Türkiye'de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi

Book : Türkiye'de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-26-3

Published Date : Şubat 2009

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5967

INDEX

Yönetici Özeti
Giriş
Bölüm 1
Hanehalkı Durum Analizi
1.1. Hanehalkı sayısı
1.2. İşgücü açısından hanehalkı
1.3. Gelir türü ve dağılımı açısından hanehalkı
1.4. Harcama yapısı açısından hanehalkı
1.5. Yoksulluk açısından hanehalkı
1.6. Hanehalkınm yaşam memnuniyeti
Bölüm 2
Gelir Dilimlerine göre Hanehalkı Geliri, Tüketim Harcamaları,
Tasarruf Eğilimi ve Yoksulluk Sınırı
2.1. Hanehalkı ve fert gelirlerindeki gelişmeler
2.2. Hanehalkı ve fertlerin tüketim harcamalarındaki gelişmeler
2.2.1. Harcama gruplarına göre fert başına reel tüketim harcamalar
2.2.2. Gelir dilimlerine göre hesaplanan enflasyon ve TÜFE
2.2.3. Tüketim kalıplarındaki değişim ve AB ile karşılaştırma
2.3. Hanehalkı tasarruf eğilimi
2.4. Yoksulluk sınırı ve hanelerin gelir ve tüketim harcamaları
Bölüm 3
Anketlerin Analizi ve İçsel Uyum Sorunu
3.1. Tarım istihdammdaki çözülme: Ücretsiz aile işçileri
3.2. Tarımsal istihdamdaki çözülme: İşgücü verimliliği
3.3. İşgücü ve yoksulluk anketleri açısından istihdam
3.4. İşsizlik oranı: İşgücü piyasasındaki sorunu açıklama yeterliliği
3.5. Gelir eşitsizliğindeki düzelmenin kaynakları
3.6. Yoksulluk oranındaki düşüş ve hane geliri ilişkisi
Bölüm 4
Anket Sonuçları ve Milli Muhasebe Uyumu
4.1. Anket ve milli muhasebe farklılaşmasında uluslararası uygulamalar
4.2. Türkiye'de hanehalkı bütçe anketleri ve milli muhasebe arasında uyum sorunu
4.2.1. Milli muhasebe ve hanehalkı bütçe anketinde gelir tanımları
4.2.2. Tüketim harcamaları anketi ve özel nihai tüketim harcamaları
Bölüm 5
Hanehalkı ve Maliye Politikası Etkisi
5.1. Maliye politikasının gelir dağılımına etkisi
5.2. Tüketim vergilerinin etkisi
5.3. Kamu sosyal harcamaları
Genel Bulgu ve Değerlendirmeler
Kaynakça
Tablo Listesi
Tablo. 1 - Hane sayısı
Tablo.2 - Hanehalkı fertlerinin işgücü durumu
Tablo.3 - İstihdamın sektörel dağılımı
Tablo.4 - İşgücünü oluşturan hane fertlerinin eğitim durumu
Tablo.5 - İşyeri durumuna göre istihdam edilenler
Tablo.6 - İstihdam edilenlerin meslek grupları
Tablo.7 - İşgücü durumunda bölgesel farklılaşma
Tablo.8 - İller itibarıyla hanehalkı fertlerinin işgücü durumu
Tablo.9 - Hanehalkı ve fertlerin gelir durumu
Tablo. 10 - Hanehalkmm dilimlere göre gelir payları
Tablo. 11 - Hanehalkı fert gelirlerinin türlerine göre dağılımı
Tablo. 12 - Hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı
Tablo.13 - Hanehalkı büyüklüğüne göre yoksulluk sınırları
Tablo. 14 - Yoksul hanehalkı ve fert sayıları
Tablo.15 - İşgücü piyasasına ilişkin yoksulluk oranları
Tablo. 16 - Sektörel yoksulluk oranları
Tablo. 17 - Hanehalkmm gelir ve harcaması ile ilgili yaşam memnuniyeti
Tablo. 18 - Hane ve fert başına gelir seviyesi ve reel artışlar
Tablo.19 - Hanehalkı ve fert başına gelir dağılımı
Tablo.20 - Hane ve fert başına tüketim harcaması ve reel artışlar
Tablo.21 - Hanehalkı gelir ve tüketim harcamalarının dağılımı
Tablo.22 - Fert başına reel tüketim harcama artışları
