Makina İmalatı Sektöründe İş mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Book : Makina İmalatı Sektöründe İş mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-37-X

Published Date : Ekim 2002

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6007

INDEX

ŞEKİLLER LİSTESİ
TABLOLAR LİSTESİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
1. GİRİŞ
1.1. AMAÇ VE KAPSAM
1.2. TEMEL YAKLAŞIM
1.3. İMALAT SANAYİ
1.3-1. Lokomotif Bir Sektör Olarak İmalat Sanayii
1.3-2. İmalat Sanayiinin Teknoloji Yoğun Olma Niteliği
1.3.3. İmalat Sanayiinin Kalifiye İşgücü Niteliği
1.4. ŞİRKET DÜZEYİNDE REKABET VE REKABET GÜCÜ
1.5. REKABETİN TEKNOLOJİ BOYUTU
1.5.1. Teknolojinin Mamul Geliştirme Süreci Üzerindeki Rolü
1.5.2. Teknolojinin Mamul Üzerindeki Rolü
1.5-3. Teknolojinin İmalat Süreci Üzerindeki Rolü
1.6. KÜRESELLEŞME
1.7. SEKTÖRÜN YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI VE MÜKEMMELLİK MODELİ
1.8. YÖNTEM
1.8.1. İş Mükemmelliği Anketi Formunun Yapısı
1.8.2. İş Mükemmelliği Anketinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi.
1.9. İŞ MÜKEMMELLİĞİ ANKETİNE CEVAP VEREN
ŞİRKETLERİN İŞ PROFİLİ
1.10. RAPORUN İÇERİĞİ
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİİ VE MAKİNA İMALATI SEKTÖRLERİNDE KATMA DEĞER, ÜCRETLER VE YATIRIM
2.1. İMALAT VE MAKİNA İMALATI SEKTÖRLERİNDE KATMA DEĞER :
ULUSLARARASI BİR DEĞERLENDİRME
2.1.1. İmalat Sanayiinin Yarattığı Katma Değer ve
Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Payı
2.1.2. İmalat Sanayiinde Üretkenlik
2.1.3- İmalat Sanayiinde Teknoloji Gruplarına Göre
Yaratılan Katma Değer
2.2. TÜRKİYE İMALAT VE MAKİNA İMALATI
SEKTÖRLERİNDE ÜCRET ANALİZİ
2.2.1. Makina İmalatı Sektöründe Ücret Analizi
2.2.2. İmalat Sanayii Sektörlerinde Ücret Analizi ve
Makina İmalatı Sektörü İle Bir Karşılaştırma
2.3- TÜRKİYE İMALAT VE MAKİNA İMALATI
SEKTÖRLERİNDE KATMA DEĞER
2.3.1- İmalat Sanayiinin Yarattığı Katma Değer ve
Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Payı
2.3.2. Makina İmalatı Sektöründe Katma Değer Analizi
2.3-3. İmalat Sanayii Sektörlerinde Katma Değerin Yıllar Bazında
Değişimi ve Makina İmalatı Sektörü İle Bir Karşılaştırma
2.3-4. İmalat Sanayii Sektörlerinde Katma Değerin
Teknoloji Gruplarına Göre Dağılımı1
2.4. TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİİNDE YAPILAN SABİT YATIRIMLAR
2.4.1. Sabit Yatırımlar ve Yatırım Yoğunluğu
2.4.2. Sabit Sermaye Yatırımlarının Teknoloji
Gruplarına Göre İncelenmesi]
2.5. YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR]
2.5-1. Dünyada Yabancı Doğaldan Yatırımlar1
2.5.2. Almanya'nın Dünyada Makina İmalatı Sektörüne
Yaptığı Doğrudan Yatırımlar'
2.6. SONUÇ
EK 2.1. İmalat Sanayii Kodları ve Açıklamaları (ISIC Rev.2)
3.2. ÜRÜN BAZINDA İTHALAT VE İHRACAT
VERİLERİNİN İRDELENMESİ
3.2.1. Ürün Bazında İthalat Verilerinin İrdelenmesi
3.2.2. Ürün Bazında İhracat Verilerinin İrdelenmesi
