Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri

Book : Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-72-8

Published Date : Eylül 2004

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5997

INDEX

İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ
BÖLÜM 1-GİRİŞ
1.1 Türkiye'de Sağlık Sistemi Reformuna Yönelik Kamu-Özel
Sektör Vizyonu
1.2 Temel Konular
BÖLÜM 2 - SÜREÇ
2.1 Geçmişten Günümüze Sağlık Reformu Çabaları
2.2 Ekonomik ve Demografik Yönelimler
BÖLÜM 3 - TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMEL KONULARI
3.1 Finansman Seviyesinin Düşüklüğü
3.2 Sağlık Harcamalarının Yapısı - Tahsis Verimliliği
3-3 Sağlık Sigortasının Kapsayıcılığı
3.4 Maliyet Paylaşımı
3;5 Hizmet Sunum Sisteminin Örgütsel Yapısı ve Yönetimi
3.6 İnsan Kaynaklan
37 Bilgi Sistemleri
3-8 Hizmet Sunucu Ödemeleri
3.9 İlaçîar
3-10 Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Geliştirilmesi
BÖLÜM 4 - TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ REFORMUNA
YÖNEIİK GÖRÜŞLER
4.1 İlgili Tarafların Bakış Açılan
4.Z Uluslararası Karşılaştırmalar
4.3 Sağlık Sektöründe Maliyet Kontrol Stratejileri
4.4 Konu ile İlgili Uluslararası Reform Modelleri
BÖLÜM 5 - TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN BİR EYLEM PLANI
5.1 Genel Sağlık Sigortası ve Bütünleştirilmiş Bir Kamu Sağlık
Sigortası Programı
5.2 Sağlığa Ayrılan Kaynakların Artırılması
5.3 Özel Sağlık Sigortalarının Rolü
5.4 Maliyet Paylaşımı Düzenlemeleri
5.5 Hizmet Sunucu Ödemeleri
5.6 Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Kamunun ve Özel Sektörün Rolleri
5.7 Temel Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
5.8 Kamu Hastanelerinin Daha Fazla Özerklik Verilerek Güçlendirilmesi
5-9 İnsan Kaynakları
5.10 İlaçlar
5.11 Tıbbi
5-12 Sağlık Hizmet Kalitesinin İzlenmesi ve Geliştirilmesi İçin Bir Çerçeve
5.13 Bilgi Sistemleri
5.14 Sağlık Reformunun Desteklenmesi İçin Gerekli Yasal Çerçeve
KAYNAKLAR
Ek 1. OECD Karşılaştırmalı Tablolar (2001)
Ek 2. Uluslararası Örnekler
Ek 3- Avrupa Komisyonu'nun İlaçlarda Araştırmacılık ve
Tedarik İçin Üst Düzey Grubu (GlO)'nun Eylem İçin Önerileri
Ek 4. Ulusal İlaç Politikasının Unsurları
Ek 5. Sağlıkta Teknoloji Değerlendirmesi İçin Kaynaklar
Ek 6. Kamu Hastanelerinin Özerklik Seviyesine Yönelik Karar Matriksi
Ek 7. Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Çerçevesi
Ek 8. Proje Kapsamında Temasa Geçilenler
Ek 9. TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Üyeleri
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Türkiye Nüfus Piramidi, 2003
Şekil 2. İlaç Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları İçindeki Oranı
(OECD 1997-98)
Şekil 3. TÜFE ve İlaç Fiyatlarındaki % Değişimin Yıllık Ortalaması,
Türkiye, 1994-2001
Şekil 4. İlaçların Fiyatlarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2000-2001
Şekil 5. İlaca Yapılan Sağlık Harcamalarının Oranı (%), Türkiye, 1998-2002
Şekil 6. Gelir Seviyesine Göre Kişi Başı Sağlık Harcaması, 2001 (ABD $)
Şekil 7. Gelir Seviyesine Göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi,
2001 (ABD$)
TABLO LİSTESİ
^ Tablo 1. Karşılaştırmalı Temel Ekonomik Göstergeler, 2003
Tablo 2. Ulusal Sağlık Hesapları Araştırması Ön Sonuçları 2003 (ABD $)
Tablo 3. Türkiye'deki Sağlık Sisteminin Kapsayıcılığı, 2000
Tablo 4. Doktor ve Ebe Bulunmayan Sağlık Ocağı ve Sağlık Evleri,
Türkiye, 2002
ıblo 5. Hizmet Sunucu Türüne Göre Hastane ve Hekimlerin Dağılımı,
Türkiye, 2000
Tablo 6. Hizmet Sunucu Ödeme" Mekanizmaları ve Hizmet Sunucu Davranışları
Tablo 7. İlaç Ürünlerinin Kişi-Başı ve Toplam Tüketimi, Türkiye, 1998-1999
Tablo 8. İlaç Endüstrisinin İhracat ve İthalatı, Türkiye, 1995-2000
Tablo 9. İlaç Endüstrisinde Hammadde Üretimi, Türkiye, 1995-2000
Tablo 10. İthal Edilen ve Ülkede Üretilen Hammaddelerin Değeri,
Türkiye,
ıblo 11. Mamul İlaç Üretim Durumu, Türkiye, 1995-2000
Tablo 12. Türkiye ve Diğer Ülkelerde Üretilen İlaç Sayıları
Tablo 13- İlaç Endüstrisinde Yatırımlar, Türkiye, 2002 (milyon ABD$)
Tablo 14. Düzenlemeye Dayalı ve Piyasa Ağırlıklı Maliyet Kontrolü Stratejileri
Tablo 15- AB'ne Yeni Katılan Ülkelerde Temel Tedarik Yöntemleri
Tablo 16. Toplam Doğurganlık Hızı (kadın başına doğum
Tablo 17. Kişi Başı GSMH, SGP (ABD$)
Tablo 18. Kişi Başı Sağlık Harcaması (ABD$)
Tablo 19- GSYİH'nın %Jsi Olarak Özel Sağlık Harcamaları
Tablo 20. GSYİH'nın %'si Olarak Kamu Sağlık Harcamaları
Tablo 21. GSYİH'nın %'si Olarak Toplam Sağlık Harcamaları
Tablo 22. 1,000 Nüfusa Düşen Hastane Yatağı Sayısı
Tablo 23- Bağışıklama, DBT (12 aydan küçük çocukların %'si)
Tablo 24. Bağışıklama, Kızamık (12 aydan küçük çocukların %'si)
Tablo 25. Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, Kadın (yıl)
Tablo 26. Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, Erkek (yıl)
Tablo 27. Bebek Ölüm Hızı (her 1,000 canlı doğumda bir yaş altı ölümler)
Tablo 28. Çocuk Ölüm Hızı (her 1,000 canlı doğumda beş yaş altı ölümler)
Tablo 29- 1,000 Nüfusa Düşen Hekim Sayısı
Tablo 30. Nüfus Artış Hızı (yıllık %)
Tablo 31. Toplam Nüfus (milyon)
Tablo 32. Kentsel Nüfus Yüzdesi