Türkiye'de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik

Book : Türkiye'de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-73-6

Published Date : Aralık 2004

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5996

INDEX

1. GİRİŞ
1.1. İşsizliğin Nedenleri
1.2. İstihdam Yaratmayan Büyüme ve Yapısal Sorunlar
2. İŞGÜCÜ PİYASASININ KATMANLI YAPISI
2.1. Kavramsal Çerçeve
2.2. Türkiye'de İşgücü Piyasasının Yapısı
2.3- Türkiye'de İşgücü Piyasasının Katmanları
2.3.1. Kayıtlı-Kayıt Dışı İstihdam Ayrımı
2.3.2. Formal-İnformal Sektör Ayrımı
2.3.3- Katmanlı Yapının Gelire Etkisi:
Ekonometrik Tahminler
2.4. Sonuç
KAYNAKÇA
3. İSTİHDAM VERGİLERİNİN İŞGÜCÜ TALEBİNE ETKİSİ
3.1. İmalat Sanayiinde İstihdam Vergileri ve İşgücü
3.2. İmalat Sanayiinde İşgücü Talebi
3.2.1. Yöntem ve Veriler
3.2.2. İşgücü Talebi ve İstihdam Vergileri
3.2.3. İstihdamın Büyüme, İşgücü Maliyeti, Brüt Ücret
ve İstihdam Vergileri Esneklikleri
3.3. Sonuçlar
KAYNAKÇA
4. ÜCRETLERİN BELİRLENME SÜREÇLERİ
4.1. Kuramsal Çerçeve
4.1.1. Ücret Pazarlığı
4.1.2. Etkin Ücret
4.1.3- İçeridekiler-Dışarıdakiler
4.1.4. Ampirik Modeller ve Uygulamalı Çalışmalar
4.2. Türkiye'de Ücretlerin Belirlenmesinde Rol Oynayan Unsurlar:
İmalat Sanayi Verileri İle Bir Uygulama
4.2.1. Veri Tabanı
4.2.2. Ücret Denklemi
4.2.3. Regresyon Tahmin Sonuçları
4.3. Ücret Belirlenme Sürecindeki Merkeziyet ve Koordinasyon
4.3.1. Türkiye'deki Toplu Pazarlık ve Sendikalaşma Oranları
4.3.2. Türkiye'deki Toplu Pazarlık ve Sendikalaşma Oranlarının
Diğer Ülkelerle Karşılaştırması
4.3-3. Ücret Merkeziyetinde Diğer Kıstaslar
4.3-4. Ücret Merkeziyet Endeksi
4.4. Sonuç
KAYNAKÇA
5. İŞ ARAMA VE UYUMSUZ EŞLEŞME
5.1. İş Arama
5.1.1. İşsizliğin Süresi
5.1.2. İş Arama Etkinliği
5.2. Uyumsuz Eşleşme
5.2.1. Mesleklere Göre İşsizlik
5.2.2. İktisadi Faaliyet Koluna Göre İşsizlik
5.2.3- Coğrafi Bölgeye Göre İşsizlik
5.2.4. Eğitime Göre İşsizlik
KAYNAKÇA
6. İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKALARI
6.1. Kayıt Dışıhkla Mücadele
6.2. İşgücü Maliyetinin İstihdama Negatif Etkisi
6.3- Ücretlerin Belirlenme Süreçleri
6.4. İş Arama ve Uyumsuz Eşleşme
6.5. Ek Açılım: İstihdam Dostu Büyüme
EK-1