Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulaması

Book : Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulaması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-54-X

Published Date : Aralık 2002

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6003

INDEX

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
1. DEVLETİN KAPASİTESİ VE İKTİSADİ KALKINMA SÜRECİNDEKİ İŞLEVİ
1.1. Etkili ve Etkin İşleyen Devlet
1.2. Devletin Kapasitesi
1.3- Devletin Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Kurumsal Reformlar,
1.4. Devletin Değişen Rolü: Devlet Neyi, Nasıl Yapmalıdır?
1.5. Devlet Hangi Alanlara Müdahale Etmelidir?
1.5.1. Rekabetin Korunması
1.5.2. Mali Piyasalar
1.5.3. Altyapı Hizmetlerinin Düzenlenmesi
1.5.4. Dişsallıklar ve Çevre Düzenlemeleri
1.6. Düzenleme Nedir?
1.7. Kamu Düzenlemelerinin Organları:
Bağımsız Düzenleyici Kurumlar (BDK)
1.7.1. Bağımsız Düzenleyici Kurumlara
Yetki Devredilmesinin Belirleyicileri
1.7.1.1. Devlet Yapısı ve Geleneği
1.7.1.2. Devletin Yapısının ve İşlevinin Değiştirilmesi
1.7.1.3. Siyasete Güvensizlik
1.7.2. Bağımsız Düzenleyici Kurumların Potansiyel Etkileri
1.8. Türkiye'de Devlet İle Piyasa Arasındaki Karşılıklı Etkileşim
1.8.1. Türkiye'de Siyasi Kültürün Temelleri ve İktisadi Sonuçları
1.8.2. Türkiye'de Tercih Edilen Sermaye Birikim Modeli İle Özel Sektörün Etkileşimi
1.9. Türkiye'de Devletin İktisadi Süreçte Değişen Rolü
2. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR
2.1. Giriş
2.2. ABD ve İngiltere: Bağımsız Düzenleyici Kurumlar Konusunda
İki Öncü Ülke
2.2.1. ABD Deneyimi
2.2.1.1. Federal İletişim Komisyonu (FCC)
2.2.1.2. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC)
2.2.1.3. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)
2.2.1.4. Federal Ticaret Komisyonu (FTC)
2.2.1.5. ABD'deki Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı, Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği
2.2.2. İngiltere Deneyimi
2.2.2.1. Gaz ve Elektrik Piyasaları İdaresi (OFGEM)
2.2.2.2. Telekomünikasyon İdaresi (OFTEL)
2.2.2.3. Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA)
2.2.2.4. Rekabet Komisyonu (Competition Commission)
2.2.2.5. İngiltere'deki Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı, Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği
2.3. Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve AB
2.4. Bazı AB Ülkelerindeki Uygulamalar: Almanya, Fransa ve İtalya
2.4.1. Almanya
2.4.1.1. Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt)
2.4.1.2. Telekomünikasyon ve
Posta Düzenleyici Otoritesi (RegTP)
2.4.1.3. Federal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin)
2.4.1.4. Almanya'daki Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı, Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği
2.4.2. Fransa
2.4.2.1. Telekomünikasyon Düzenleyici Otoritesi (ART) ve Elektrik Düzenleme Komitesi (CRE)
2.4.2.2. Radyo ve Televizyon Yayın Konseyi (CSA) ve Sermaye Piyasası Düzenleme Komisyonu (COB)
2.4.2.3. Rekabet Konseyi (Conceil de la Concurrence)
2.4.2.4. Fransa'daki Düzenleyici Otoritelerin Bağımsızlığı, Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği
