Tarih (1839-1939)

Book : Tarih (1839-1939)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 9944-405-03-5

Published Date : Aralık 2006

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5980

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
SANAYİ ÇAĞI UYGARLIĞI
Konu 1: Ekonomik büyüme ve sanayileşme
Sanayi Avrupası
I. Sanayi atılımı
II. Sanayi devriminin dünyası
III. Büyümenin dalgalanmaları
IV. Küreselleşme çağında Osmanlı ekonomisi, 1838-1914
V. İki dünya savaşı arasında Türkiye ekonomisi
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Osmanlı borçlan ve Düyun-u Umumiye Yönetimi
Konu 2:1839'dan 1939'a toplum ve ideolojiler
I. Kentlilerin çoğalması
II. Sanayi toplumları
III. Liberalizm ve uygulamaları
IV. Kapitalizme karşı verilen mücadeleler
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Marksizmin kurucusu Kari Marx
Konu 3: Dünyada Avrupa egemenliği
1914'te sömürge imparatorlukları
I. 19. yüzyıl dünyasında Avrupa
II. Avrupa egemenliğinin genişlemesi
III. 20. yüzyıla girerken Avrupa'nın üstünlüğü
IV. Yükselen iki güç
V. 1918 sonrası: Avrupa hâlâ egemen mi
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Ferdinand de Lesseps ve Süveyş Kanalı
Konu 4:1839'dan 1939'a dinsel yaşam
I. Avrupa'da dinler
II. Toplumsal ve siyasal gelişmeler karşısında Kiliseler
III. Batı'da laikliğin yerleşmesi
IV. Osmanlı-Türk toplumunda laikleşme
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya ; Hilafetin yükselişi ve sonu
Konu 5:1839'dan 1939'a sanat ve kültür
I. Sanatta devrimler ve Belle Epoque'un açılımları
II. Kitle kültürüne doğru
III. Çılgınlık Yılları
IV. Başkaldırı ve umut arasında edebiyat
V. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e mimarî ve resim
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Charlie Chaplin ve Modern Zamanlar
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLAR ve DEVLETLER
Konu 6: Uluslar, devletler ve Avrupa'da ulusçuluk
sorunları (1815-1914)
1850'de Avrupa'nın siyasal haritası
I. 1848 sonrası ulusçu talepler
II. İtalya'nın doğuşu
III. Almanya'nın doğuşu ve İtalyan birliğinin tamamlanması ...
IV. Balkanlarda ulusçu hareketler
V. 19. yüzyıl sonunda ulusçuluk
Konunun özeti/Yöntem
Dosya : Garibaldi ve italyan birliği
Konu 7: Osmanlı İmparatorluğu'nda reform (1839-1876).
I. Tanzimat Fermam
II. Osmanlı kimliği
III. Tanzimat aydınları
IV. Mısır Meselesi
V Doğu Sorunu
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Alaturka - Alafranga
Konu 8: Mutlakiyet ve demokrasi
I. Demokrasinin ilerlemesi
II. Anglo-sakson demokrasileri
III. Otoriter bir monarşi: Almanya
IV. Çokuluslu bir devlet: Avusturya-Macaristan
V. Reformlar ve otokrasi arasında Rusya
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Alsace-Lorraine'de siyasal yaşam ve Almanlaştırma
Konu 9: Osmanlı İmparatorluğu'nda mutlakiyet ve modernleşme (1876-1908)
I. Büyük kriz (1875-1878)
II. Siyaset ve ulusçuluk
III. Mutlakiyet rejimi
IV. Modernleşmede süreklilik
V. Jön Türkler
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Sansür uygulaması
Konu 10: İkinci Meşrutiyet (1908-1918)
I. Zor başlangıç (1908-1909)
II. Sancılı yıllar (1909-1913)
III. İttihat ve Terakki iktidarı (1913-1918)
IV. Türk ulusçuluğu ve "millî iktisat
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : II. Meşrutiyet'te kadınlar
Konu 11: Uluslararası ilişkiler ve çatışmalar
I. 1815 Avrupası'nm sorgulanması (1850-1870)
II. Bismarck Avrupası (1870-1890)
III. Uyuşmazlıkların artması (1890-1905)
IV. "Silahlı barış" (1905-1914)
V. 1914 yazında çıkan kriz
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Saraybosna, 28 Haziran 1914
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİR SAVAŞTAN DİĞERİNE
Konu 12: Birinci Dünya Savaşı (1914-1918
Savaşta Avrupa ve Ortadoğu: 1914'ten 1917'ye cepheler
I. Barıştan savaşa
II. Cepheler
III. Dünya çapında bir savaş
IV. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi
V. İmparatorluğun sonuna doğru
VI. Topyekûn bir savaş
VII. Cephe gerisinde savaş
VIII. Savaştan bırakışmalara
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Çanakkale Savaşları
Konu 13: Rusya'da devrim
I. Şubat 1917 Devrimi
II. Ekim 1917 Devrimi
III. Hayatta kalma çabası ve kuruluş yılları
IV. 1921 dönemeci ve NEP'in oluşturulması
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : S. M. Ayzenştayn imzalı bir film: Ekim
Konu 14: Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları
1923-1924'te Avrupa ve Ortadoğu
I. Ölüler, yıkımlar, yıkıntılar
II. Dayatılan antlaşmalar, reddedilen antlaşmalar
III. Devrimler, ayaklanmalar ve ulusçu hareketler
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : 1914'ten 1923'e Ortadoğu
Konu 15: Millî Mücadele (1918-1923)
I. Milli Mücadele'nin başlangıcı
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi
III. Anadolu Savaşı
IV. Osmanlı Devleti'nin sonu
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : istiklâl Mahkemeleri
Konu 16: Türkiye'de Cumhuriyet ve devrimler (1923-1930)
I. Lozan Antlaşması ve Halk Fırkası
II. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş
III. Yeni devletin oluşumu
IV. Cumhuriyet devrimi ve sorunları
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Yeni Türk alfabesi
Konu 17: Zaferden bunalıma liberal demokrasi
I. 1918: Liberal demokrasinin zaferi
II. 1920'li yıllarda refah ve sınırları
III. Savaşın "yasadışı" ilan edilmesi
IV. Krizin demokrasiler üzerindeki etkileri
V. Ufuklar kararıyor
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : 1930'larda yaşanan buhranın kökenleri
Konu 18: Türkiye'de tek-parti yönetimi (1931-1939)
I. 1930'larda parti ve devlet
II. Rejimin ideolojik temelleri
III. Düşünce dünyasıyla ilişkiler
IV. Atatürk ve İnönü
V. Toplumun biçimlendirilmesi
VI. 1930'larda Türkiye'nin dış politikası
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Güzellik yarışmaları
Konu 19: Faşizm
I. Faşizmin iktidara geçişi
II. Faşist diktatörlük
III. Totaliter devlet
IV. "Yeni insan"
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Faşist yönetim altında sanat
Konu 20: Nazizm
I. Hitler"in iktidarı ele geçirmesi
II. "Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer
III. Nazileşen Almanya
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Nazi ideolojisi
Konu 21: Stalinizm
I. NEP'in güçlükleri (1924-1929
II. Büyük dönüm noktası (1930-1933)
III. Diktatörlük ve korku (1934-1939)
IV Belirleyici on yılın bilançosu
Konunun özeti/ Yöntem
Dosya : Nazizm ve stalinizm farklı iki totaliter rejim miydi?
Konu 22: Savaşa doğru
Büyüyen tehlikeler
I. 1936-1937 dönemeci
II. Anschluss ve Südet sorunu
III. Nihai kriz (mart-eylül 1939)
Sözlük