Toplum ve Sosyal Hizmet

Book : Toplum ve Sosyal Hizmet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1302-7867

Skin : 18-2

Period : 6 monthly

Published Date : Ekim 2008

Publisher : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5859

INDEX

Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme......7-20
An Evalııation on Child Protection System and Fos ter Family Pracüces in Turkey
Kasım KARATAS
Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe İlişkin
Beklentileri.........21-36
Problems ofWorking Children and Their
Expectations about Future
Musa İKİZOĞLU, Bilge ÖNAL DÖLEK, Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ
Göçte Kadınlar: Feminist Yaklaşım Çerçevesinde Bir Çalışma...37-50
Women in Migration: A Sludy in the Framework of Feminist Approach
Sema BUZ
Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi.....51-64
The Place and İmportance ofSocial Policy in Social Work Discipline and Profession
Mehmet Zafer DANIŞ
Alevi Kültüründe Çocuk.........65-76
Child in Alevi Culture
Melahat DEMİRBİLEK
Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Nedeniyle Temel Eğitimden Kopan Kız Çocukları Sorunu..77-88
In the View of Social Work The Problem ofGirls Who Can 't Participate Primary Education Because ofGender Discrimination
Özge Sanem ÖZATEŞ
Searching Problems Between Doctors and Medical Sales Representatives with Log-Linear Analysis.....89-98
Doktorlar İle Tıbbi Satış Mümessilleri Arasındaki Problemlerin Log-Lineer Analiz İle Araştırılması
Canmert BECANIM, Hülya OLMUŞ, Semra ORAL ERBAŞ