinopolis - İstanbul: Dinsel Gücün Merkezi
Durum İncelemesi: Konstantinopolis - İstanbul: Ekonomik Gücün Merkezi
KISIM 2: Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Yükselen Bir Bölgesel Güç
A. Osmanlı Devleti, Avrupa Devletler Sistemine Eklemleniyor
B. Avrupa Uyumunun Sonu: Yeni Yüzyıl, Yeni Sistem ve Yeni Ülke
C. Türkiye Cumhuriyeti: Avrupa ile Yeni İlişkiler Başlıyor
D. Avrupa ile Bağlar Pekişiyor
E. Süper Güçlerin Rekabetindeki Yumuşama, İlişkileri Çeşitlendiriyor
F. Soğuk Savaş'm Bitişi Yeni İşbirliği Arayışlarını Getiriyor
G. Küreselleşme ve Türkiye'nin Yeni Jeopolitiği: Yeni Komşular, Yeni Olanaklar H. Avrupa'ya Eklemlenmenin Son Aşaması Avrupa Birliği Üyeliği mi?
I. Yeni Bir Dünya Kurulurken Türkiye'nin Yönü (Yeni Alt Bölüm)
Coğrafi Konum ve Fiziki Yapı
A. Türkiye'nin Coğrafi Konumu
B. Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
C. Türkiye, Tektonik Yapısı Nedeniyle Bir Deprem Ülkesi
Nüfus Yapısı ve Demografi
A. Dünyanın En Yüksek Nüfuslu Ülkelerinden Biri
B. Türkiye Nüfusunun Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Farklılıklar
C. Türkiye Nüfusunun Hareketleri
Kent ve Kentleşme
A. Kent ve Kentleşme: Çok Boyutlu Bir Olgu
B. Türkiye Kentleşmesi 1990'larda Yeni Bir Döneme Giriyor
Çevre Sorunları
A. Dünyayı Gelecek Kuşaklara Nasıl Bırakacağız?
B. Türkiye'yi Gelecek Kuşaklardan Ödünç Aldık
C. Çevresel Sorunlar Uluslararası Toplumun Gündeminde
Turizm Coğrafyası
A. Dünyadaki Her Dokuz Kişiden Birini İstihdam Eden Sektör
B. Bir Turizm Ülkesi Olarak Türkiye
C. Turizm: Türk Ekonomisinin Umut Sektörü
Türkiye Ekonomisi
A. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Eşanlamlı Değildir
B. Gelir Ekonominin Büyüklüğünü, Gelir Dağılımı ise Eşitsizliklerin Boyutunu Gösteriyor
C. işsizlik Tarım Dışı Sektörlerde Önemli Bir Sorun
D. Gerçek Ücretlerin Seyri Ekonomik Kriz Dönemleri ile İlişkili
E. Ekonominin Seyrim Etkileyen Sektörler
F. Gelir Düzeyi, Tüketim Kalıplarını Belirliyor
G. Türk Sanayiinde Şirketler ve Yatırımlar
H. Devletin Ekonomideki Rolü Değişme Sürecinde I. Kronik Dengesizlikler: Bütçe ve Dış Ticaret Açıkları J. Türkiye Dünya Ekonomisinin Neresinde?
Bölgesel Gelişme (Yeni Bölüm)
A. Türkiye'de Bölgesel Gelişme: Yeni Bir Kalkınma Yaklaşımı
B. Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları
C. Avrupa Birliği'nde Bölgesel Gelişme
D. Bölgesel Gelişmede Yeni Yaklaşımlar
Yöntem: Kentleşme, Türkiye'de Ülke Geneline Yayılmakta
Yöntem: Türkiye ve Avrupa: Zamanla Gelişen Bir Bütünleşme Yöntem: Türkiye'de Sismik Risklerle Mücadele
Yöntem: Türkiye'de İl ve İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (Yeni Yöntem)
Yöntem: Türkiye'de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (Yeni Yöntem)
Dizin