3.3. TİCARET DENGESİ
3.3.1- Makina İmalatı Sektöründe ve İmalat Sanayiinde Ticaret Dengesi
3.3.2. İmalat Sanayiinin Bazı Seçilmiş
Alt Sektörlerinde Ticaret Dengesi
3.4. ÜRÜN BAZINDA BİRİM AĞIRLIK BAŞINA İTHALAT VE İHRACAT DEĞERLERİNİN İRDELENMESİ
3.5. DÜNYADA MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNDE İHRACAT
3.6. MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARETİ
3.6.1. Avrupa Birliği'ne Üye Adayı Ülkelerin Makina
İmalat Sektörü Dış Ticareti
3.6.2. AB Ülkeleri İle Makina İmalatı Sektöründe Dış Ticaret
37. SONUÇ
EK 3.1. MİB Tarafından Belirlenen 90 Adet
GTİP Kodu ve Açıklamaları
EK 3.2. Makina İmalatı Sektöründe
GTİP Bazında İthalat Verilen (ABD $)
EK 3-3. Makina İmalatı Sektöründe GTİP Bazında
İhracat Verilen (ABD $)
EK 3.4. İhracat ve İthalatta Ürün Bazında (ABD $/Kg)
2000 Yılı Değerleri
Ek 3-5. Seçilmiş Bazı Ürünlerin Dünya İhracatı İçindeki
Payı (1998-1999)
Ek 3.6. Bazı İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Dünya İhracatı ve
İhracatın Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Dağılımı
4. TÜRKİYE MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNDE
İMALAT STRATEJİSİ VE REKABET
4.1. İMALAT STRATEJİSİ MODELİ
4.2. REKABETÇİ ÖNCELİKLER
4.3- İMALATTA PERFORMANS HEDEFLERİ
EK 2.2. Genel Amaçlı ve Özel Amaçlı Makina İmalatı
Alt Sektörleri Kodlan ve Açıklamaları (ISIC Rev. 3)
3. MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNDE İTHALAT VE İHRACAT
3.1. İTHALAT VE İHRACAT
3.1.1. Yıllar Bazında İthalat
3.1.2. İthalatın Coğrafi Kaynaklarına Göre Dağılımı
3-1.3. İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi
3.1.4. İhracatın Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı
4.4. SON İKİ YIL İÇİNDE UYGULANMAKTA OLAN AKSİYON
PLANLARI VE KATKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMELERİ
4.5. ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL İÇİNDE UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN AKSİYON PLANLARI
4.6. YURTİÇİ VE YURTDIŞI RAKİPLERLE KARŞILAŞTIRMA
4.6.1. Yurtiçinde Üretim Yapan Rakipler İle Karşılaştırma
4.6.2. Yurtdışında Üretim Yapan Rakipler İle Karşılaştırma
47. BAŞARIYA ETKİSİ BAKIMINDAN UYGULAMALAR VE SONUÇLAR 4.8. ŞİRKET PERFORMANSI: ENGEL VE SÜRÜKLEYİCİ GÜÇLER
4.8.1. Şirket Başarısı Önündeki Engeller
4.8.2. Şirket Başarısı Üzerinde Etkin Sürükleyici Güçler
EK 4.1. Rekabetçi Öncelikler Listesi
EK 4.2. İmalatta Performans Hedefleri Listesi
EK 4.3. Aksiyon Planları Listesi
5. TÜRKİYE MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNDE İŞ MÜKEMMELLİĞİ
5.1. İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ
5.2. SÜREÇ VE ÜRÜN KALİTESİ
5.2.1. Toplam Kalite Yönetiminde Bazı En İyi Uygulamalar
5.2.2. Kalite Üzerindeki Olumlu ve
Olumsuz Etkilerin Değerlendirilmesi
5.2.3- Kalite Sertifikası Sahibi Olma
5.3. MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER
5.3.1. Müşterilere İlişkin Temel Nitelikler