Tablo.23 - Tüketim harcamalarının dağılımı ve ana gruplara göre enflasyon oranı.
Tablo.24 - Tüketim kalıbındaki farklılıklar (AB25-Türkiye
Tablo.25 - Hanehalkı tasarrufu ve ortalama tasarruf eğilimi
Tablo.26 - Aylık yoksulluk sınırına ilişkin karşılaştırma
Tablo.27 - Tarım istihdamı ve ücretsiz aile işçileri
Tablo.28 - Tarım sektöründe istihdam çözülmesi ve işsizlik gelişmeleri
Tablo. 29 - İstihdam ve ücretsiz aile işçilerinde bölgesel gelişim
Tablo.30 - Anket soru kağıtları arasındaki farklılaşma
Tablo.31 - Hanehalkınm yoksulluk ve işgücü anketlerine göre işgücü durumu
Tablo.32 - İşgücü piyasası durumu (15-64 yaş
Tablo.33 - ABD'de alternatif işsizlik oranları
Tablo.34 - Türkiye'de işsiz sayısı ve alternatif işsizlik oranları
Tablo.35 - Temel gelir kaynağına göre Türkiye'de hanehalkı sayısı ve dağılımı
Tablo.36 - Birikimli gelir payları (%5'lik dilim
Tablo. 37 - Seçilmiş ülkelerde gini katsayısı ve gelir farklılıkları
Tablo.38 - Hane ve fertlerin gelir, tüketim harcamaları ve Türkiye'de yoksulluk
Tablo.39 - İtalya'da eşdeğer gelir ve tüketime göre göreli yoksulluk oranları
Tablo.40 - Anketlerin milli muhasebe büyüklüklerine oranı
Tablo.41 - Harcanabilir gelir ve hanehalkı kullanılabilir geliri karşılaştırması
Tablo.42 - Toplam kullanılabilir fert geliri ve bileşenlerinin GSYİH'ya oram
Tablo.43 - Seçilmiş menkul kıymet stokları ve hanehalkınm menkul kıymet geliri
Tablo.44 - Hanehalkı tüketim harcaması ile özel nihai tüketim harcaması
Tablo.45 - Kamu kesiminin harcanabilir gelir ve hanehalkı gelirine etkileri
Tablo.46 - AB ülkeleri ve Türkiye'de maliye politikasının gelir dağılımına etkisi
Tablo.47 - Tüketim vergilerinin gelire ve harcamalara oranı
Tablo.48 - Vergi, sosyal güvenlik primleri ve kamu sosyal harcamalarının gelişimi
Grafik Listesi
Grafik. 1- Hanehalkı gelir türleri
Grafik.2- Hane başına gelirin asgari ücrete oranı
Grafik.3- Hane başına gelirin fert başına GSYİH'ya oranı
Grafik.4- Fert başına gelirin asgari ücrete oranı
Grafik.5- Fert başına gelirin fert başına GSYİH'ya oranı
Grafik. 6- Hane başına tüketim harcamasının asgari ücrete oranı
Grafik.7- Fert başına tüketim harcamasının fert başına özel nihai tüketim
harcamasına oranı
Grafik.8- Gelir dilimlerine göre ortalama tasarruf oranı
Grafik.9- Kesimler itibarıyla ortalama tasarruf oranı
Grafik. 10- Birinci %20'lik dilimde aylık hane geliri ve tüketimin yoksulluk sınırı ve asgari ücret karşılaştırması
Grafik.ll- Çalışan başına GSYİH (2001 IV=100
Grafik.12- Çalışan başına verimlilik (2001 IV=100
Grafik. 13- Ücretsiz aile işçilerinin toplam istihdama oranı
Grafik. 14- Türkiye: Ücretsiz aile işçisi / Toplam istihdam
Grafik.15- Türkiye: 15+ yaş nüfusa oranlar
Grafik. 16- Türkiye İş Kurumu'na başvurular ve işe yerleştirilenler
Grafik. 17- İş aramayıp işbaşı yapmaya hazır olanlar ve ümidini kaybedenler
Grafik.18- ABD: Alternatif işsizlik oranları
Grafik. 19- Türkiye: Alternatif işsizlik oranları
Grafik.20- Türkiye: Alternatif işsizlik oranları (Erkek)
Grafik.21- Türkiye: Alternatif işsizlik oranları (Kadın
Grafik.22- Lorenz eğrisi
Grafik.23- Sosyal koruma harcamaları / GSYİH

NOTES

Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme Dizisi No:2