Günümüz Türkçesi ile: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Genel Sağlığı Koruma Yasası)

Book : Günümüz Türkçesi ile: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Genel Sağlığı Koruma Yasası)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1992

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Translator : Mehmet Özden

Document Type : Book

Book No : 5848

INDEX

Sıhhi Teşkilat (Sağlık Kuruluşları)
- Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi merciler
(Kamu sağlık görevleri ve sağlık otoriteleri). 1 - 3
- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Teşkilatı
(Sağlık ve Sosyal Yardım Kuruluşları)......... 4 - 5
- Yüksek Sıhhat Şurası
(Yüksek Sağlık Şurası)........................ 5 - 7
- Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler
(İl Özel İdareleri ve Belediyeler)............ 8-10
- Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri
(İller ve ilçeler genel sağlığı koruma kurulları)................................... 10 - 12
Sarî ve salgın hastalıklarla mücadele (Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş)
- Hudutlar ve sahiller sıhhi müdafası
(Hudutlar ve sahiller sağlık savunması)....... 12 — 22
- Memleket dahilinde sarî ve salgın hastalıklarla mücadele
(Ülke içinde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş)....................................... 22 - 33
- Sıtma ile Mücadele
(Sıtma ile savaş) ............................ 33 - 34
- Trahom ile mücadele
(Trahom ile savaş) ........................... 34 - 35
- Zührevi hastalıklarla mücadele
(Zührevi hastalıklarla savaş)................. 35 — 38
- Veremle mücadele
(Veremle savaş)............................... 39 - 41
- Geçen fasıllar arasında müşterek hükümler
(Geçen bölümler arasında birleşik hükümler).. 41 - 42
Umumi Kadınlar Hakkında Ahkâm
(Genel kadınlar hakkında hükümler)................43 - 44
Muhacerete Ait Sıhhi İsler
(Göçmenliğe bağlı sağlık işleri).................. 44 - 46
Gemiler, Demiryolları ve Sair Nakliyat Vasıtaları
Sıhhi İşler
(Gemiler, demiryolları ve diğer ulaştırma araçları
sağlık işlei-i).................................... 46 - 49
Çocuk Hıfzıssıhhası
(Çocuk sağlığının korunması)......................
- Çocukluk ve gençlik korunması
(Çocuk ve gençliğin korunması)............... 49 - 54
- Süt hakkında
(Süt konusu)................................. 54 - 55
İşçiler Hıfzıssıhhası
(İşçi sağlığının korunması)....................... 55 - 58
Yenilecek ve İçilecek Şeyler İle Kullanılacak Bazı Maddeler
(Yenilecek ve içilecek şeyler ile kullanılan bazı maddeler)........................................ 58 - 64
Maden Suları ve Kaplıcalar
(Maden suları ve kaplıcalar)...................... 64 - 68
Mezarlıklar,Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli
(Mezarlıklar, ölülerin gömülmesi, mezardan çıkarılması ve taşınması)
- Mezarlıklar ve ölülerin defni
(Mezarlıklar ve ölülerin gömülmesi)......... 68 - 73
- Ölülerin çıkarılması ve nakli
(Ölülerin çıkarılması ve taşınması)......... 74 — 76
Şehir ve Kasabalar Hıfzıssıhhası (Şehir ve kasabaların sağlık korunması)
- İçilecek ve kullanılacak sular
(İçilecek ve kullanılacak sular)............ 76 - 78
- Mecralar ve müzahrefat imhası
(Kanallar ve atıkların yok edilmesi)........ 79 - 80
- Meskenler
(Meskenler)................................. 81 - 83
- Hanlar, oteller ve umumi mahaller
(Hanlar,oteller ve toplumsal yerler)........ 84 - 85
- Yeni tesis olunacak veya tevsi edilecek şehir ve kasabalar
(Yeni kurulacak veya genişletilecek şehir ve kasabalar)................................. 85 - 87
Gayri Sıhhi Müesseseler
(Gayrisıhhi Kuruluşlar).......................... 87-89
Sıhhi İstatistik ve Coğrafya ve Propaganda
(Sağlık istatistik ve coğrafya ve propaganda).... 90 - 91
Ceza Hükümleri
(Ceza hükümleri )................................. 92 - 96
Umumi Hükümler
(Genel Hükümler)................................. 96 - 99