2.4.3. İtalya
2.4.3.1. İletişim Düzenleyici Kurulu (AGCOM)
2.4.3.2. İtalyan Elektrik ve Gaz Düzenleyici Kurumu (Autoritâ)
2.4.3-3. İtalyan Rekabet Kurumu (AGCM)
2.4.3.4. İtalya'daki Düzenleyici Otoritelerin Bağımsızlığı,
Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği
2.5. AB'ye Giriş Sürecindeki Ülkelerden Deneyimler:
Polonya ve Macaristan
2.5.1- Polonya
2.5.1.1. Enerji Piyasası Düzenleyici Kurumu (URE) ve Telekomünikasyon ve Posta Düzenleyici Kurumu (URTIP)
2.5.1.2. Polonya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma İdaresi (UOKİK^ 2,5.1.3- Polonya'daki Düzenleyici Otoritelerin Bağımsızlığı,
Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği
2.5-2. Macaristan
2.5.2.1. Macar İletişim Kurumu (HF) ve
Macaristan Enerji Dairesi (MEH)
2.5.2.2. Macaristan Finansal Denetim Kurumu (PSAF)
2.5.2.3-Macaristan Rekabet Otoritesi (GVH)
2.6. Uzakdoğu ve Latin Amerikandaki Uygulamalar;
Güney Kore ve Arjantin
2.6.1. Güney Kore
2.6.1.1. G. Kore Adil Ticaret Komisyonu
2.6.1.2. G. Kore İletişim Komisyonu
2.6.2. Arjantin
2.7. Uluslararası Karşılaştırmalarla İlgili Gözlem ve Değerlendirmeler
3. TÜRKİYE UYGULAMASI
3.1. Düzenleme Süreci
3.2. Bağımsız Düzenleyici Kurum Kavramı ve Kapsamı
3.2.1. Finansal Piyasalar
3.2.1.1. Sermaye Piyasası Kuaılu (SPK)
3.2.1.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
3.2.2. Altyapı Hizmetlerinin Düzenlenmesi
3-2.2.1. Telekomünikasyon Kurumu
3-2.2.2. Enerdi Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
3.2.3. Tarım
3.2.3.1. Şeker Kurumu (ŞK)
3-2.3.2. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası
Düzenleme Kurumu (TTMAPDK)
3.2.4. Rekabet Kurumu (RK)
3.2.5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
3.2.6. Kamu İhale Kurumu (KİK)
3.3. Bağımsız Düzenleyici Kurumların Kapsamı ve Genel Özellikleri
3.3-1. Özerklik1
3-3-2. Bağımsızlık 1
3.3-2.1. BDK'ların Görevlendirilme Çerçevesinin
Kanunla Belirlenmesi
3.3-2.2. Kurul Üyelerinin Atanmasında Mesleki
Standartların Belirlenmesi
3.3.2.3. Kurul Üyelerinin Atanma ve Görevden Alınma Usulleri
3.3-2.4. BDK'lara Düzenleme, Uygulama ve Yapılanma
Yetkisinin Verilmesi
3.3-2.5. Özel Bütçe Sağlanması
3.3-2.6. BDK Personelinin Ücret ve Mali Hakları
3.4. Kurum ve Kurul Ayrımı
3-5. BDK'ların Görev ve Yetkileri
3.5.1. Düzenleme Yetkileri
3.5.2. Denetim ve Gözetim Yetkileri
3.5.3. Yaptırım Uygulama Yetkileri
3.5.4. Danışmanlık Görevleri
3.6. BDK'ların Denetimleri
3.6.1. Yargı Denetimi
3.6.2. Mali Denetim
3.6.3. Faaliyet Denetimi
37. BDK'ların İdari Yapılanma İçindeki Yeri
4. BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN HESAP VEREBİIİRLİĞİ
4.1. Kamu Yönetiminin Hesap Verebİlirliği: Tanımlar
4.2. Kamu Yönetiminin Hesap Verebİlirliği: Temel Sorular
4.2.1. Kim Hesap Veriyor/Vermelidir?
4.2.2. Kime Hesap Veriliyor/Verilmelidir?
4.2.3. Neyin Hesabı Veriliyor/Verilmelidir?
4.2.4. Hesap Verme/Sorma Nasıl Gerçekleşiyor/Gerçekleşmelidir?
4.2.5. Hesap Verme/Sorma Sonucunda Ne Oluyor/Olmalıdır?
4.3. 5-S Hesap Verebilirlik Modeli
4.3.1. Sorumluluklar
4.3-1.1- Bölümleme
4.3.1.2. Belirleme
4.3.1.3. Benimseme
4.3.2. Standartlar
4.3.3. Saydamlık
4.3.4. Sağlama
4.3.5. Sorgulayıcılık
KAYNAKÇA