5.3.2, Müşteri İlişkilerinde Bazı En İyi Uygulamalar
5.3-3. Müşterilerin Tedarikçi Firma Seçimi ve
Beraber Çalıştıkları Tedarikçi Adetleri
5.3.4. Teslimat Performansı
5.3-5. Müşterilerle Bilgi Paylaşımı
5.4. SEKTÖRÜN TEDARİKÇİLERİ İLE İLİŞKİLERİ
5.4.1. Tedarikçilerle İlişkilerde Bazı Temel Parametreler
5.4.2. Tedarikçilerin Kalite Düzeyi
5.4.3. Tedarikçilerle İşbirliği Uygulamaları
5.4.4. Sektörün Tedarikçi Seçimi
5.5. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
5.6. TEKNOLOJİ VE YENİ ÜRÜN
5.6.1. Araştırma Geliştirme (AR-GE)
5.6.2. Teknoloji Yönetimi
5.6.3- Yeni Ürün Tasarımı
5.7. STOK YÖNETİMİ
5.8. İMALAT MALİYETİNİN DAĞILIMI
5.9. ALMANYA MAKİNA İMALATI SEKTÖRÜNDE
BAZI PERFORMANS VERİLERİ
6. ELEKTRONİK İŞE GEÇİŞ AÇISINDAN MİB BÜNYESİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
6.1. YÖNTEM
6.2. ŞİRKETLERİN MEVCUT SATIN ALMA UYGULAMALARI
6.3- ŞİRKETLERİN MEVCUT SATIŞ UYGULAMALAR
6.4. SATIŞ SONRASI HİZMETLER
6.5. SEKTÖRÜN İNTERNETE YAKLAŞIMI VE MEVCLJT UYGULAMALAR.
6.5.1. Mevcut Durum
6.5.2. Sektörün İnternete Bakış Açısı
6.5-3. Fırsatlar ve Engeller
6.6. MİB ÜYESİ ŞİRKETLERİN WEB SİTESİ İNCELEMESİ
EK 6.1. MİB Üyesi Şirketlerin Web Sitesi İçerik Değerlendirmesi
7. ELEKTRONİK İŞE GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ YENİDEN YAPILANMA İHTİYAÇLARI VE MİB ÜYELERİ İÇİN KAVRAMSAL MODELLER
7.1. E-İŞE GEÇİŞ SÜRECİ
7.2. MİB VE MİB ÜYELERİ İÇİN KAVRAMSAL MODELLER
7.2.1. Elektronik Pazaryerleri ve Sunulan Hizmetler
7.3. PAZARLAMA/SATIŞ FAALİYETLERİ E-İŞ MODELLERİ
7.3.1. MİB Üyelerinin Bireysel Davrandığı Pazarlama/Satış Modeli
7.3.2. MİBnet Odaklı Pazarlama/Satış Modeli
7.4. SATIN ALMA FAALİYETLERİ E-İŞ MODELLERİ
7.4.1. Toplu Satın Alma Uygulaması
7.4.2. MİBnet Odaklı Satın Alma Modelleri
7.5. MAKİNA İMALATÇILARI İÇİN E-İŞE GEÇİŞ AŞAMALARI
7.5.1. Pazarlama/Satış İçin Geçiş Aşamaları
7.5.2. Satın Alma İçin Geçiş Aşamaları
7.6. E-İŞE GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN MİB'E BAZI ÖNERİLERİ
7.6.1. Üyelere Eğitim Sağlama
7.6.2. Yazılım Kiralama
7.6.3- Toplu Satın Alma
7.6.4. Talep Yönlendirme
7.6.5. Dikey Pazaryeri İçin Seçilecek Platform Yönetiminden Talep Edilecek Hizmetler
7.6.6. MİBnet'in Dikey Pazaryerinin İşletilmesine Katkısı
7.7. SONUÇ
8. BULGULAR VE BAZI ÖNERİLER
8.1. VERİMLİLİK
8.1.1. Kalite Yönetimi
8.1.2. Müşterilerle İlişkiler
8.1.3- Satış Sonrası Hizmet
8.1.4. İnsan Kaynakları ve Eğitimi
8.1.5. Planlama
8.1.6. Esneklik
8.1.7. Birim Maliyet
8.1.8. Tedarikçilerle İlişkiler
8.2. TEKNOLOJİ VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
8.2.1. Teknoloji ve Yeni Ürün
8.2.2. Yenilik
8.2.3- Üniversite ve Ar-Ge Kuruluşları
8.2.4. Ar-Ge Teşvikleri
8.3. PAZARLARA ERİŞİM VE ELEKTRONİK İŞ
8.4. KOBİ'LERE TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEĞİ
KAYNAKÇA

NOTES

TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi-8